Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2- Tổ chức được xem xét như là cơ thể sống

2- Tổ chức được xem xét như là cơ thể sống

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2­ Tổ chức được xem xét như là cơ 

thể sống

 Điểm mạnh:Quan  tâm  mối  liên  hệ  giữa  t/chức  &  M 

trường  =>  T/chức  được  nhìn  nhận  như 

hệ  thống  mở,  như  là  quá  trình  liên  tục 

hơn  là  tập  hợp  các  bộ  phận  =>  cải  tiến 

QL t/chức: quan tâm đến nhu cầu

­ Coi t/chức như  q trình tương tác => sự 

cân  bằng  bên  trong,  bên  ngồi  =>  về  sự 

thích  ứng của các loại t/chức  đối với từng 

loại mơi trường => T/chức ma trận­ dự án 

sẽ tốt hơn t/c máy móc

­3.2­ Tổ chức được xem xét như là cơ 

thể sống

 Điểm hạn chế:­  Nhìn  nhận  t/chức  &  mơi  trường  của  nó 

q cụ thể( kiểu chọn lọc tự nhiên) =>bỏ 

qua  yếu  tố  khá  quan  trọng:  mơi  trường 

t/chức còn là sản phẩm hoạt động của con 

người

­  ý  đồ  “sự  thống  nhất chức  năng”  của  giới 

sinh  vật  =>  phần  lớn  các  t/chức  không 

thống  nhất  được  về  mặt  chức  năng  như 

các sinh vật3.3­ Tổ chức được nhìn nhận như bộ não

 Xem  t/chức  như  hệ  thần  kinh(não  bộ)  =>  phép ẩn  dụ  này  nhấn  mạnh  tầm  quan  trọng  của  xử 

lý thơng tin, sự học hỏi của t/chức linh hoạt, bền 

vững & có khả năng phát triển như bộ não.

 Quan  điểm này xuất phát từ thí nghiệm của nhà 

tâm lý học Mỹ Karl Lashley

 Herbert  Simon  “PP  ra  QĐ”:  Mọi  người  đều  có 

quyền  QĐ(đáy)  =>  QL  cấp  cao:  thơng  tin+QĐ 

phức tạp; 

 Sử  dụng  kiến  thức  điều  khiển  học  phục  vụ 

t/chức => các t/chức là những hệ thơng tin và QĐ3.3­ Tổ chức được nhìn nhận như bộ não

mạnh:  Tập  trung  vào  cách  xử  lý 

thơng tin => hiểu rõ hơn các t/chức và tính 

đa  dạng  trong  các  hình  thức  cụ  thể  của 

nó.  Quan  niệm  này  thích  hợp  với  t/chức 

ngày  nay(CN  tin  học)=>  chú  trọng  xử  lý 

thông tin và tri thức của t/chức

 Điểm  hạn  chế:  Việc  tăng  cường  quyền 

độc  lập  cho  các  bộ  phận  =>  phân  bổ 

quyền lực => xung khắc trong thực tế => 

người  nắm  quyền  sẽ  chống  lại  sự  thay 

đổi đó

 Điểm Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2- Tổ chức được xem xét như là cơ thể sống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×