1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Mầm non - Tiểu học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
       I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

       I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ - 0trang

hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm mơn làm quen với

tốn”.

Trường mầm non n Thanh nói chung và lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi trong trường

đã và đang thực hiện chương trình hình thành các biểu tượng tốn cho trẻ theo

hình thức đổi mới. Qua q trình dạy, tơi thấy khả năng và hứng thú học tốn

của trẻ so với chương trình cải cách đã cao hơn.

2 – Cơ sở thực tiễn

* Thuận lợi:

Lớp tôi là lớp điểm ở trường tại khu trung tâm, lớp có cơ sở vật chất tương đối

đầy đủ, bàn ghế đúng quy cách. Ban giám hiệu chỉ đạo giúp đỡ chun mơn cho

giáo viên nhiệt tình, có sự quan tâm và giúp đỡ tận tình của các bậc phụ huynh,

có sự quan tâm sâu sắc của phòng giáo dục. Bản thân tơi đã có trình độ chun

mơn vững và trực tiếp giảng dạy cho trẻ làm quen với toán theo hình thức đổi

mới ở lứa tuổi 5 – 6 tuổi của trường.

* Khó khăn:

Về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động làm quen với toán chưa đầy đủ.

Một số phụ huynh chưa nhận thức hết được yêu cầu và tầm quan trọng về môn

học.

Từ những thuận lợi và khó khăn và tình hình thực trạng trên, qua q trình

giảng dạy, tơi đã nghiên cứu trên 40 cháu lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi, thời gian

nghiên cứu trên một năm.

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU:

Nghiên cứu q trình hình thành biểu tượng tốn sơ đẳng của trẻ mẫu giáo 5- 6

tuổi, hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm cho trẻ mẫu giáo 5– 6 tuổi, từ đó tìm ra biện pháp gây hứng thú cho trẻ 5- 6 tuổi học lập số môn

làm quen với tốn.

III. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI:

Trong khn khổ của đề tài tôi chỉ tập trung nghiên cứu và áp dụng một số biện

pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi hình thành biểu tượng về số

lượng, con số và phép đếm môn làm quen với toán.

IV. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:

1. Khách thể nghiên cứu:

– Nghiên cứu trẻ lớp mẫu giáo 5A1 trường mầm non Yên thanh.

2. Đối tượng nghiên cứu:

– Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi hình thành biểu

tượng về số lượng, con số và phép đếm mơn làm quen với tốn.

V. CÁC GIẢ THUYẾT KHOA HỌC:

– Việc dạy trẻ hình thành các biểu tượng toán sở đẳng sẽ đạt được hiệu quả cao

hơn, trẻ sẽ có các kỹ năng, sẽ có đầy đủ những biểu tượng toán, trẻ hứng thú cao

và tham gia hoạt động hình thành các biểu tượng về tốn một cách thoải mái, tự

tin khi cơ giáo có những biện gây hứng thú cho trẻ 5 – 6 tuổi hình thành biểu

tượng về số lượng, con số và phép đếm mơn làm quen với tốn.VI. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:

1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của quá trình hình thành biểu tượng về số lượng,

con số và phép đếm của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi.

2. Đề xuất một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ ẫu giáo 5 – 6 tuổi hình thành

biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm môn làm quen với toán.VII. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

Đề tài này được thực hiện với một số phương pháp sau đây:

1. Phương pháp tham khảo tài liệu

2. Phương pháp quan sát

3. Phương pháp điều tra viết

4. Phương pháp phỏng vấn

5. Phương pháp thực nghiệm giáo dục

6. Phương pháp trắc nghiệm khách quan

7. Phương pháp phân tích nội dung

8. Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động.B. PHẦN NỘI DUNG

I. HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG VỀ SỐ LƯỢNG, CON SỐ VÀ PHÉP

ĐẾM CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI:

1. Đặc điểm phát triển những biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm

của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi:

Trẻ sinh ra và lớn lên giữa thế giới của các sự vật và hiện tượng đa dạng. Ngay

từ nhỏ trẻ đã được tiếp xúc và làm quen với những nhóm vật có màu sắc, kích

thước và số lượng phong phú, với các âm thanh chuyển độngcó ở xung quang

trẻ Trẻ lĩnh hội số lượng của chúng bằng các giác quan khác nhau như: Thị giác,

thính giác, giác quan vận động…

Trẻ mẫu giáo lớn 5 – 6 tuổi có khả năng phân tích chính xác các phần tử của tập

hợp, các tập con trong tập lớn. Trẻ khái quát được một tập lớn gồm nhiều tập

con và ngược lại nhiều tập hợp riêng biệt có thể gộp lại với nhau theo một đặc

điểm chung nào đó để tạo thành một tập lớn. khi đánh giá độ lớn của các tậphợp, trẻ mẫu giáo lớn ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như: màu sắc, kích thước,

vị trí sắp đặt của các phần tử của tập hợp.

Hoạt động đếm của trẻ mẫu giáo lớn đã phát triển lên một bước mới, trẻ rất

thích đếm và phần lớn trẻ nắm được trình tự của các số từ 1- 10, thậm trí còn

nhiều số hơn nữa. Trẻ biết thiết lập tương ứng 1:1 trong quá trình đếm, mỗi từ

số ứng với một phần tử của tập hợp mà trẻ đếm. Trẻ khơng chỉ hiểu rằng, khi

đếm thì số cuối cùng là số kết quả ứng với toàn bộ nhóm vật, mà trẻ còn bắt đầu

hiểu con số chỉ là chỉ số cho số lượng phần tử của tất cả các tập hợp có cùng độ

lớn khơng phụ thuộc vào những phụ thuộc vào những đặc điểm, tính chất cũng

như cách sắp đặt của chúng.

Trẻ 5- 6 tuổi bắt đầu hiểu mối quan hệ thuận nghịch giữa các số liền kề của dãy

số tự nhiên(mỗi số đứng trước nhỏ hơn số đứng sau một đơn vị và mỗi số đứng

sau lớn hơn số đứng trước một đơn vị). Trên cơ sở đó dần dần trẻ hiểu quy luật

thành lập dãy số tự nhiên n±1. Kỹ năng đếm của trẻ ngày càng trở nên thuần

thục, trẻ không chỉ đếm đúng số lượng các nhóm vật mà còn cả các âm thanh và

động tác, qua đó trẻ hiểu sâu sắc vai trò của số kết quả. Mặt khác, trẻ khơng chỉ

đếm từng vật mà còn đếm từng nhóm vật, qua đó trẻ hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa

của các khái niệm đơn vị – đơn vị phép đếm có thể là các nhóm vật chứ khơng

chỉ là từng vật riêng lẻ.

Hơn nữa dưới tác động của dậy học, trẻ lớn khơng chỉ biết đếm xi mà còn

biết đếm ngược trong phạm vi 10, trẻ nhận biết các số từ 1-10. Trẻ hiểu rằng

mỗi con số không chỉ được diễn đạt bằng lời nói mà còn có thể viết, và muốn

biết được số lượng các vật trong nhóm khơng nhất thiết lúc nào cũng phải đếm,

mà đơi lúc chỉ cần nhìn con số biểu thị số lượng của chúng. Việc cho trẻ làm

quen với các con số có tác dụng phát triển tư duy trìu tượng cho trẻ, phát triển

khả năng trừu suất số lượng khỏi những vật cụ thể, dậy trẻ thao tác với các ký

hiệu con số.Như vậy cần tiếp tục phát triển biểu tượng về tập hợp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi,

bước đầu cho trẻ làm quen với một số phép tính trên tập hợp, điều đó tạo cơ sở

cho trẻ học các phép tính đại số sau này ở trường phổ thông. Tiếp tục dạy trẻ

phép đếm trong phạm vi 10, trẻ lớn không chỉ đếm từng vật riêng lẻ, mà còn

đếm từng nhóm vật. Nhờ vậy mà tư duy của trẻ tiếp tục được phát triển, giúp trẻ

hiểu sâu sắc hơn khái niệm đơn vị, tạo tiền đề cho trẻ hiểu bản chất của các

phép tính đại số mà trẻ sẽ học ở trường phổ thơng.2. Nội dung hình thành biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm cho trẻ

mẫu giáo 5-6 tuổi

Nội dung hình thành cho trẻ mẫu giáo lớn 5-6 tuổi các biểu tượng về số lượng,

con số và phép đếm cần hướng tới việc củng cố và làm sâu sắc hơn những kiến

thức, kỹ năng mà trẻ đã được học từ các lớp trước. Hơn nữa nội dung dạy trẻ

phải có tác dụng thúc đẩy sự phát triển trí tuệ và tư duy toán học cho trẻ nhỏ.

Ngay từ các lớp mẫu giáo bé và nhỡ, trẻ đã được làm quen với các bài tập học

cách phân tách các tập con trong tập lớn theo dấu hiệu như: mằu sắc, kích

thước, hình dạng… Trẻ đã nắm được các biện pháp so sánh độ lớn của các tập

hợp hoặc các tập con trong tập lớn bắng cách thiết lập mối tương ứng 1:1 giữa

các phần tử của các tập hợp hoặc của các tập con, xác định mối quan hệ của

chúng và diễn đạt mối quan hệ đó bằng lời nói. Trẻ đã nắm được kỹ năng đếm

trong phạm vi 5, xác định số lượng các phần tử trong tập hợp hay số các tập con

trong tập lớn bằng phép đếm và phản ánh độ lớn của tập hợp bằng từ số.

ở lớp mẫu giáo lớn, giáo viên cần tiếp tục phát triển biểu tượng về tập hợp cho

trẻ. Nếu trẻ bé va nhỡ thường nhận biết tập hợp theo các dấu hiệu bên ngồi dễ

nhận thấy như: màu sắc, kích thước, hình dạng, thì trẻ mẫu giáo cần nhận biết

các tập hợp theo những dấu hiệu phức tạp hơn. Ví dụ: trẻ phân loại đồ chơi theovật liệu tạo nên chúng ( đồ chơi bằng nhựa, đồ chơi bằng gỗ… ), sau đó đếm để

xác định và so sánh số lượng từng loại đồ chơi.

Trẻ mẫu giáo lớn cần tiếp tục hoc phép đếm xác định số lượng trong phạm vi

10, trẻ được làm quen với cách lập các số tiếp theo 5 số đầu của dãy số tự nhiên

(6,7,8,9,10) trên cơ sở so sánh các tập hợp cụ thể có độ lớn bằng nhau hoặc hơn

kém nhau một phần tử. Trẻ học cách tạo các tập hợp với số lượng nhất định

bằng cách thêm bớt. Trẻ học cách hình thành số tiếp theo từ số đứng trước bằng

cách thêm 1 vào số đứng trước, qua đó trẻ hiểu được mối quan hệ giữa các số

liền kề thuộc dãy số tự nhiên. Dạy trẻ nhận biết các con số từ 1-10.

Để củng cố và phát triển kỹ năng đếm cho trẻ 5-6 tuổi, cần tổ chức cho trẻ luyện

tập đếm các nhóm vật được xếp theo các cách khác nhau trong không gian. Qua

luyện tập đếm, kỹ năng đếm của trẻ không chỉ được củng cố và phát triển mà nó

còn giúp trẻ hiểu rằng, số lượng của nhóm vật khơng phụ thuộc vào tính chất

của các vật, vào cách sắp đặt của chúng, cũng như vào hướng đếm (đếm từ trái

qua phải, từ phải qua trái, từ trên xuống dưới…. ). Cần dạy trẻ đếm tách các

nhóm vật có số lượng trong phạm vi 10 theo số lượng mẫu và theo con số cho

trước, luyện tập đếm bằng các giác quan khác nhau, nhận biết độ lớn các tập

hợp trong phạm vi 10. Các bài luyện tập này đồng thời cũng góp phần phát triển

độ nhạy cảm của các giác quan.

Ngồi ra, nội dung dạy trẻ còn hướng vào việc cho trẻ làm quen với các phép

biến đổi đơn giản như: thêm, bớt, chia các nhóm đồ vật có số lượng trong phạm

vi 10 làm hai phần theo các cách khác nhau. Trên cơ sở đó cho trẻ làm quen với

thành phần con số trong giới hạn 10 từ hai số nhỏ hơn, dạy trẻ tạo một tập hợp

theo con số cho trước từ hai tập hợp nhỏ hơn

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6

TUỔI HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG VỀ SỐ LƯỢNG, CON SỐ VÀ PHÉP

ĐẾM MƠN LÀM QUEN VỚI TỐNĐể nắm được khả năng học lập số môn làm quen với tốn của trẻ từ đó tơi đã

đưa ra biện pháp thực hiện, tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng ban đầu và đưa

ra một số biện pháp sau:

1) Khảo sát ban đầu:

Tôi tiến hành khảo sát 100% số trẻ trong lớp là 40 cháu. Đầu năm học khi trẻ

được chuyển lớp từ Mẫu giáo 4 – 5 tuổi lên Mẫu giáo 5 – 6 tuổi,

Qua khảo sát trên tôi thấy số trẻ nắm được kiến thức và kỹ năng tham gia hoạt

động còn thấp, khả năng nhận biết số lượng và so sánh thêm bớt của trẻ chưa

đạt kết quả cao, trẻ hoạt động chưa thoải mái, tự tin.

Thực tế đó chính là điều tơi suy nghĩ. Làm thế nào để đưa trẻ vào hoạt động với

toán một cách tự nguyện và hứng thú, nắm vững các kiến thức và kỹ năng thực

hành? Tôi đã quyết định chọn biện pháp sau:

2) Các biện pháp:

2.1 chuẩn bị và sử dụng đồ dùng trực quan của cô và trẻ

Tôi quyết tâm cho trẻ làm quen với tốn theo hình thức đổi mới, thực hiện đầy

đủ và đúng chương trình hoạt động với toán theo yêu cầu đổi mới. Đầu tư vào

bài soạn cho giờ hoạt động chung đảm bảo đầy đủ các nội dung tập hợp và số

lượng, kích thước, hình dạng, định hướng khơng gian, trong đó có dạng có nội

dung trọng tâm và nội dung kết hợp. Có nhiều sáng tạo trong quá trình hướng

dẫn, dẫn dắt bài để giúp trẻ cảm nhận ngay với những hoạt động mà trẻ sẽ thực

hiện và giúp trẻ hứng thú và hoạt động tích cực. Có tích hợp một số mơn học

khác. Tạo điều kiện dạy trẻ ở mọi lúc mọi nơi, kỹ năng chơi với các trò chơi với

tốn và kỹ năng tập hợp và số lượng kỹ năng về kích thước, kỹ năng về hình

dạng, kỹ năng về định hướng không gian. Tạo điều kiện cho trẻ làm quen với kỹ

năng học tốn.Để thực hiện tốt chương trình làm quen với tốn theo hình thức đổi mới, giúp

trẻ hứng thú và tự tin tham gia vào các hoạt động với toán, phát huy tốt khả

năng toán của trẻ cần phải có các điều kiện về cơ sở vật chất phải tham mưu với

nhà trường, phát động phụ huynh mua sắm đồ dùng phục vụ trong các tiết dạy.

Bản thân tôi cũng phải tự sưu tầm, làm đồ dùng phục vụ cho các tiết dạy như

que tính hột hạt… các con vật, hình hộp, tranh ảnh…

Để dạy trẻ có chất lượng thì bản thân tơi cũng phải tự bồi dưỡng học tập để có

kiến thức, năng lực chun mơn nghiệp vụ.

Cần quan tâm đến kiến thức cá nhân trẻ để có kế hoạch bồi dưỡng, uốn nắn,

phát huy tích cực khả năng nhận biết của trẻ.

Giáo viên phải có khả năng dạy trẻ tập hợp về số lượng hình dạng, kích thước

gây hứng thú hoạt động cho trẻ.

Tổ chức hoạt động với nhiều hình thức thay đổi: Sử dụng câu đố, thơ, truyện,

trò chơi, bài hát, hoạt động vui chơi trên máy Kisdmart.

Cần phải biết động viên khuyến khích trẻ, gần gũi trẻ.

2.2 Tích hợp kiến thức tốn sơ đẳng trong các hoạt động cho trẻ:

Trước hết phải có chương trình kế hoạch tổ chức cao giờ hoạt động chung, mỗi

tuần phải có mơn tốn, có giờ hoạt động chung trong giờ chính khố, thời gian

từ 30 – 35 phút.

Chuẩn bị cho giờ hoạt động chung phải trước nhiều ngày để có thời gian giúp

trẻ làm quen với các hình thức hoạt động để khi vào giờ hoạt động thì trẻ khơng

còn lúng túng, trẻ tự tin vào hoạt động một cách thoải mái.

Nắm bắt nội dung của từng hoạt động để có kế hoạch chọn nội dung kết hợp

cho phù hợp. Khơng bắt buộc nhưng phải hợp lý có tích hợp 1- 2 mơn học khác.Đối với hoạt động chung cần phải có sự chuẩn bị cho trẻ làm quen trước ở mọi

nơi về các hoạt động: Đếm, nhận biết về nhóm đối tượng, nhận biết mối quan hệ

hơn kém, so sánh thêm bớt các nhóm đồ vật, biết cách chia nhóm đối tượng

thành hai phần. Các hoạt động không bắt buộc nhưng phải phong phú, sinh

động.

ở các buổi chiều ơn, tơi có thể cho trẻ so sánh, thêm bớt hoặc chia nhóm đồ vật

thành hai phần khác nhau. Làm thế nào khi vào giờ hoạt động chung trẻ đã có

sẵn kiến thức các bài để hoạt động một cách tự tin và thoải mái.

Các hoạt động của trẻ khơng nhất thiết phải áp đặt gò bó để giúp trẻ hứng thú tự

tin. Để nâng cao hiệu quả giáo dục, trong tiết dạy cần lồng ghép, tích hợp một

cách lơ gích một vài mơn học khác và tích hợp cần bám vào các chủ điểm.

Tơi ln khuyến khích động viên trẻ mỗi khi hoạt động khả năng về toán của trẻ

được nâng cao thì giáo viên cũng cần có khả năng kiến thức và kinh nghiệm để

dạy trẻ các kỹ năng làm quen với toán.

Trong giờ hoạt động chung cũng như khi dạy trẻ ở mọi lúc mọi nơi. Ngồi việc

giáo dục đồng bộ cho trẻ, tơi ln quan tâm đến kiến thức cá nhân để có kế

hoạch bồi dưỡng.

Ví dụ: Tơi phát hiện những trẻ có kỹ năng thêm bớt, so sánh chia nhóm tốt. Sau

đó tơi sẽ có kế hoạch bồi dưỡng thêm, giúp trẻ phát huy khả năng, kiến thức của

trẻ. Đối với những trẻ kỹ năng còn yếu, tơi cũng nắm bắt, gần gũi động viên trẻ

theo bạn, dần dần giúp trẻ hoà nhập với chất lượng chung.

Để đạt được hiểu quả trong giờ hoạt động chung, giáo viên cần phải có kế

hoạch, biện pháp, kinh nghiệm tổ chức những hoạt động nhằm nâng cao khả

năng kiến thức về toán cho trẻ như: Tổ chức cho trẻ đếm nhận biết các nhóm đồ

vật, nhận biết mối quan hệ hơn kém, chia nhóm đối tượng ở mọi lúc mọi nơi.2.3 Sưu tầm, sáng tác thơ, truyện, trò chơi phù hợp để tích hợp lồng ghép

trong giờ dạy trẻ có các biểu tượng về số lượng:

Thơ, truyện, trò chơi ln có sức hấp dẫn, lơi cuốn đối với trẻ mẫu giáo. Khi tổ

chức các hoạt động tôi đã sưu tầm, sáng tác thơ, truyện, trò chơi phù hợp để tích

hợp lồng ghép trong giờ dạy trẻ hình thành biểu tượng về số lượng, con số và

phép đếm, tạo được sự chú ý, thích thú cho trẻ, giờ học đã đạt được hiệu quả tốt

hơn.

Ví dụ: Với bài dạy “Đếm đến 9. Nhận biết các nhóm trong phạm vi 9. Nhận

biết chữ số 9″, tôi cho trẻ luyện tập nhận biết các nhóm có 8 đối tượng qua bài

thơ ” Vườn xuân bé yêu” để trẻ đếm số hoa trong vườn xuân, gắn thẻ số tương

ứng với số hoa trong vườn và trồng thêm hoa để vườn xuân có đủ số lượng là 8

cây. Qua đó trẻ đã rất chú ý, hứng thú tham gia hoạt động. Ở bài dạy này tơi còn

tổ chức cho trẻ tham gia các trò chơi như: chung sức, bé vui xuân, trẻ được gắn

hoa đủ số lượng là 9. Đặc biệt, trẻ được hoạt động vui chơi trên máy Kisdmart,

trẻ lựa chọn các hình ảnh để in bưu thiếp có đủ số lượng là 9 hình ảnh và tơ màu

cho đủ 9 hình ảnh trong bưu thiếp. Với cách tổ chức trên, trẻ đã tích cực tham

gia hoạt động, các biểu tượng về số lượng, con số và phép đếm của trẻ ngày

càng cụ thể, rõ ràng.

* Sau đây là một số kinh nghiệm của tơi dạy trẻ hình thành biểu tượng về số

lượng, con số và phép đếm:

– Kinh ngiệm dạy trẻ đếm đúng số lượng:

Làm thế nào để lôi cuốn trẻ vào giờ học, trẻ hứng thú say mê học tốn. Đó là

u cầu cần thiết với giáo viên trước khi chuẩn bị cho giờ hoạt động tôi đã

chuẩn bị tham khảo trong chương trình và tìm tòi biện pháp tốt nhất.Tôi phải luyện cách đếm đúng để giúp trẻ cảm nhận được dạy trẻ từ cách chỉ

theo thứ tự, từ phải qua trái, từ trên xuống dưới, dạy trẻ từ đơn giản đến khó,

phù hợp với nhận thức của trẻ, trẻ còn được luyện thêm vào buổi chiều ơn.

– Kinh nghiệm khi dạy trẻ, so sánh, thêm bớt:

Khi dạy đến dạng hoạt động này, tôi đã tham khảo trên nhiều phương diện để

vận dụng vào bài để phù hợp cho trẻ phù hợp với nội dung tính chất của bài dạy.

Dạy vận động so sánh , thêm bớt cần phải có sự chuẩn bị về đồ dùng đẹp, hấp

dẫn phù hợp với bài dạy.

Để lối cuốn trẻ vào hoạt động tôi đã tạo ra nhiều các đồ dùng tự tạo gần gũi với

trẻ như con giống, con dối, tranh ảnh… để trẻ kết hợp vận động vào tiết học.

Giúp trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động thì các hình thức cơ và trẻ hoạt động

cùng cần phải sáng tạo phong phú.

– Kinh nghiệm dạy trẻ: chia nhóm đối tượng.

Khi cho trẻ chia nhóm tơi phải là người hướng dẫn đúng, biết kết hợp các kỹ

năng phù hợp để lôi cuốn trẻ thực hiện.

Cho trẻ thực hiện tiếp trên đồ dùng trực quan… từ việc cho trẻ chia nhóm với

nhiều hình thức giúp trẻ hứng thú. Từ đó giúp trẻ cảm nhận được tính chất nội

dung của tiết học.

III. GIÁO ÁN MINH HOẠ

TÊN HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN VỚI TOÁN

Chủ đề: Thế giới thực vật xung xung quanh bé

Chủ đề nhánh: Tết và mùa xuân

HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Đếm đến 9. Nhận biết các nhóm trong phạm vi 9.

Nhận biết chữ số 9.

HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ: – Chơi trò chơi: Đi chợ xuânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

       I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×