Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2. Những kiến nghị

Qua việc tìm hiểu cơng tác phân loại tài liệu và thực trạng hoạt động của thư

viện. Để Thư viện trường ĐH Văn Hố TP. Hồ Chí Minh đạt được mục tiêu đề

ra và hoàn thành tốt chức năng của 1 Thư viện thì Thư viện trường ĐH Văn

Hố TP. Hồ Chí Minh cần phải đề ra những biện pháp khắc phục khó khăn:

- Cần cải tiến các thao tác kỹ thuật trong hoạt động xử lý phân loại tài liệu.

+ Đào tạo cán bộ phân loại, xử lý tài liệu: Thư viện trường ĐH Văn Hoá TP.

Hồ Chí Minh cần tạo nhiều cơ hội để cán bộ được phát huy khả năng của

mình, thường xuyên gửi cán bộ đi học các lớp tin học bên ngoài, nâng cao

trình độ ngoại ngữ cho cán bộ thư viện với các thứ tiếng khác nhau. Và nâng

cao trình độ nghiệp vụ, am hiểu hơn về khung phân loại.

+ Tăng cường trang thiết bị cho việc xử lý và phân loại tài liệu. Thư viện cần

trang bị thêm máy tính và 1 số thiết bị ngoại vi để xây dựng và quản trị CSDL,

đồng thời phục vụ tra cứu tìm tin của bạn đọc.KẾT LUẬN

Hy vọng rằng trong một tương lại không xa, với việc chỉnh lý, bổ sung các

bảng phân loại hiện hành cùng với việc dịch hoàn tất bảng phân loại thập phân

Dewey, Thư viện trường Đại Học Văn hố Tp. Hồ Chí Minh nói riêng và các cơ

quan thơng tin thư viện ở Việt Nam nói chung sẽ từng bước hồn thiện được các

cơng cụ phân loại, trên cơ sở đó đẩy mạnh việc áp dụng chuẩn hóa về mặt nghiệp

vụ, nâng cao hiệu quả của hoạt động thư viện thông tin .TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Tài liệu bài giảng: Phân loại tài liệu DDC 23

2. Website Thư viện ĐH Văn Hố Tp. Hồ Chí Minh

3. http://nlv.gov.vn/nghiep-vu-thu-vien/thuc-tien-cong-tac-phan-loai-tai-lieu-o-viet-nam-hiennay.htmlTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×