Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nâng cao chất lượng và hiệu quả của các kỳ họp Quốc hội

Nâng cao chất lượng và hiệu quả của các kỳ họp Quốc hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỘTsó VẤNĐỂ

VỀĐỔI MỚI Tổ CHỨC. HOẠTĐỘNGCỦAQUỐC HỘIChương IICHỨC NẢNG, NHIÊM vụ,

QUYỂN HẠN VÀ cơ CẤU T ổ CHỨC

CỦA v Ắn p h ò n g q u ố c h ộ iI. Cơs ỏ XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM v ụ , QUYỂNHẠN VÀ Cơ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHỊNG QUỐC HỘI

1.Những vấn để có tính ngun lý khi xác lập chứcnảng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một

cơ quana.

Chức năngy nhiêm vụ, quyền han và cơ cấu tổ

chức của một cơ quan p h ả i b ắt nguồn từ những yêu cầu

m à thực tiễn đòi hỏi (hay còn goỉ là **sứ mênh** của sự

ra đời)

Theo nguyên lý này, thực tiễn đặt ra những loại nhiệm

vụ chiến lược dài hạn và những nhiệm vụ chiến thuật ngắn

hạn, cần thiết lập một cơ quan để đảm đương trách nhiệm

giải quyết các vấn đề mà thực tiễn yêu cầu. Trên cơ sỏ đó,

170Chương II

Chửc náng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chửc của VPQHthực tiễn cũng xác lập những chức náng, nhiệm vụ, quyền

hạn ổn định trong một thời gian dài hoặc những chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn có tính lâm thồi cho mỗi loại cơ quan

mà thực tiễn cần thiết lập. Cũng có khi do nhu cầu cụ thể,

m à tra o cho cơ q u a n , tổ chức n h ữ n g chức n ả n g , n h iệ m vụ,quyền hạn có tính chất khơng chuyên trách, kiêm nhiệm.

b,

Quyền hạn p h ả i tương xứng vớỉ nhiệm vựy phù hợp

vớí chức năng và tương thích vớỉ mơ hình cơ cấu t ổ chức

Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức

phải bát nguồn từ chức năng (những phương diện hoạt

động chủ yếu). Nhiệm vụ đặt ra phải phù hỢp với chức

năng đà được xác định. Để thực hiện được nhiệm vụ, phải

có nhừng quyền hạn bảo đảm thực hiện nhiệm vụ. Quyển

h ạ n p h ả i tương x ứ n g vối nhiệm vụ và được coi là \ ô n g cụ

quyền /ự c” để triể n k h a i thực hiện chức n ă n g , n h iệ m vụ.

MỐI q u a n hệ giữa chức năng, n hiệm vụ, qu yền h ạ n với cơcâ'u tổ chức bộ máy là mối quan hệ lôgic, biện chứng. Chức

náng, nhiệm vụ, quyển hạn là tiền đề cho việc xác lập cơ cấu,

tổ chức bộ máy. Cơ cấu tổ chức bộ máy là cơ sở, là điều kiện

để bảo đảm thực hiện được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.c.

Chức nảngy nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức

p h ả i bảo đả m tỉnh đôc lập so với các chủ th ể khác

Nguyên lý này bảo đảm để cơ câu tổ chức, và các hoạt171MỘTSố VẤNĐẾ

VỀĐỔI MỚI Tổ CHỨC. HOẠTĐỘNGCỦA QUỐC HỘI

động của một cơ quan nào đó mang tư cách một chủ thể độc

lập, nhân danh thẩm quyền được trao, tự chịu trách nhiệm

trước cơ quan thành lập ra mình và trước pháp luật. Việc

xác định rành mạch tính độc lặp vế cờ cấu tổ chức, chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan là dấu hiệu quan

trọng để phân biệt phạm vi, phương diện hoạt động của cơ

quan này với các cơ quan khác và để tránh chồng chéo, lẳn

lộn về thẩm quyền.

d.

Việc xác lập chức năng, nhiệm vUy quyên hạriy cơ

cấu t ổ chức cho cơ quan p h ả i bảo đ ả m sư h ài hồ, căn

đơĩ, tương thích; bảo đảm tỉn h n h ấ t quán trong hệ

thống của một chỉnh th ể n hất đ in h

Nguyên lý này bảo đảm sự bình đẳng về địa vị của chủ

thế này với chủ thể khác trong cùng một cấp đưỢc thê hiện

qua việc thiết kế mơ hình cơ cấu tổ chức, sự phân cơng chức

năng, nhiệm vụ, quyển hạn. Điểu đó bảo đảm sự cân đôi,

nhất quán trong việc phân công chức náng, nhiệm vụ,

quyền hạn của các thành phần trong một chỉnh thể, tạo ra

khả năng phát huy sức mạnh riêng, hoà đồng trong sức

mạnh chung của chỉnh thể.

d,

Bảo đàm các điều kiệìiy ph ư ơn g tiện cần th iết d ể

cơ quarty t ổ chức thực hiện được chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn của minh

Tức là, cơ quan, tổ chức phải có cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh;172Chương II

Chức nảng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của VPQH

có bộ máy lãnh đạo; có các đơn vị cả'p dưới; cán bộ, nhân viên

giúp việc; có trụ sở làm việc; có tài khoản, con dấu...

2.Cơ sở xác định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn vàcơ cấu tể chức của Văn phòng Quốc hộiTừ các vấn đề có tính ngun lý như đã nêu ở trên, việc

xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tổ chức

của Văn phòng Quốc hội bắt nguồn từ những cơ sở sau đây:

a. Yêu cầu tham mưu, phục vụ chức năng, nhiệm vụ,

quyên han của Quốc hội

Để thực hiện đưỢc chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn

theo quy định, chính Qc hội phải tự tổ chức ra các cơ

quan trực thuộc và bộ máy giúp việc cho mình. Sự ra đòi

của Văn phòng Quốc hội xuất phát từ yêu cầu bảo đảm

phục vụ cho Quốc hội thực hiện được chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Mơ hình tổ

chức và tính châ't tham mưu, phục vụ của bộ máy giúp

việc (tức Vàn phòng Qc hội) phụ thuộc vào chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn của các chủ thể mà mình tham

mưu, phục vụ. Đây là vâ'n đề có tính quyết định trong việc

xác lập cơ cấu tổ chức và xác clỊnh cẩc chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Văn phòng Quổb hội theo từng tuyến

quan hệ tương ứng.173MỘTSố VẤNĐỀ

VẾĐỔI MỚI Tổ CHỨC, HOẠTĐỘNGCỬAQUỐC HỘI

ò. Phương diện hoai động và c h ế độ làm việc cùa

Quốc hội

Các phương diện hoạt động của Quốc hội chính là các

chức năng cơ bản của Quốc hội. Theo quy định của pháp

luật, Quốc hội có 3 chức náng cơ bản là lập pháp, giám sát

tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất

nước. Do đặc điểm của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện

vọng của nhân dân cả nưóc, nên Q'c hội làm việc theo chẽ

độ hội nghị. Hai nội dung có tính đặc thù này chi phỗi

mạnh mẽ đến cơng tác tham mưu, phục vụ của bộ máy giúp

việc. Từ đó đặt ra nhừng yêu cầu về việc xác lập cơ cấu tổ

chức và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy này.

c. Phương thức t ổ chức các cơ qu an của Quốc hôi

Theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, các cơ quan

của Quôb hội bao gồm: ư ỷ ban thưòng vụ Quốc hội, Hội

đồng d â n tộc, các uỷ b a n củ a Quốc hội và các b a n của ư ỷ

b a n th ư ò n g vụ Quốc hội. Vì vậy, để t r i ể n k h a i th ự c h iệ nchức năng tham mưu, phục vụ các cơ quan này, với tư cách

là bộ máy giúp việc của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phải

t h à n h lập các đơn vỊ tương ứng. Chức n ă n g , n h iệ m vụ,

q u y ền h ạ n củ a các đơn vị n à y p h ả n á n h n h ữ n g k h ía c ạ n h

cụ th ể của chức n á n g , n h iệ m vụ, quy ền h ạ n c ủ a V ă n p h ò n g

Quốc hội.174Chương II

Chức náng, nhiệm vụ, quyển hạn và ccf cấu tổ chửc của VPQHd.

N hiệm vuy quyền hạn của các th àn h p h ầ n trong

cơ cấu t ổ chức của Quốc hội

Do việc phân công của Quốc hội và ư ỷ ban thưòng vụ

Quốc hội, mỗi cơ quan của Quốc hội và của ư ỷ ban thường

vụ Quỗc hội có chức náng, nhiệm vụ, quyền hạn riêng. Do

vậy, việc tham mưu, phục vụ của Văn phòng Quốc hội

t h ơ n g q u a các đơn vị c ấp dưối củ a m ình c ũ n g p h ả i đưỢc xác

lập tương ứng vói chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trên

những lình vực hoạt động cụ thể, bảo đảm phù hợp và

tương ứng với các chủ thể mà mình tham mưu, phục vụ.

d,

Yêu cầu th am mưuy trợ giúp toàn diện các hoạt

độn g của Quốc hộỉ, các cơ quan của Quốc hộiy các đoàn

đ a i biểu Quốc hôi và các đ a i biểu Quốc hội

Theo đó, việc xác lập cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của Văn phòng Quổc hội được xây dựng trên

cơ sở phân loại các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của

Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội

theo từng lĩnh vực hoặc theo các nhóm vấn đề có tính chun

ngành. Việc phân loại này là cơ sở để xác lập các đầu mối chủ

yếu trong cơng tác tham miíu, phục vụ và trợ giúp hoạt động

của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đồn đại biểu

Qc hội và đại biểu Quốc hội. Đây cũng là cơ sỏ quan trọng

đê xây dựng các quy định vể chúc năng, nhiệm vụ, quyển

hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.175MỘTSố VẤNĐÉ

VỀĐỔI MỚI Tổ CHỨC. HOẠTĐỘNGCÙAQUỐC HỘI

II.THỰC TRẠNG T ổ CHỨC BỘ MÁY VĂN PHỊNG QCHỘI - NHỮNG MẶT

1.Được VÀ CHỮA ĐượcKhái quát quá trình hình thành tổ chức bộ máy, chứcnăng, nhiệm vụ, quyển hạn của Văn phòng Quốc hội qua

các giai đoạnKhái quát về quá trình hình thành và phát triển về tổ

chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn

phòng Qc hội từ khi Quồc hội nước ta ra đòi đến nay, có

thể chia làm 5 giai đoạn sau đây:

a. Giai đoan phôi th a i từ thực tiễn

Sau khi Quốc hội khoá I ra đòi, chưa có ngay bộ máy

giúp việc. Vàn phòng Ban thưòng trực Quốc hội dần được

hình thành qua từng giai đoạn, vì chưa có ván bản nào quy

định về bộ máy giúp việc của Quốc hội. Trên thực tế, Văn

phòng này do một số cán bộ đảm trách để giúp Ban thường

trực Quốc hội giải quyết các công việc đối nội và đôl ngoại.

Cho đến ngày 19/3/1950, căn cứ vào nhu cầu cơng việc, Chủ

tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh sô' 38-SL cử bác sỹ

Nguyễn Tấn Gi Trọng, nguyên Tổng Giám đốc Nha thông

tin giữ chức Chánh Văn phòng Ban thưòng trực Q'c hội.

Đầu năm 1957, Vàn phòng được thành lập 2 phòng chun

mơn (Phòng Hành chính - Quản trị và Phòng Nghiên cứu).

Với cách tổ chức đơn giản như vậy, chức náng, nhiệm vụ,

quyền hạn của Ván phòng Ban thưòng trực Quốc hội chủ176Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nâng cao chất lượng và hiệu quả của các kỳ họp Quốc hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×