Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bước2: Lập, xét duyệt, tổng hợp DT NSNN

Bước2: Lập, xét duyệt, tổng hợp DT NSNN

Tải bản đầy đủ - 0trang

b. Lập Dự toán NSĐP

-Cq TC mỗi cấp xem xét DTNS của đvị =

cấp+DT NSĐP cấp dưới trực tiếp lập DT

NSĐPbáo cáo UBND = cấp

-UBNDxem xét DT NSĐPtrình DTNS HĐND =

cấp

-HĐND có ý kiến Cq TC = cấp gửi DTNS cq

TC cấp trên trực tiếp

Trước 20-7UBND tỉnh trình DTNS ĐP

HĐND tỉnh

Trước 25-7 UBND tỉnh gửi DTNS ĐP BTC,

Bộ KHĐTc. Lập dự tốn NSNN

-BTC kiểm tra, xét duyệt:

DTNS của đvị thuộc CP+thuộc TWDTNS của ĐP-BTC phối hợp Bộ KH ĐT  tổng hợp lập

DTNSNN trình CP báo cáo QHBước3: Quyết định phân bổ,giao

DTNSNN

-Dự toán NSNNgửi UB KT&NS của QH thẩm tra

-DT NSNN+báo cáo kết quả thẩm tra của UB KT&NS đại

biểu QHchậm nhất 10 ngày trước khi khai mạc kỳ họp

QH

-BTC  báo cáo trước QH DT NSNN + phương án phân

bổ NSTW

-Trước 15-11 QH quyết định DTNSNN+phương án phân

bổ NSTW

-Trước 20-11 Thủ tướng CP giao 

DTNSNN+mức bổ sung NSTW-NS ĐP

Truớc 25-11BTC hướng dẫn nvụ thu-chi Bộ,

cq=Bộ, cq thuộc CP,UBNDT*Ở ĐP

-Trước 10-12UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết

định DTNS ĐP+p/án phân bổ DTNS ĐP+mức bổ

sung cho Ns cấp dưới báo cáo kết quảBTC

UBND tỉnh giao DTNS+p/án phân bổ DTNS

tỉnh cho huyệnUBND huyện

Chậm nhất 20-12 UBND huyện trình HĐND

huyện quyết định DTNS huyện+p/án phân bổ NS

huyện cho xã  UBND xã

Trước 31-12  UBND xãtrình HĐND xã

quyết định DTNS xã UBNDxã  giao DTNS

cho các đvị trực thuộc cấp xãTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bước2: Lập, xét duyệt, tổng hợp DT NSNN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×