1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 CHU TRÌNH NGÂN SÁCH NN

CHƯƠNG 3 CHU TRÌNH NGÂN SÁCH NN

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.Lập dự tốn NSNN

Dự tốn

NSNN+

dự tốn

NSdự

cấp tóan

chính quyền

++ theo

*u

cầu

của

NSNN

từng lĩnh vực thu, chi + theo cơ cấu giữa chi thường

xuyên-chi đầu tư phát triển-chi trả nợ.Dự toán NS các cấp chính quyền+đvị dự tốn các

cấplập đúng u cầu, nội dung, biểu mẫu + thời hạn quy

định.

Dự tốn NS đính kèm báo cáo thuyết minhcơ sở,

căn cứ tính tốn.

Dự tốn NS các cấpbảo đảm cân đối theo nguyên tắc:+ Dự toán NSNN: ∑ thuế, phí, lệ phí > ∑chi thường xuyên

+chi trả nợ; bội chi < chi đầu tư phát triển.

+ Dự toán NS cấp tỉnh: thu =chi số thu NS cấp

tỉnhkhoản thu NS cấp tỉnh hưởng 100% + khoản thu theo

tỷ lệ % giữa NS cấp tỉnh-NSTW + (thu bs NSTW)+ huy1.3 Căn cứ lập dự toán NSNN

Nvụ p/triển KT-XH, QPAN; chỉ tiêu, nvụ cụ thể của năm kế hoạch+ điều kiện KT-XH,

đkiện tự nhiên ở ĐP +Tình hình thực hiện dự tốn NS một số năm trước.

PL về thuế, chế độ thu; định mức phân bổ NS; chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NS:+ Dự toán thu NSNNcăn cứ mức tăng trưởng KT+chỉ tiêu liên quan+quy định PL

thu NS;

+ Chi đtư p/triểnlập dự toán  căn cứ  dự án đ/tư đủ đk bố trí vốn  quy định ở

Quy chế quản lý vốn đầu tư và XD + phù hợp  khả năng NS hàng năm+kế hoạch

TC 5 năm; ưu tiên bố trí đủ vốn phù hợp  c/trình, dự án đã được quyết định (đang

thực hiện);

+ Chi thường xun lập dự tốn  tn theo chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định

mức:

● Bộ,cq=bộ, cq thuộc CP, cq khác ở TWcăn cứ định mức phân bổ chi NSTW(T/

tướng CP QĐ) ban hành định mức phân bổ chi NS đvị trực thuộc, đúng tổng

mức,chi tiết theo lvực.

● ĐP: HĐND cấp tỉnh căn cứ định mức phân bổ chi NS ĐP do Thủ tướng CP quyết

địnhban hành định mức phân bổ chi NS  cq, đvị trực thuộc tỉnh và cấp dưới.

● đvị SD NS lập dự toán căn cứ  chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi

+ Chi trả nợbố trí chi trả đủkhoản nợ đến hạn (kể cả nợ gốc và trả lãi)+Vay bù

đắp thiếu hụt NS NNlập dự toánkhả năng cân đối NS, khả năng trả nợ,mức bội

chi NS.1.4 Quy trình lập dự tốn NSNN

*Bước 1: Hướng dẫn lập dự toán:

-Trước 31-5Thủ tướng CP ban hành Quyết

định vv lập kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội +

Dự toán NS năm sau

-Trước 10-6 BTC  ban hành Thông tư hướng

dẫn vv lập DTNSNN

-Cq TW thông báo, hướng dẫn vv lập DTNSNN

đvị trực thuộc

-UBND tỉnh HD vv lập DTNSNNđvị trực thuộc

+ UBND cấp huyện  cấp xãBước2: Lập, xét duyệt, tổng hợp DT

NSNN

a.Lập DT thu NSNN của cqhành thu-cqthuế, hải quan lập DT thu NSNN gửi

cq thuế, hải quan cấp trên trực tiếp +

cq TC, cq kế hoạch đầu tư, UBND = cấp

-Tổng Cục thuế, Hải quan  Ʃ dự toán của

cq thuế, hải quan lập Dự toán thu NS

báo cáo BTC  trước 20-7b. Lập Dự toán NSĐP

-Cq TC mỗi cấp xem xét DTNS của đvị =

cấp+DT NSĐP cấp dưới trực tiếp lập DT

NSĐPbáo cáo UBND = cấp

-UBNDxem xét DT NSĐPtrình DTNS HĐND =

cấp

-HĐND có ý kiến Cq TC = cấp gửi DTNS cq

TC cấp trên trực tiếp

Trước 20-7UBND tỉnh trình DTNS ĐP

HĐND tỉnh

Trước 25-7 UBND tỉnh gửi DTNS ĐP BTC,

Bộ KHĐTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 CHU TRÌNH NGÂN SÁCH NN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×