Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đánh giá thực trạng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vân phòng Quốc hội

Đánh giá thực trạng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vân phòng Quốc hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương II

Chửc năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chửc của VPQHcấu tố chức và phương thức hoạt động của Quốc hội trong

mỗi g ia i đoạn của lịch sử. Điều đó được th ê h iệ n q u a th ự ctiễn tô chức bộ máy và các quy định của pháp luật về chức

náng, nhiệm vụ, quyến hạn của Văn phòng Quốc hội. Xem

xét quá trình này cho thấy từ việc tổ chức khá đơn giản bộ

máy vối nhừng quy định chưa mang tính định hình, định

lượng và đ ịn h t ín h tro n g việc xác lập chức n ă n g , n h iệ m vụ,quyền hạn của Văn phòng cho đến giai đoạn sau này,

những vấn đề dó đã được để cập hồn chính hơn. Trong một

thòi gian khá dài, Văn phòng Quổc hội vói cơ cấu tổ chức

k h á đơn giản, chỉ có chức náng, nh iệm vụ m à k h ơ n g cónhững quyền hạn để bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm

vụ dược giao.

- Sự thay đổi về mò hinh tổ chức bộ máy tham mưu,

giúp việc của Quôh hội lờ cơ sở cho sự thay đổi uề chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn ph òn g Quốc hội. Đ â ylà một thực trạng bát nguồn từ những thay đổi to lớn trong

nhặn thức vế vị trí, vai trò của Qc hội, với tư cách là cơ

quan đại biểu cao nhát của nhân dân, cơ quan quyền lực

nhà nưóc cao nhất của nưốc Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt

Nam. Chính điều đó đả tạo ra động lực vê' tư duy đổi mói

bộ máy tham mưu giúp việc, dẫn đến sự thay đổi về mơ

hinh tổ chức và từng bước hồn thiện về chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn của bộ máy này.

- Đổi mới và từng bước hoàn thiện về cơ cấu tố chứ c bộ181MỘTSỐ VẤNĐỂ

VỀĐỔI MỚI TỔCHỨC. HOẠTOỘNGCỦAQUỐC HỘI

máy tham mưu, giúp việc của Quôi hội với những chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn ngày càng rõ nét hơn là một đòi

hỏi khách quan, phù hỢp với các nguyên lý khoa học về tổ

chức bộ máy. Điều đó chứng minh tính đúng đắn trong việc

xác định các cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để từng bước

xáy dựng và hoàn thiện các quy định về cơ cấu tổ chức bộ

máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Quốc

hội vối tư cách là cơ quan tham mưu, giúp Quốc hội, các cơ

quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các đại

biểu Quốc hội hoạt động có hiệu quả hơn, đáp ứng với đòi

hỏi ngày càng cao của nhân dân.

6.

Những m ặ t đĩ/ợc, chưa được từ thực tiễn áp dụng

các quy định hiện hành về chức năngf nhiệm vụ, quyền

hạn và cơ cấu t ổ chức của Văn ph ò n g Quốc hội

- Những mặt được:

Trên cơ sỏ các quy định hiện hành, Văn phòng Quốc hội

đà thực hiện tốt chức náng ''tham mưu, tổng hỢp và tổ chức

phục vụ các hoạt động của Quốc hội, uỷ ban thường vụ

Quốc hội, các hoạt động của Hội đồng dãn tộc, các uỷ ban

của Quốc hội, các ban của ưỷ ban thường vụ Quốc hội".

Điều đó được thể hiện qua q trình hồn thành những

chức nàng, nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Tham mưu, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện chức

năng lập pháp của Quốc hội. Đảy là điểm nổi bật, tạo ra sự182Chương II

Chửc năng, nhiệm vụ, quyển hạn vả cơ cấu tể chức của VPQH

chuyển biến tích cực cả về sơ' lượng, chất lượng và kỹ thuật

các ván bản do Quốc hội và u ỷ ban thưòng vụ Quốc hội ban

hành. Do có nhừng tham mưu, đế xuất cải tiến về quy trình

x â y d ự n g p h á p l u ậ t và sự phối hỢp giữa các cơ q u a n h ữ uquan tham gia, nên sô' lượng và chất lượng văn bản luật,

pháp lệnh đã khơng ngừng tăng lên, thòi gian được rút

ngắn hơn so vối dự kiến.

Tham mưu, phục vụ có hiệu quả chức năng giám sát tối

cao của Quốc hội. Văn phòng Quốic hội đã có nhiều cơ"gắng

trong cơng tác tham mưu, đề xuất vỏi Uỷ ban thưòng vụ

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đổi mối q trình hồn

thiện các quy định vỂ hoạt động giám sát của Quốc hội và

trực tiếp phục vụ các hoạt động đó. Nhửng chuyển biến

trong hoạt động giám sát đã góp phần tạo nên dấu ấn quan

trọng, rõ nét trong các hoạt động của Qc hội.

Tham mưu, phục vụ có hiệu quả việc thực hiện chức

năng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Với việc nghiên cứu, tham mưu, chuẩn bị chu đáo các văn

bản thuộc phạm vi trách nhiệm được giao, Văn phòng Quốic

hội đã phục vụ Quốc hội ra những quyết định có chất lượng

ngày càng cao, cớ liên quan đến nhiều lĩnh vực hoạt động

của đòi sống kinh tế - xã hội của đất nưốc, chính sách cơ

bản về đốỉ nội, đối ngoại, an ninh - quốc phòng, tổ chức bộ

máy và nhân sự cấp cao của Nhà nước.

Ngoài những phương diện hoạt động cơ bản đó,183MỘTSố VẤNĐÉ

VỀĐỔI MỚI Tổ CHỮS. HOẠTĐỘNGCỦAQUỐC HỘI

Văn phòng Qc hội đả có nhiều cơ" gắng, tích cực trong

việc tham mưu, phục vụ các hoạt động đối ngoại của Quốc

hội, các cơ quan của Quốc hội; góp phần quan trọng trong

mối quan hệ giữa Quốc hội và nhân dân; tham mưu, phục

vụ tốt việc tổ chức các kỳ họp Quốc hội, các hội nghị đại

biểu Quốc hội chuyên trách, hoạt động điểu hành của ư ỷ

ban thường vụ Quốc hội; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật

chất, kỹ thuật; tổ chức công tác thơng tin, báo chí và

nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động của Quốc hội...

- Những mặt chưa được:

Việc phục vụ chức năng lập pháp của Quốíc hội còn

nhiều bất cập. Điều đó được thể hiện ở chất lượng tham

mưu về nội dung một sô" văn bản luặt, pháp lệnh còn chưa

cao, có những nội dung chưa được nghiên cứu sâu để cụ

thể hoá trong văn bản; chưa tham mưu, để xuất được các

giải pháp có tính khả thi cao; việc đôn đốc công tác chuẩn

bị các dự án luật, pháp lệnh còn chưa quyết liệt; chưa chú

trọng đến công tác theo dõi, đôn đốc việc ban hành các vàn

bản hưống dẫn thi hành luật, pháp lệnh để nhanh chóng

đi vào cuộc sống.

Cơng tác tổ chức phục vụ hoạt động giám sát chưa được

nghiên cứu, cải tiến. Một sô' lĩnh vực quan trọng của đòi

sống xà hội mà cử tri quan tâm chưa được nghiên cứu, đề

xuá*t phương thức giám sát kịp thòi và có hiệu quả.

Chưa tổ chức tốt công tác nghiên cứu, dự báo và cung184Chương II

Chức nảng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của VPQH

câ"p thơng tin đầy đủ, chính xác làm cơ sở cho các đại biểu

Quôc hội, các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội xem xét,

quyết định những vấn đề quan trọng của đất nưóc.

- N guyên nhàn của những hạn chế, b ấ t cập:Việc đổi mới tổ chức bộ máy của Văn phòng Quốc hội

tiẽn hành còn chậm, chưa đáp ứng kịp vói lộ trình của

những thay đổi to lớn, toàn diện trên các lĩnh vực hoạt

động củ a đòi sống k in h tẽ * xã hội của đ ấ t nưốc.Trong các cơ quan nhà nước, chưa có cơ quan nào tổ

chức theo mơ hình 3 khối như Văn phòng Quốc hội (khơi

các đơn vị phục vụ Hội đồng dân tộc, các uỷ ban của Quốc

hội, khối các đơn vị phục vụ các ban của u ỷ ban thường vụ

Quòc hội và khốỉ các đơn vị phục vụ chung). Do vậy, mặcdù đà có nhừng cô' gắng nhát định trong sự phốỉ hợp, song

vẫn gặp khơng ít nhửng khó khăn, lúng túng trong cơng

tác lãnh đạo, chĩ đạo và điều hành bộ máy. Nhiều hoạt

động còn chồng lân, do chưa cá biệt hố được lình vực hoạt

động cụ thê của từng loại đơn vỊ trong cơ cấu tổ chức của

Văn phòng Quốc hội.

T í n h độc lập về m ặ t tổ chức • n h â n sự của V ản p hò ngQuốic hội chưa rõ nét, chưa tạo khả năng điều hành thống

nhât và có hệ thơng để đạt được hiệu quả quản lý cao trong

việc thực hiện các chức nàng, nhiệm vụ đã được xác định.

- Một sô" v ấ n đề liên q u an đến chức n ả n g , n h iệ m vụ,185MỘT Số VẤN OỂVỀ oổl MỚI Tổ CHỨC, HOẠTĐỘNG CỦAQUỐC HỘI

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội, các

chức danh lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo các đơn

vị thuộc Ván phòng Quốc hội và chức trách của cán bộ, công

chức trong từng đơn vỊ chưa được xác lập mạch lạc, rõ ràng.

- Công tác t u y ể n dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưõng, q uyhoạch cán bộ thực hiện chưa tốt, chưa đồng bộ, chưa khoa

học; đặc biệt là cơ chế đánh giá cán bộ còn chưa khách quan;

chưa có sự kết hợp đúng đắn giữa lợi ích và nghĩa vụ trong

mỗi cá nhân, đơn vị. Do đó, chưa tạo ra được khả năng khơi

nguồn, khuyến khích và phát huy sức m ạnh trí tuệ cá nhân

k ế t hỢp với sức m ạ n h t r í tu ệ của t ậ p t h ể cơ quan .

- Q u y ền h ạ n c ủ a V á n ph òn g Quốc hội, c ủ a các chứcdanh lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ,

chuyên viên trong Ván phòng chưa tương xứng vỏi chức

năng, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, chưa tạo ra năng lực đầy

đủ về mặt pháp lý cho các chủ thể này chủ động, sáng tạo

và linh hoạt trong các hoạt động công vụ.- Công tác tổng kết, đánh giá thực tiễn chưa đưỢc quan

tâm , chú trọng thường xuyên, làm cơ sỏ kiến nghị với U ỷban thường vụ Quốic hội sửa đổi, bổ sung kịp thòi những

quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của Văn phòng Quốc hội.186Chương II

Chức nảng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VPQH

III. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHỨC

NANG, n h iệ m v ụ , q u y ể n hạn v à Cơ cấu t ổ chức Của

v A n p h ò n g q u ố c hội

1.Yêu cầu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyển hạnvà cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hộiThực tiễn đổi mới cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt

động của Quốc hội trong những năm gần đây và trong

những năm tiếp theo đã và đang đặt ra các yêu cầu hoàn

thiện về chức năng, nhiệĩĩi vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

c ủ a bộ m á y t h a m mưu, ể iú p việc cho Quốc hội. C ụ t h ể là:Yèu cầu th ể chế kịp thời các chủ trương, chính sách

của Đảng bằng các đạo luật, các quyết định của Quốc hội

và bảo đảm hiệu quả thực hiện pháp luật thông qua các

-h o ạ t đ ộn g giám s á t của Quốc hội - cơ q u a n đ ạ i diện cho

q u y ề n lực củ a n h â n dân.

- Yêu cầu có đủ các đ ạ o lu ật, bảo đ ả m cả sô" lượng và

c h ấ t lượng để điều c h ỉn h kịp thơi các q u a n hệ k in h t ế • xãhội, đặc biệt là các quan hệ kinh tế đốì ngoại đang ngày

càng phát triển không ngừng.

Yêu cầu đổi mới và hợp lý hố về tổ chức, hoạt động của

Qh hội, các cơ q u a n củ a Quốc hội, tă n g cưòng s ố lượng và

c h ấ t lượng đại biểu Quôc hội chu yên trách; t ă n g cưòng hiệu

'quả và chất lượng hoạt động của Quốc hội tại các kỳ họp,

hướng tói một Quốc hội hoạt động chuyên nghiệp.187MỘTSố VẤNĐẾ

VẾĐỔI MỚI Tổ CHỨC, HOẠTĐỘNGCỦAQUỐC HỘI

- Yẽu cẩu m ở rộng quan hệ đối ngoại, hỢp tác giữa cáccơ quan Lập pháp trong khu vực và trên thế giới nhằm giải

q u y ế t n h ữ n g vâVi đê có liên qu an , đòi hỏi sự t h a m gia vàđồng thuận của nhiều quôc gia, dân tộc.

- Yêu cầu d â n chủ hoá đời sống xả hội, bảo đ ả m thựchiện các quyền dàn chủ của nhân dân cũng đang đòi hỏi

p h ả i đổi mới các h o ạ t động của Quốc hội cho p h ù hỢp.Những yêu cầu đó đặt ra nhiều vân đề cần tiếp tục đổi

mới cả về mơ h ì n h tổ chức và ph ư ơ ng th ứ c t h a m m ư u , p h ụ cvụ toàn diện các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của

Quốc hội. các đoàn đại biểu Quốic hội và các đại biểu Qũc

hội. Theo đó, bộ máy giúp việc của Quốic hội phải trơ thành

công cụ. phương tiện hữu hiệu để Quốc hội, các cơ quan của

Quốc hội, các đoàn đại biêu Quốc hội và các đại biểu Q*c

hội sử dụng vào việc thực hiện có thực chất, có thực quyển

các chức năng, nhiệm vụ của mình. Đó cũng là những u

cầu đặt ra trong việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ,

quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Qc hội trong

điều kiện hiện nay.

2.Phương hưóng, giải pháp hồn thiện chức năng,nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng

Quốc hộiĐể đáp ứng những yêu cầu đặt ra từ đòi hỏi của cơng

cuộc đổi mới, việc hồn thiện các chức nảng, nhiệm vụ,188Chương II

Chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn và cơ cấu tổ chửc của VPQH

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vãn phòng Quốc hội cần

đưỢc triển khai theo các phương hướng và giải pháp sau đây:

a.

Cần nhận thức đủng dắn và thống n h ấ t về chức

n àn g của Văn ph òng Quốc hội

V ấn đề n à y có liên q u a n đến khái niệm “Quôc h ộ r với ýnghĩa là một chỉnh thể tổ chức, có đ«iy đủ các dấu hiệu của

những bộ phận càu thành, bao gổm không chỉ các cơ quan

của Quốc hội, các cơ quan của ưý ban thường vụ Quốc hội,

mà cã các đoàn dại biểu Quổc hội và các đại biểu Quốc hội.

Trong khi đó. thực tiễn mỏ hình tơ chức bộ máy tham mưu,

giúp việc hiện nay của Qc hội lại khòng chỉ có Ván phòng

Q'c hội, mà còn có các Ván phòng Đồn đại biểu Quốc hội.

Xét trên bình diện khoa học về tổ chức, Văn phòng

Đồn đại biêu Qc hội khơng phài là một bộ phận cấu

thành của chính quyền địa phương và việc hình thành các

Đồn đại biểu Quốc hội là một phương thửc tổ chức có tính

lịch sử trong điểu kiện Qb hội hoạt động khơng thưòng

xun. Sự ra đòi của Vãn phòng Đồn đại biểu Quốc hội là

để đ á p ử n g yêu cầu t h a m m ưu, giúp việc cho Đ o à n đ ạ i b iể u

Quốc hội. Có thể coi đáy là một giai đoạn quá độ.Hơn nủa, đà coi Quốc hội là một cơ quan, m ột chỉnh thể

tổ chức, thì chỉ n ê n có một bộ m áv giúp việc, đó là V ă n

p h ò n g Quổic hội. Vì vậy, t ro n g chức n ă n g c ủ a V á n phòngQuốc hội, cần có cà nội dung tham mưu, giúp việc cho các189Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá thực trạng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vân phòng Quốc hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×