1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

II. TÌNH HUỐNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.05 MB, 365 trang )


­  UBND xã ra thơng báo về những quyết định của mình như sau:

+ Xác định việc làm sai của tổ chức hộ gia đình, cá nhân trong việc bảo  

vệ mơi  trường. u cầu các hộ phải khẩn trương dừng ngay việc đổ rác, xả 

nước thải khơng đúng nơi quy định, ghi rõ thời hạn phải thực hiện xong việc  

giải quyết hậu quả.

+ Những hộ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về  bảo  

vệ mơi trường, khi cán bộ xử phạt mà người vi phạm có hành vi khơng chấp  

hành sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế.

PHẦN PHỤ LỤC BIỂU MẪU

Mẫu số 1

UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HỒ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Xã……………                                  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

     Số:       /BB­VPHC                                 ……, Ngày ……tháng…….năm……

                                                        BIÊN BẢN

Vi phạm hành chính về lĩnh vực.........................

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Hơm nay, vào hồi……giờ ……phút, ngày…..tháng……năm.........

Tại…………………………………………………………………………….

       Chúng tơi gồm:

       I. Đại diện bên lập biên bản:

­ Ơng (bà)……………………………………………………………………..

­ Ơng (bà)……………………………………………………………………..

      II. Đại diện bên vi phạm:

­ Ơng (bà)……………………………………………………………………..

­ Ơng (bà)……………………………………………………………………..

      Lập biên bản sự việc sau:

Ơng (bà) hoặc tổ chức:……………………………đã vi phạm quy định tại:

­ Điều…………..Khoản……… ……Điểm………………………………….

­ Điều…………..Khoản……… ……Điểm………………………………….

Của Nghị định số  ................ Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực ....................

          Trong điều kiện, hồn cảnh:……………………………………………

        ­ Tình tiết giảm nhẹ:……………………………………………………..

­344­        ­ Tình tiết tăng nặng:…………………………………………………….

      Biên bản kết thúc hồi……giờ… phút, ngày…tháng…..năm……, đã thơng 

qua mọi thành viên trong buổi làm việc cùng nghe, nhất trí với nội dung ghi  

trong biên bản.

      Biên bản được lập thành…..bản, đánh số thứ tự từ 01 đến……………..

   ĐẠI DIỆN BÊN VI PHẠM                               ĐẠI DIỆN BÊN LẬP BIÊN BẢN Mẫu số 2

UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HỒ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           Xã……………                                  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúcSố:  ..........                                               ……, Ngày ……tháng…….năm…..

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật..........

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN....

­ Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/20003;

­ Căn cứ  vào Luật xử lý vi phạm hành chính, ngày 01/7/2013;

­ Căn cứ Nghị định số... ngày... tháng... năm...của Chính Phủ về xử phạt 

hành chính trong lĩnh vực ...............................................;

  ­ Theo đề nghị của …………………………………………………................;

  ­ Xét nội dung, tính chất, mức độ của hành vi vi phạm hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

  Điều  1. Xử phạt đối và ơng, bà (hoặc tổ chức): …………………….............

       Địa chỉ:……………………………………………………………….......

       Ngành nghề:…………………………………………………………......

       Vì đã có hành vi  vi phạm luật đất đai:

       1. ………………………………………………………………….........  

quy định tại Điều…………..Khoản………………Điểm……………….........

2. …………………………………………………………………..........  

quy định tại Điều…………..Khoản………………Điểm……………….........

­345­của Nghị  định số........................ của Chính Phủ  về  xử  phạt hành chính trong  

lĩnh vực ................. 

Những hành vi vi phạm trên có những tình tiết giảm nhẹ: …….……..

Những tình tiết tăng nặng: …………………………………………….

Hình thức xử phạt tiền tổng cộng là (viết bằng số): ………………….

Viết bằng chữ: ………………………………………………………

Biện pháp xử lý hành chính khác: …………………………………….. 

       Điều 2. Ơng, bà ( hoặc tổ chức): ………………………………………

…………………….. có  trách nhiệm đến cơ quan Kho bạc Nhà nước…

Nộp tiền phạt và thi hành nghiêm chỉnh các biện pháp hành chính tại 

Điều 1 quyết định này,  trong thời hạn ….. ngày kể từ ngày……………….

Trong thời hạn 15 ngày, kể  từ  ngày nhận được quyết   định xử  phạt,  

nếu khơng tự thi hành, sẽ bị cưỡng chế thi hành, trừ trường hợp buộc tháo dì 

cơng trình xây dựng trái phép.

Ơng, bà (hoặc tổ chức): ……………………………………………….

có quyền khiếu nại đến ……………………………. trong thời hạn 10 ngày,  

kể từ khi nhận được quyết định xử phạt.

       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ….. tháng ….. năm 200….

Nơi nhận: ­ …….CHỦ TỊCH

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)­346­Mẫu số 3

   UỶ BAN NHÂN DÂN Xà              CỘNG HỒ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Xã……………                                  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc   Số:       /BB­ UBND                                          ……….., ngày…. tháng ….năm 20

BIÊN BẢN

Về việc hồ giải tranh chấp...................

­Thi hành Điều … Luật Đất đai năm  2003

­ Căn cứ đơn của ơng (bà) : …………………………………………..........

Địa chỉ: ……………………………………………………………………......

I. Thành phần hội nghị

 1.Đại diện cho UBND xã ……………… có:

­ Ơng (bà):………………………………………………………………..

­ Ơng (bà):……………………………… Cán bộ địa chính xã.

2. Và sự tham gia của:

­ Ơng (bà):……………………………, Đại diện mặt trận Tổ quốc.

­ Ơng (bà):……………………………, Trưởng thơn.

3. Chủ sử dụng đất có:

­ Ơng (bà):………………………………………………………………..

­347­­ Ơng (bà):………………………………………………………………..

4. Thành phần có liên quan được mời dự có:

­ Ơng (bà):………………………………………………………………..

­ Ơng (bà):………………………………………………………………..

Đã tiến hành hồ giải về việc tranh chấp đất đai giữa hộ ơng (bà)  …

  Và hộ ơng (bà) …………………thống nhất lập biên bản như sau:

II. Diễn biến và nội dung của hội nghị:

Hội nghị đã tiến hành và các nội dung sau:

      ­ Ơng (bà):………………………….. thay mặt UBND xã ………………

cơng bố  lí do hội nghị, nội dung vụ việc tranh chấp đồng thời giải thích về 

quyền và nghĩa vụ của các thành viên tham dự hội nghị.

­ Ơng (bà):………………………… cán bộ  địa chính xã thơng báo nguồn 

gốc, diễn biến q trình sử  dụng đất của hai bên theo hồ  sơ  lưu giữ  tại xã, 

giải thích một số quy định của Pháp luật Đất đai có liên quan.

­ Hai bên đương sự trình bày diễn biến q trình sử dụng đất và giấy tờ sử 

dụng đất hiện có, lý do tranh chấp và nguyện vọng của mình.

­ Đại diện các đồn thể phát biểu ý kiến phân tích.

­ Ơng   (bà):…………………………………đại   diện   UBND   xã   phân   tích 

đúng sai, gợi ý cho hai bên hồ giải.

­ Hai bên đương sự tiến hành thảo luận.

­ Hội nghị thống nhất kết quả.

Dưới đây là nội dung chi tiết: 

……………………………………………………………………………………

III. Kết luận chung của hội nghị (kết quả hòa giải)

(Ghi rõ ý kiến chung của hội nghị,nếu hai bên thoả  thuận và nội dung  

hồ giải thì ghi rõ các nội dung thoả thuận. Nếu có hoạch định tranh chấp đất 

đai thì phải vẽ sơ đồ mơ tả kèm theo và ghi rõ sau 15 ngày nếu 2 bên khơng có  

ý kiến gì khác thì UBND xã sẽ  ra quyết định cơng nhận hồ giải thành. Nội  

dung hiệu lực có hiệu lực thi hành. Nếu hai bên khơng nhất trí được và nhau  

thì ghi rõ nội dung khơng nhất trí, ngun nhân).

                 Biên bản này đã đọc lại cho mọi người cùng nghe , nhất trí và cùng 

kí tên dưới đây. Biên bản này lập thành … bản gửi cho hai bên đương sự,  

UBND xã giữ một bản, gửi cho………………………………………………..

HAI BÊN ĐƯƠNG SỰ CÁC THÀNH PHẦN THAM GIAT/M UBND XÃ..­348­Mẫu số 4

    UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HỒ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMXã……………                                  Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

Số:       /QĐ­CT                             …………., ngày…. tháng ….năm 20QUYẾT ĐỊNH

Về việc cơng nhận hồ giải tranh chấp.............

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN Xà( phường, thị trấn)

­ Căn cứ   Luật tổ  chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng 

hồ   xã   hội   chủ   nghĩa   Việt   Nam   khoá   XI,   kì   họp   thứ   4   thơng   qua   ngày 

26/11/2003;

 ­ Căn cứ khoản 2 Điều 135 Luật Đất đai năm 2003; ­ Căn cứ biên bản hội nghị hồ giải tranh chấp đất đai ngày …./…./…..của UBND xã ( phường, thị trấn):………………………………………….....

­349­giữa hộ ơng (bà) :…………………………..địa chỉ………………………......

với hộ ơng (bà):……………………………..địa chỉ…………………………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định cơng nhận hồ giải thành về tranh chấp đất đai giữa

hộ ơng (bà) …………………………và hộ ơng (bà)……………………….

và nội dung như sau:

(có biên bản hội nghị hồ giải kèm theo)

Kể  từ  ngày…../……./…….nội dung thoả  thuận giữa hai bên có hiệu 

lực thi hành. Hai bên có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh thoả thuận.

       Điều 2. Giao cho ơng cán bộ  địa chính xã lập thủ  tục đăng kí quyền sử 

dụng đất cho hai bên theo đúng nội dung thoả thuận. Đơn đốc thực hiện các  

nội dung thoả thuận khác, báo cáo kết quả với UBND xã.

      Điều 3. Các ơng uỷ viên văn phòng xã, cán bộ địa chính xã, các ơng (bà) có  

tên ở Điều 1 chiụ trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: 

­.......CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu, họ tên)Mẫu số 5

Tên CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Tên CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

                Số:… /QĐ­XPHCCỘNG HỒ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc........, ngày....... tháng........ năm........QUYẾT ĐỊNH

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BẰNG HÌNH THỨC PHẠT TIỀN

(Theo thủ tục đơn giản)

 ­ Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 01/7/2013;

 

­ Căn cứ  Điều................. Nghị  định số... ngày...tháng...năm...của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực................. ;

­350­Xét hành vi vi phạm do................. Thực hiện;

Tơi, .................          Chức vụ:............;  Đơn vị............ ,

QUYẾT ĐỊNH :

 Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục đơn giản đối với: 

Ơng (bà)/tổ chức  :................;

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):........................;

Địa chỉ: ....................................;

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD............;

Cấp ngày ............          tại ....................................;

 Bằng hình thức phạt tiền và mức phạt là: ........................ Đồng

(Ghi bằng chữ....................................).

Lý do:

­ Đó có hành vi vi phạm hành chính:............Hành   vi   của   Ơng   (bà)/tổ   chức............   Đó   vi   phạm   quy   định   tại 

điểm ............ Khoản............ Điều... Của Nghị  định số............ Ngày ............ 

Tháng ............ Năm quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực .........

Những trình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: 

Điều 2.  Ơng (bà)/tổ  chức............ phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết  

định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử 

phạt là ngày ... tháng ... năm ... Trừ trường hợp ... Q thời hạn này, nếu Ơng 

(bà)/tổ  chức .....cố  trình khơng chấp hành Quyết định xử  phạt thì bị  cưỡng  

chế thi hành.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp ngay cho người ra Quyết định  

xử phạt và được nhận biên lai thu tiền phạt hoặc tại điểm thu phạt số... của  

Kho bạc Nhà nước ....... trong vòng mười ngày, kể từ  ngày được giao Quyết 

định xử phạt

Ơng (bà)/tổ  chức........................ Có quyền khiếu nại, khởi kiện đối và 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này được giao cho :

1. Ơng (bà)/tổ chức: ........................để chấp hành;

2. Kho bạc ............ Để thu tiền phạt;

­351­Quyết định này gồm ............ trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

 

                                             NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

                                              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Mẫu số 6

Tên CƠ QUAN CHỦ QUẢN

CỘNG HỒ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Số: /QĐ­XPHC........, ngày.......tháng........năm........

­352­QUYẾT ĐỊNH

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH BẰNG HÌNH THỨC 

PHẠT CẢNH CÁO

(Theo thủ tục đơn giản)

 ­ Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính, ngày 01/7/2013;

­ Căn cứ  Điều.......... Nghị  định số......................... ngày....... tháng......năm 

về  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  ................... ;

Xét hành vi vi phạm hành chính do .......... thực hiện;

Tơi, ..........     Chức vụ: .......... ; Đơn vị.......... ,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Xử phạt cảnh cáo đối và: 

Ơng (bà)/tổ chức: .......... ;

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): .......... ; Địa chỉ:.................... ;

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD.......... ;

Cấp ngày .......... .......... Tại .......... ;

Lý do:

­ Đó có hành vi vi phạm hành chính:.......... 

Quy   định   tại   điểm..........   Khoản..........   Điều..........   Của   Nghị   định 

số.......... Ngày........ Tháng.......... Năm quy định xử  phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực.......

Những trình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này được gửi cho:

1. Ơng (bà)/tổ chức.......... Để chấp hành;

2. .......... .

Quyết định này gồm .......... trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

 

                                             NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

                                                              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu số 7 ­353­ Tên CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Tên CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢNCỘNG HỒ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             Số: /BB­TG­VPHC Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc

........, ngày....... tháng........ năm........BIÊN BẢN

TẠM GIỮ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH

­ Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính, ngày 01/7/2013;Căn cứ  Điều... Nghị  định số...............ngày....... tháng...năm... của Chính 

phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực.........................................;

Căn cứ  Quyết định tạm giữ  tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

số...ngày... tháng... năm do  ................ Chức vụ ................ ký;

Để có cơ sở xác minh thêm vụ việc vi phạm hành chính/hoặc ngăn chặn 

ngay hành vi vi phạm hành chính,

Hơm nay, hồi.... giờ... ngày... tháng....năm....... tại............,

Chúng tơi gồm: 

1. ................. Chức vụ: ................ ;

2. ................. Chức vụ: ................ ;

....................................................,

Người vi phạm hành chính là: 

Ơng (bà)/tổ chức:................ ;

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ................ ;

Địa chỉ: ................ ;

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD...;

Cấp ngày................Tại .................;

Và sự chứng kiến của:

1...............                                          Nghề nghiệp:.....................;     

Địa chỉ thường trú:............................;

Giấy chứng minh nhân dân số:........; Ngày cấp: ...........;Nơi cấp:.............;

2. ................                 Nghề nghiệp:........;      

Địa chỉ thường trú:....................;

Giấy   chứng   minh   nhân   dân   số:..............   Ngày   cấp:...........   Nơi 

cấp:.............;

­354­Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (365 trang)

×