Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3 QLNN về NN và Kinh tế Nông thôn

Chương 3 QLNN về NN và Kinh tế Nông thôn

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1. Các lý thuyết về chuyển dịch

cơ cấu kinh tế

• Lý thuyết lợi thế so sánh – David Ricardo

• Quy Luật năng suất viên giảm dần

• Hiệu ứng ParetoBài tập: Cho một nền kinh tế có 3 người lao

động, có thể tham gia sản xuất trong các

ngành có năng suất biên giảm dần như

sau:

- Nông nghiệp: 25 – 5 – 0

- Công nghiệp: 18 – 9 - 2

- Dịch vụ: 20 – 10 – 7

Tính giá trị cao nhất của nền kinh tế nếu

người lao động sản suất trong 1 ngành

NN, 2 ngành (NN và CN) và 3 ngành. So

sánh kết quả và nêu nhận xét của anh

chị?1.2. Nội dung chủn dịch tởng

thể

.Lao động 

Ngành  Tỷ trọng trong GDP 2000 2005 2010 12.1 17.9  19.7 25.3  68.2 56.8  2000 

CN, XD  36.7 DV  38.8 

NLTS 

< 50.0 

24.5 2005 2010 41 43­44 38.1 40­41 20.9 15­16 • Phấn đấu nâng tuổi thọ lên 72 vào năm

2010. Hiện Vn có 70 % dân số sống tại

nơng thơn, phấn đấu còn 55% vào năm

2020.

(Thế giới hiện nay có 3.17 tỷ dân đơ thị/6.4

tỷ dân, năm 2030 sẽ có 5 tỷ dân đơ thị/8.1

tỷ dân)

• Trong khu vực NT: NN/CN/DV: 50/25/25,

2010. Chăn ni: 30%, 20102. Đổi mới hoạt động của các thành

phần kinh tế nơng thơn

• Khún khích phát huy vai trò kinh tế hợ

gia đình

• Tiếp tục đởi mới kinh tế hợp tác xã

• Đởi mới các doanh nghiệp nơng, lâm, ngư,

diêm nghiệp

• Khuyến khích phát triển các thành phần

kinh tế khác trong nơng nghiệp, nơng thơn3. Kinh tế trang trại

• Trang 11, tài liệu ôn tập4. Phát triển công nghiệp và dịch

vụ ở nông thôn

– Công nghịêp làng xã (vilagge industry)

– Công nghiệp nông thôn (rural industry)

– Họat động sản xuất phi nông nghiệp ở nông

thôn (non – farm activities)Ở nước ta có 3 cách tiếp cận khác

nhau đối với cơng nghiệp nơng

thơn:

Cách tiếp cận từ giác độ kinh tế lãnh thổ: công

nghiệp nông thôn được xem như một bộ phận của kinh

tế lãnh thổ. Công nghiệp nông thôn là công nghiệp được

phân bố ở nơng thơn.

• Cách tiếp cận từ giác độ kinh tế ngành: công nghiệp

nông thôn là bộ phận của cơng nghiệp, phân bổ ở nơng

thơn, gắn bó với các đơn vị sản xuất kinh doanh khác

nhau trong ngành bởi những quan hệ kinh tế kỹ thuật

• Cách tiếp cận từ khía cạnh kinh tế xã hội: cơng

nghiệp nơng thôn được xem là toàn bộ những họat động

sản xuất có tính cơng nghiệp ở nơng thơn, là những biện

pháp góp phần phát triển kinh tế xã hội và giải quyết

những nhiệm vụ phát triển nông thônTừ các cách tiếp cận khác nhau, hiện nay

có ba quan điểm cơ bản về cơng nghiệp

nơng thơn:

• Cơng nghiệp nơng thơn bao gồm toàn bộ

cơng nghiệp ở nơng thơn

• Cơng nghiệp nơng thơn bao gồm bộ phận

công nghiệp phục vụ trực tiếp cho nơng

thơn nhưng khơng nhất thiết phải nằm ở

nơng thơn

• Cơng nghiệp nông thôn là bộ phận của

công nghiệp nằm ở nơng thơn, gắn bó

trực tiếp và chặt chẽ với sản xuất – kinh

doanh ở địa phươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3 QLNN về NN và Kinh tế Nông thôn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×