Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
-Tham gia hoạt động xây dựng pháp luật

-Tham gia hoạt động xây dựng pháp luật

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương III

Đại

• biểu Quốc hội

• và Đồn đại

• biểu Quốc hội

- Tham gia thảo luận, cho ý kiến v ào các dự án luật tại

các cuộc họp của các cơ quan Quốc hội. Do các đại biểu

chuyên trách đều là thành viên các cơ quan của Quốc hội,

nên có điều kiện trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến vói Ban

soạn thảo ngay từ giai đoạn đầu của quá trình soạn thảo

hoặc cùng vói Hội đồng dân tộc, các uỷ ban của Quốc hội

thẩm tra các dự án luật, dự án pháp lệnh; một số đại biểu

được phân công trực tiếp tham gia các Ban ồôạn thảô dự án

luật, pháp lệnh.

- Tham gia, thảo luận, cho ý kiến về các dự án luật, dự

thảo nghị quyết tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên

trách do ưỷ ban thưòng vụ Quốc hội triệu tập.

- Có điều kiện tham gia các khố bồi dưởng, nâng cao

nghiệp vụ và kỹ năng lập pháp do các cơ quan của Quồc hội

tổ chức.

Nhìn chung, hoạt động tham gia xây dựng pháp luật

của đại biểu Quốc hội chun trách đã có nhiều đóng góp

tích cực cho việc nâng cao chất lượng của các luật, pháp

lệnh. Do có điều kiện vể thòi gian đê đi sâu vào việc nghiên

cứu những vấn đề cụ thể, nên các đại biểu chuyên trách đã

có những sáng kiến, cải tiễn và cách làm phù hđp vói quy

trình xây dựng pháp luật trong điều kiện hiện nay. Vói

thực tiễn hoạt động của mình, các đại biểu Quốỉc hội

chuyên trách đâ trở thành lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa

quan trọng trong quá trình thảo luận, xem xét các dự thảo253MỘTSố VẤNĐỀ

VỀĐỔI MỚI Tổ CHỨC, HOẠTOỘNG CỦAQUỐC HỘI

luật, pháp lệnh tại Hội đồng dân tộc, các uỷ ban của Q'c

hội và các đồn đại biểu Quôc hội.

- Tham gia các hoạt động giám sát của Quôc hội, các cơ

quan của Quốc hội và của các đoàn đ ạ i biểu Quốc hội

Hoạt động giám sát Quốc hội khoá XI dựa trên cơ sở

pháp lý là Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội với những

hình thức, phương pháp đã được đổi mới. Vì vậy, việc tham

gia hoạt động này của đại biểu Quốc hội chuyên trách được

tiến hành thông qua các hỉnh thức chủ yếu sau đây:

- Trực tiếp tham gia hoạt động xem xét các báo cáo, để

án và thực hành quyền chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội.

- Tham gia các đoàn giám sát của các cơ quan Quốc hội

và đồn đại biểu Quốc hội khi được phân cơng.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quổc hội

trong việc yêu cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan và ngưòi

đứng đầu các cơ quan, tổ chức đó cung cấp thơng tin và trả

lòi những vấn đề mà đại biểu quan tâm.

- Có điểu kiện tham gia các khố bồi dưỡng, nâng cao

nghiệp vụ và kỹ năng giám sát do các cơ quan của Quốc hội

tổ chức.

Qua thực tiễn cho thấy, các đại biểu Quốc hội chuyên

trách đã có nhiều cô" gắng trong việc tham gia *hoạt động

^ám sát của Quốc hội và lực lượng chủ yếu trong hoạt

254Chương III

Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại bỉêi
động này. Tuy nhiên, điều dễ nhận thây là chất lượng hoạt

động giám sát, đặc biệt là việc xử lý các kết quả giám sát

hiện nay đang còn yếu. Các kiến nghị của đoàn giám sát,

của các đại biểu Quốc hội chưa được các cơ quan hữu quan

nghiêm túc xem xét, khắc phục.

- Tiếp xúc cử tri theo quy định

Theo quy định của pháp luật, đại biểu Quốc hội có

trách nhiệm tiếp xúc cử tri. Đại biểu Quốc hội chuyên

trách thực hiện nhiệm vụ này thông qua các hinh thức chủ

yếu sau đây:

- Tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử trưóc và sau kỳ họp

Quỏc hội theo sự bơ" trí của đoàn đại biểu Quốc hội.

- Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề.

- Tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú hoặc nơi công tác.

- Tiếp nhận và phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri

sau mỗi lần tiếp xúc để chuyển đến các cơ quan có thẩm

quyền ỏ trung ương hoặc địa phương xem xét, giải quyết và

đôn đốic việc trả lòi các ý kiến, kiến nghị này để báo cáo cho

cử tri biết.

Theo báo cáo của các đồn đại biểu Quốc hội, thì đại

biểu Quốc hội chun trách có nhiều €0' gắng để tham gia

đầy đủ hoạt động tiếp xúc cử tri, nhât là đại biểu chuyên

trách ở các cơ quan của Quốc hội. Tuy nhiên, vẫn có đại biểu255MỘTSố VẤN0Ề

VẾoổl MỚI Tổ CHỨC. HOẠTĐỘNGCỦAQUỐC HỘI

do bận công việc nên không tham gia đểu đặn các cuộc tiêp

xúc, có đại biểu chỉ thực hiện được 1/2 số lần tiếp xúc theo

lịch đã bơ" trí. Đặc biệt, nhiều đại biểu Quốc hội chuyên

trách chưa chủ động gặp gõ, tiếp xúc cử tri theo Hướng dẫn

liên tịch giữa ư ỷ ban thưòng vụ Quốc hội và Đồn Chủ tịch

ư ỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tiếp công dán, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của

công dân

Trên cơ sở nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của

pháp luật, đại biểu Quốc hội chuyên trách thực hiện hoạt

động này thơng qua các hình thức chủ yếu sau đây:

- Tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân ở trung ương hoặc

địa phương theo phân công và tiếp nhận đơn, thư khiếu

nại, tố cáo của công dân.

- Tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tô'cáo của công dân qua

đưòng cơng văn hoặc thư tín gửi đến các đại biểu.

- Xem xét, nghiên cứu nội dung khiếu nại, tô" cáo của

công dân và chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có

thẩm quyền theo quy định của pháp luật; đôn đốc việc

^ ải quyết đối với các khiếu nại, tố cáo đó để trả lòi cho cơng

dân biết.

Qua thực tiễn cho thâv rằng, việc tiếp công dân chủ yếu

đưỢc tiến hành bởi các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các

đoàn đại biểu Quốc hội. Các đại biểu chuyên trách ở các cơ256Chương III

Đạỉ bỉểu Quốc hội và Đồn đại biểu Quốc hộl

quan Quốc hội, do bận cơng tác, do xa địa bàn nên ít có điếu

kiện tham dự đầy đủ các buổi tiếp dân theo lịch. Hiệu quả

xử lý đơn, thư, khiếu nại, tô' cáo của đại biểu Quốc hội nói

chung và đại biểu Quốc hội chuyên trách nói riêng cũng

chưa cao và chủ yếu là thơng qua Đoàn đại biểu Quốc hội.

Tham dự Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách do

ư ỷ ban thường vụ Quốc hội triệu tập

Theo quy định tại Điểu 13 Quy chê hoạt động của ưỷ

ban thưòng vụ Quốc hội, từ nám 2003 đến nay, u ỷ ban

thường vụ Quốc hội đã tổ chức 9 Hội nghị đại biểu Quốc hội

chuyên trách để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo luật,

nghị quyết trưốc khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Đây là một phương thửc hoạt động rất mới của Quốc hội

nói chung và là một trong những hình thức hoạt động chủ

yếu của đại biểu Quốc hội chuyên trách nói riêng. Có ý kiến

cho rằng chế định Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách

không phải là một hình thức hoạt động của Quốc hội và dễ

hiểu lầm như là một “Quốc hội thu nhỏ'' hay một ''Thượng

viện'\ Ý kiến này lập luận: Cơ sở pháp lý của Hội nghị đại

biểu Quôc hội chuyên trách là Quy chẽ hoạt động của ư ỷ

ban thưòng vụ Quốc hội, Đó là vãn bản pháp lý có giá trị

thấp hơn luật, nên nó khơng có giá trị như là một hình thức

hoạt động của Quốc hội. Nói cách khác, những ý kiến thảo

luận tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách khơng

mang tính pháp lý.257MỘTsó VẤNĐẾ

VỀĐỔI MỚI TỔCHỨC. HOẠTĐỘNG CỦAQUỐC HỘI

Qua thực tiễn cho thấy rằng, việc tổ chức các Hội nghị

đại biểu Quốc hội chuyên trách xuất phát từ yêu cầu

náng cao hiệu quả hoạt động lập pháp của Quốc hội và

bảo đảm cho Quốc hội có điểu kiện thông qua nhanh và

nhiều hơn sô' lượng các văn bản luật mà xã hội đang đặt

ra ngày càng bức xúc. Mục đích của việc tổ chức Hội nghị

đại biểu Quốc hội chuyên trách là thảo luận, cho ý kiến

trước một bước các dự án luật, dự thảo nghị quyêt sẽ

trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Cách làm việc này có

những ưu điểm là:

Do Quốc hội chưa có điều kiện hoạt động thưòng xuyên

và mỗi kỳ họp thưòng tiến hành trong một thòi gian nhât

định, lại có nhiều vân đề cần xem xét, nên không tránh

khỏi những hạn chế trong khi quyết định. Vì vậy, việc tổ

chức Hội nghị đại biểu chuyên trách sẽ giúp cho Quốc hội

có đưỢc nền tảng về thơng tin đốì với các vấn để liên quan

đến nội dung của các dự án luật, dự thảo nghị quyết thuộc

chương trình nghị sự của Quốc hội. Cách làm này đã khắc

phục được việc lãng phí thòi gian để bàn bạc, thảo luận về

những vấn đề có tính chi tiết, vụn vặt, tăng được số lượng,

chất lượng trong q trình thơng qua các vàn bản luật của

Quốc hội

Do các đại biểu Quốc hội chuyên trách được dành thòi

gian thoả đáng cho các hoạt động của Quốc hội, nên có điều

kiện để nghiến cứu sâu những vấn đề cụ thể. Y kiên đóng258Chương III

Đại biểu Quốc hội và Đồn đại biểu Quốc hội

*t*góp của đại biểu Quốc hội chuyên trách về những vấn đề

liên quan sẽ có giá trị tham khảo cao đối vối Qc hội trong

q trình xem xét, biểu quyết thông qua các quyết định tại

kỳ họp.

Do phần lón các đại biểu Quốc hội chuyên trách được cơ

cấu từ nhừng ngưòi có năng lực chun sâu theo từng lĩnh

vực cụ thể, nên việc thảo luận, xem xét trước một bước sẽ

có giá trị thơng tin định hướng cho việc xem xét, thông qua

khi quyết định tại kỳ họp Quôc hội.

Tuy nhiên, từ thực tiễn các Hội nghị đại biểu Quốc hội

chuyên trách cũng đang nảy sinh những vấn đề cần đưỢc

tổng kết, đánh giá. Cụ thể là:

Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị có giá trị pháp lý hay

khơng? Có làm cán cứ cho việc xem xét, thảo luận tại kỳ

họp Quốc hội hay khồng? Nếu qua tổng kết, đánh giá thấy

những vấn đề này đã chín muồi, thì cần ghi nhận trong

Luật TỔ chức Quốc hội.

Khi Hội nghị đại biểu Quốc hội diễn ra, các phương tiện

thông tin đại chúng đều đưa tin về nội dung xem xét, thảo

luận của Hội nghị. Nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến đòi

sơng dân sự được các phương tiện thòng tin truyền tải đã

định hưóng cho dư luận xã hội, khiến cho nhiều ngưòi lầm

tưởng ràng đó là ý kiến của Quỗc hội, trong khi Hội nghị

đại biểu Quốc hội chuyên trách không phải là Quốc hội.259MỘTSố VẤNĐÉ

VẾĐÓI MỚI Tổ CHỨC, HOẠTĐỘNG CỦAQUỐC HỘI

Náng lực của một bộ phận đại biểu Quốc hội chuyên

trách chưa cao. Bên cạnh nhừng ý kiến sắc sảo, mang tính

thuyết phục, vẫn có những ý kiến của một số đại biểu Quốc

hội chuyên trách chưa ngang tầm với vấn đề có tính vĩ mơ,

chưa cụ thể, chi tiết đốỉ vối vấn đề vi mơ, chưa chín muồi

về chủ trương định hưóng, dễ dẫn đến lầm lạc trong dư

luận nhân dân.Đánh giá chung về cơ cấu tổ chức và phương thức

hoạt dộng của đ ạ i biểu Quốc hội chuyên trách

c.Trên cơ sở thực trạng về cơ cấu tổ chức và phương thức

hoạt động của đại biểu Quốc hội chuyên trách như đã nêu

ở trên, có thể nhận thấy những mặt được, chưa được và

những nguyên nhân hạn chẽ sau đây:

Những m ặt được: việc quy định sô"lượng đại biểu Quốc

hội chuyên trách như hiện nay là cần thiết, đáp ứng được

yêu cầu tăng cưòng các hoạt động của Quốc hội trong điều

kiện hiện nay. Tăng thêm số lượng đại biểu Quốc hội

chuyên trách thực sự đã trở thành yêu cầu từ thực tiễn, góp

phần nâng cao châ't lượng và hiệu quả trong quá trình thực

hiện các chức nồng của Quốc hội; tính hình thức trong hoạt

động của Quốc hội đã và đang được khắc phục, vỏi những

nỗ lực, cố gắng trong các hoạt động của mình, các đại biểu

Quốc hội chuyên trách đang trở thành lực lượng nòng cốt

trong các hoạt động của Quốc hội.260Chương III

Đại biểu Quốc hội và Đoàn i biu Quc hi

*ôô- Nhng m t cha c: vic bơ' trí nhân sự làm đại biểu

Quốc hội chun trách vẫn chưa thực sự chủ động và còn lệ

thuộc nhiều vào các yếu tơ' khác nhau. Sơ" lượng đại biểu

Qũc hội chuyên trách hiện nay chưa đáp ứng đủ so vối quy

định của Luật Tổ chức Quôc hội. Phương thức hoạt động của

đại biểu Quốc hội chuyên trách chưa được tổng kết, đánh

giấy cải tiến; năng lực, trình độ của một bộ phận đại biểu

Quốc hội chuyên trách chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ;

một số đại biểu Quốc hội chưa phát huy được nhiệm vụ,

quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật.

- Nguyên nhân hạn chế: đến nay, vẫn chưa có cơng

trình nghiên cứu một cách toàn diện và đầy đủ về chế định

đại biểu Quốc hội chun trách. Trước khi có Ban Cơng tác

đại biểu được thành lập vào nám 2003, chưa có một bộ

phận tham mưu mang tính chuyên trách để giúp cho ư ỷ

ban thường vụ Quốc hội về công tác nhân sự của Quốc hội

nói chung và đại biểu Quốc hội chuyên trách nói riêng. Việc

lựa chọn, bơ" trí nhân sự làm đại biểu Quốc hội chưa thực

sự đưỢc chú trọng cả về số lượng và đặc biệt là về chất

lượng. Công tác quy hoạch, xây dựng nguồn cán bộ làm đại

biểu Quốc hội chun trách chvía có lộ trình và bưóc đi cụ

thể, chỉ khi sắp tới mỗi cuộc bầu cử, thì vấn đề này mới

được đặt ra. Bên cạnh đó, công tác bổi dưỡng kiến thức

chuyên môn, nghiệp vụ cho các đại biểu Quốc hội chuyên

trách chưa được quan tâm đúng mức. Nhiệm vụ, quyền261MỘTSố VẤNĐỀ

VỀĐỔI MỚI TĨCHCÌC. hoạt động của quốc hội

hạn của đại biểu Quốc hội chuyên trách chưa được qiiy

định cụ thể; chế độ, chính sách và các điểu kiện bảo đảm

cho đại biểu Quốc hội chuyên trách chưa tương xứng vói

yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

3. Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu

quả hoạt động của đại biêu Quốc hội chuyên tráchTrong các phần trình bày trên đây, vấn đê đại biểu

Quổc hội chuyên trách đã được đề cập đến từ các góc độ

khác nhau và coi đó là một đặc trưng trong tô chức và hoạt

động của Quốc hội Việt Nam. Tuy đây là vấn đề còn nhiều

ý kiến khác nhau, nhưng qua thực tiễn cho thấy, việc hình

thành chê định đại biểu Quốc hội chuyên trách là một

trong nhủng yếu tô được xem là cần thiết để nâng cao chất

lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội nưóc ta trong

điều kiện hiện nay. Để tiếp tục phát huy những mặt được,

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu

Quốc hội chuyên trách, cần quan tâm thực hiện tốt một số

phương hưóng, giải pháp sau đây:

ữ, Có nhận thức thống nhất về vấn đê **đạỉ biểuQuốc hôi chuyên trảch à trung ương** và “đaỉ hiểu Quốc

hội chuyên trách ở địa phương"*

Hiện nay, tuy trong các văn bản pháp luật khơng có

quy định nào để cập đến vấn đề này, nhưng trong nhận262Chương III

Đại biểu Quổc hội và Đoàn đại biêu Quốc hội

thửc và ngay cả trong các báo cáo chính thức, vẫn hình

thành hai thuật ngừ “đạỉ biểu Quốc hội trung ương'' và

''đại biểu Quốc hội địa phương". Đây là một biểu hiện thiếu

tính nhất quán về nhận thức, dẫn đến những sai lệch trong

việc xáy dựng các quy định vế nhiệm vụ, quyển hạn và chế

độ, chính sách đồi vỏi đại biểu Quốc hội nói chung và đại

biêu Quốc hội chuyên trách nói riêng.

Quốc hội chúng ta được tơ chức theo mơ hình một viện,

các đại biểu Quốc hội đều có địa vị pháp lý như nhau, đều

đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, không chỉ

đại diện cho nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình, mà còn đại

diện cho nhân dân cả nước. Chính vì vậy, khi tham gia xem

xét, quyết định các vân đề tại kỳ họp Quốc hội, các đại biểu

Quốc hội đều xuất phát từ lợi ích chung của đất nươc, của

tồn thể nhân dân Việt Nam. Việc hình thành nên các

đồn đại biểu Quốc hội là một hình thức tổ chức nhằm bảo

đảm các hoạt động của đại biểu Quô'c hội trong điều kiện

Quốc hội khơng hoạt động thưòng xun. Việc ra đòi chế

định đại biểu Quốc hội chuyên trách chính là sự vận dụng

linh hoạt trong phương thức tô chức các hoạt động của

Quốic hội. Xuất phát từ cơ sở về địa vị pháp lý, các đại biểu

Quốc hội đều có nhiệm vụ, quyền hạn bình đẳng như nhau.

Tuy nhiên, do đặc điểm trong phương .thức hoạt động của

Quốc hội nước ta, đã hình thành nên hai nhóm đại biểu:

clại biểu Quổc hội chuyên trách làm việc ỏ các cơ quan của

«263Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

-Tham gia hoạt động xây dựng pháp luật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×