Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương hưóng, giải pháp hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội

Phương hưóng, giải pháp hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương II

Chức năng, nhiệm vụ, quyến hạn và cơ cấu tổ chửc của VPQH

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vãn phòng Quốc hội cần

đưỢc triển khai theo các phương hướng và giải pháp sau đây:

a.

Cần nhận thức đủng dắn và thống n h ấ t về chức

n àn g của Văn ph òng Quốc hội

V ấn đề n à y có liên q u a n đến khái niệm “Quôc h ộ r với ýnghĩa là một chỉnh thể tổ chức, có đ«iy đủ các dấu hiệu của

những bộ phận càu thành, bao gổm không chỉ các cơ quan

của Quốc hội, các cơ quan của ưý ban thường vụ Quốc hội,

mà cã các đoàn dại biểu Quổc hội và các đại biểu Quốc hội.

Trong khi đó. thực tiễn mỏ hình tơ chức bộ máy tham mưu,

giúp việc hiện nay của Qc hội lại khòng chỉ có Ván phòng

Q'c hội, mà còn có các Ván phòng Đồn đại biểu Quốc hội.

Xét trên bình diện khoa học về tổ chức, Văn phòng

Đồn đại biêu Qc hội khơng phài là một bộ phận cấu

thành của chính quyền địa phương và việc hình thành các

Đồn đại biểu Quốc hội là một phương thửc tổ chức có tính

lịch sử trong điểu kiện Qb hội hoạt động khơng thưòng

xun. Sự ra đòi của Vãn phòng Đồn đại biểu Quốc hội là

để đ á p ử n g yêu cầu t h a m m ưu, giúp việc cho Đ o à n đ ạ i b iể u

Quốc hội. Có thể coi đáy là một giai đoạn quá độ.Hơn nủa, đà coi Quốc hội là một cơ quan, m ột chỉnh thể

tổ chức, thì chỉ n ê n có một bộ m áv giúp việc, đó là V ă n

p h ò n g Quổic hội. Vì vậy, t ro n g chức n ă n g c ủ a V á n phòngQuốc hội, cần có cà nội dung tham mưu, giúp việc cho các189MỘTSỐ VẤNĐẾ

VÉ ĐỔI Mới Tổ CHỨC, HOẠTĐỘNGCỦAQC HỘI

đồn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Đây là một

thực tế đã và đang diễn ra, nhưng chủ yếu là trong các kỳ

họp Quốc hội. Do đó, về tổ chức, cần quan niệm Văn phòng

Đồn đại biểu Quốc hội là một cơ cấu tổ chức của Ván

phòng Quốc hội hoạt động tại địa phương.

b, Làm rô hhái niệm ‘Hham mưu, g iú p việc

Theo các nghị quyết của ư ỷ ban thường vụ Quốc hội về

tổ chức bộ máy của Ván phòng Quốc hội và Văn phòng

Đ ồn đại biểu Quốc hội, thì k h á i niệm ''tham mưu, giúp

ưiệc” được hiểu là tổ chức phục vụ và nghiên cứu, tham

m ư u tổ ng hỢp. N h ư n g q u a th ự c tiễn h o ạ t động, th ì k h ái

niệm ''tham mưu, g iú p việc' không chỉ bao hàm những nội

d u n g đó, m à có cả n h ữ n g h o ạ t động khác, n h ư : tổ chức các

điều kiện p hụ c vụ về m ặ t h ậ u cần, h à n h c h ín h , phục vụđiều hành, tư ván, cung câ'p thông tin, phân tích chính

sách, hỗ trỢ tư duy, hiến kế... Trong những trưòng hợp

nhất định, còn được uỷ quyền giải quyết một số cơng việc

cụ th ể , và điều đó đ ã th ự c s ự trở t h à n h chức n ă n g q u a ntrọng của bộ máy giúp việc cho Quốc hội.

Bởi vậy, để bảo đảm thống nhất về quan niệm và nhận

thức, cần tiến hành rà sốt lại những cơng việc mà bộ máy

giúp việc của Quốc hội đã và đang thực hiện. Trên cơ sở so

sánh, đốĩ chiếu giữa tính hỢp pháp và hỢp lý để sửa đổi, bổ

sung các quy định hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của190Chương II

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của VPQH

cơ quan này, nhằm tạo ra khả năng chủ động, sáng tạo của

bộ máy tham mưu, giúp việc.

c.

N hận thức đú ng đắn vê vỉ tríy tỉn h c h ấ t của Ván

p h ò n g Quốc hội

Theo đó, vấn đề cần đưỢc giải quyết là: Văn phòng Quốc

hội trước hết là một cơ quan nhà nước, nhưng có phải là

một cơ quan hành chính của Quốc hội hay khơng? Là một

cơ quan nhà nưóc hay cd quan hành chính của Quốc hội, thì

Văn phòng Quốc hội có được trao nhửng thẩm quyền nhất

định để bảo đảm thực hiện được các chức năng, nhiệm vụ

đâ đưỢc xác định hay không?

Từ thực tiễn tổ chức và hoạt động của Ván phòng Quốc

hội trong những nhiệm kỳ gần đây cho thấy rằng Văn

phòng Qc hội có vỊ trí nhất định trong bộ máy nhà nưỏc,

chịu sự điều chỉnh bởi các quỵ định của luật hành chính,

nhưng nó lại khống nằm trong cơ cấu tổ chức của Quốc hội

và cũng khơng thuộc hệ thống các cơ quan hành chính nhà

nước (tức Chính phủ). Nếu xét từ các chức năng, nhiệm vụ

và quyền h ạn đã đưỢc quy định, thì nhiều hoạt động của

Ván phòng Quốc hội mang tính chất là cơ quan hành chính

của Quốc hội. Đây là vấn đề có liên quan đến tổ chức bộ

máy, cần được làm rõ trong dịp sửa đổi, bổ sung Luật Tổ

chức Quốc hội. Tuy nhiên, việc xác định vị trí, tính chất của

Văn phòng Quổc hội có ảnh hưởng và chi phối không nhỏ191MỘTSố VẤNĐỀ

VÉoổl MỚI Tổ CHỨC, HOẠTĐỘNGCỦAQUỐC HỘI

đối với việc xác lập chức náng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ

cấu tổ chức của cơ quan này.d, Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các ván bản pháp

luật về chức năng, nhiêm vUj qun han và mơ hìnhy cơ

cấu t ổ chức của bộ máy giúp việc cho Quốc hội

Việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật

về chức náng, nhiệm vụ, quyền hạn và mơ hình, cơ cấu tổ

chức của bộ máy giúp việc cho Quốc hội theo hướng xác lập

lại về cơ câu tổ chức, quy định rõ nhiệm vụ theo từng lĩnh

vực công tác cụ thể và quyền hạn tương ứng để bảo đảm

thực

được

vụ.

* hiện• nhiệm

*

*

Về mơ hình tổ chức, cần nghiên cứu kỹ một trong hai

phương án sau đây:

Phương án 1: tổ chức mơ hình bộ máy giúp việc chung

của Quốc hội.

Phương án 2: tổ chức mơ hình bộ máy giúp việc theo các

cơ cấu của Quốc hội.

Tức là, bên cạnh Văn phòng Quốc hội, có các văn phòng

của Hội đồng dân tộc, các uỷ ban của Quốc hội.

ở đây, chúng ta chỉ đề cập đến phương án 1.

Theo phương án 1, việc xác lập chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội cần192Chương II

Chửc năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tổ chức của VPQH

đưỢc tính toán như sau:

- Vẻ chức năng, vị tri, tinh chất của Văn p h òn g Quốc hội:Cần

tiến

hành

sửa

đổi

Nghị

quyết

sơ'

417/2003/ƯBTVQHl 1 theo hưống Văn phòng Quốc hội là

cơ q u a n t h a m m ưu, tổ n g hỢp và tổ chức p h ụ c vụ các h o ạtđộng của Quốc hội, ư ỷ ban thưòng vụ Quốc hội, các hoạt

động của Hội đồng dân tộc, các uỷ ban của Quốc hội, các

b a n của ư ỷ b a n t h ư ờ n g vụ Q'c hội, các đ ồn đại biểuQuốc hội và các đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó, cần quy định vị trí, tính chất của Văn

phòng Quốc hội theo hướng Văn phòng Quốc hội có vỊ trí

tương đương vối Hội đồng dân tộc, các uỷ ban của Quốc hội.

v ề tính chất, Văn phòng Quổc hội là cơ quan phục vụ cơng

việc hành chính của Quốc hội.

- Về nhiệm vụ của Văn p h ò n g Quốc hội:Trên cơ sở chức nàng được nêu theo phương án trên

đây, nhiệm vụ của Văn phòng Quốc hội cơ bản vẫn như

tinh thần Nghị quyết sô" 417/2003/UBTVQHl 1, nhưng cần

đưỢc bổ sung thêm các nhiệm vụ: tổ chức cung cấp thông

tin, đánh giá tính xác thực của thơng tin; phản tích, dự báo

các vấn đề chiến lược; tổ chức các dịch vụ, phương tiện vật

chất bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội, các cơ quan

của Quốc hội; tổ chức hoạt động tham mưu, phục vụ các

đồn đại biểu Qc hội; cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu193MỘTsó VẤNĐỂ

VÉ ĐỔI MỚI Tổ CHỨC, HOẠT£)ỘNGCỦA QUỐC HỘI

của công chúng...

Đồng thời với việc bổ sung thêm những nhiệm vụ kể

trên, cần phân loại các nhóm nhiệm vụ của Văn phòng

Quốc hội theo hướng chun mơn hố sâu sắc theo từng

lình vục cụ thể, làm cơ sở cho việc sắp xếp cớ cấu tổ chức

và xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các vụ,

đơn vị trực thuộc.

- Về quyền h ạn của Vẫn p h ò n g Quốc hội:Tương ứng vói những nhóm nhiệm vụ trên đáy, cần

trao cho Vản phòng Quốc hội những quyền hạn nhàt định

để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo các nhóm sau đáy:

+ Nhóm các q u y ề n h ạ n bảo đ ả m th ự c hiện n h iệ m vụtham mưu, phục vụ các chức năng của Quốc hội, bao gồm

các vấn đề có liên quan đến việc đôn đôc, kiểm tra các cơ

quan hừu quan trong việc thực hiện chương trình xây dựng

pháp luật và ban hành vãn bản hướng dẫn thi hành; đôn

đốc các cơ quan hửu quan thực hiện chương trình giám sát

của Quốc hội; đôn đốc các cơ quan chuẩn bị các dự án, báo

cáo trình Quổc hội và ư ỷ ban thưòng vụ Quốc hội.

+ Nhóm quyền hạn bảo đảm thực h iệ n việc tổ chức

phục vụ các điều kiện vật chất kỷ thuật, bảo đảm cho các

hoạt động của Quốc hội, bao gồm quyền đưỢc quyết định về

tài chính, xáy dựng cơ bản, trang bị phương tiện... trong

một giói hạn nhâ^t định; tổ chức cung cấp các dịch vụ theo194Chương li

Chức nàng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ càu tổ chức của VPQH

nhu cầu của cơng chúng.

+ Nhóm quyển hạn về tổ chức nhân sự các đơn vị phục

vụ các cơ quan của Quốc hội, bao gồm quyền quyết định về

t u y ể n dụng, sử d ụ n g , đào tạo, bồi dường, l u â n chuyển, quyhoạch và bổ nhiệm cán bộ.

+ N hóm q u y ền h ạ n về tổ chức cung cấp n gu ồn thơ ngtin, xác minh tính trung thực các thông tin và tổ chức việc

nghiên cứu, dự báo những vấn để chiến lược có liên quan

đến hoạt động của Quốc hội.

+ Nhóm q u y ên hạn trong việc tham mưu, phục vụ và

đơn đốc các đồn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội thực

hiện chương trình, kẽ hoạch đà được Quốc hội, ưỷ ban

thường vụ Quốc hội thông qua.

- Về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội:

Với phương án sủa đổi, bổ sung về chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn như trên, cơ cấu tổ chức của Văn phòng

Quốc hội được x ây d ự n g theo mò h ìn h 4 khối sau đây:Khối các ưụ, đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu, phục

vụ hoạt động chung của Quốc hội và đại hiểu Quốc hội, bao

g ồm 8 vụ, đơn vị: T ổ n g hỢp, Hành chính, Tổ chức nhà

nước, Cơng tác đại biểu, Công tác lập pháp, Dân nguyện,

Viện Nghiên cứu chiến lược lập pháp, Trung tâm Bồi dường

đại biểu dán cử.

195MỘTSỐVẤNĐỀ

VỀĐỔI MỚI TỔCHỨC, HOẠTĐỘNGCỦAQUỐC HỘI

Khối các vụ, đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu, phục

vụ hoạt động của Hội đồng dân tộc, các uỷ ban của Qí

hội, bao gồm l ồ vụ, đơn vị tương ứ n g với sô' lượng các cơ

quan của Quốc hội (Dân tộc; Pháp luật; T ư pháp; Kinh tế;Tài chính • ngân sách; Đốì ngoại; Quốc phòng - an ninh;

Khoa học - cơng ng hệ; V ă n hoá, giáo dục, t h a n h th iế u n iê nvà nhi đồng; các vấn đề về xã hội).

Khối các vụ, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức cấc nguồn

lực, cung cấp các dịch vụ khác bảo đảm cho hoạt động của

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc

hội, đại biểu Quốc hội và cán bộ, công chức Văn phòng

Quốc hội, hao gồm 6 vụ, đơn uỊ: Vụ Tổ chức » Cán bộ, Cục

Quản trị, Vụ Kẽ hoạch - Tài chính, Vụ Cơng tác phía Nam,

Đồn xe, Phòng Bảo vệ.

Khôi các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động

tuyên truyền, cung cấp thông tin, thẩm định thông tin, tổ

chức dịch vụ cung cấp thông tin, bao gồm 6 đơn vị: Cục

T h ôn g tin, t u y ê n tru y ề n ; T r u n g t â m T in học; T h ư việnQuốc hội; Bảo tàng Quốc hội; Tạp chí Nghiên cứu lập pháp;

Báo Ngưòi đại biểu nhân dân.

Đây chỉ là định hướng khung về cơ cấu tổ chức của Ván

phòng Quốc hội. Khi cơ cấu tổ chức của Quốc hội thay đổi,

cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội cũng sè thay đổi

theo. Việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ

cấu tổ chức của các vụ, đơn vỊ k ể t r ê n c ầ n đưỢc n g h iê n cứu,196Chương II

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chửc của VPQH

tra o đổi tro n g m ột c h u y ê n đề riêng.d,

Việc xác lập chức năng, nhiệm vụ, quyền han và

cơ cấu tô chức của Văn phòng Quốc hơi p h ả i tao tiền đ ề

v ể p h á p lý đê xác lậ p chức năng, nhiêm vUy quyền han

cụ thê] cơ cấu tô chức cho các đơn vị cấp d ư ớ i và là cơ

sỏ xây dựng c h ế độ chức trách của cá nhân mổỉ cán bộ,

công chức của Vân ph òng

Theo hư ớ n g đó, c ần xác lập rõ ràng, c ụ t h ể chức năng,

n h iệ m vụ, q u y ề n h ạ n và cơ cấu tổ chức c ủ a các vụ, đơn vị

thuộc V ă n p h ò n g Quốc hội, bảo đ ả m để các vụ, đơn vị n à y

đ ả m n h ậ n th ự c h i ệ n có h iệu q u ả m ột số cơng việc th uộ c các

nhóm n h iệ m v ụ c ủ a V ăn phòng. Đồng thòi, xây d ự n g các

quy đ ịn h cụ t h ể về chức tr á c h củ a mỗi c á n bộ, công chức từ

lã n h đạo đến n h â n viên để mỗi cá n h â n ý thức được bổn

p h ậ n củ a m ìn h tr o n g công việc. Việc quy đ ịn h chức năng,

n h iệ m vụ, q u y ề n h ạ n cụ th ể cho các đơn vị cấp dưới và xây

d ự n g chẽ độ chức t r á c h của cá n h á n mỗi c á n bộ, công chức

củ a V ă n p h ò n g p h ả i bảo đ ả m yêu cầu c à n g cá biệt h o á cao

c à n g tôt, để t r á n h s ự chồng chéo khi thi h à n h nh iệm vụ. Đó

củ n g c h ín h là cơ sở để xác đ in h trá c h n h iệ m cá n h â n , tậ p

t h ể khi đ á n h giá m ức độ h o à n t h à n h chức n án g , n h iệ m vụ

được giao; là cơ sở k h e n th ư ở n g hay kỷ lu ậ t.197MỘTSố VẤN ĐỂ

VÉoổl MỚI Tổ CHỨC, HOẠTĐỘNGCỬAQUỐC HỘIChương IIIĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

VÀ ĐOẤn đ ạ i b i ể u QUỔchộiTrong hệ th ô n g p h á p l u ậ t h iệ n h à n h , có r ấ t n h iề u v ă n

b ả n quy p h ạ m p h á p l u ậ t quy đ ịn h về n h iệ m vụ, q u y ề n h ạ n

của đại biểu Quốc hội và Đ oàn đại biểu Quốc hội. Xét t r ê n

b ìn h diện khoa học tổ chức, có t í n h c h u y ê n n g à n h , thì chỉ

có 9 vãn b ả n p h á p l u ậ t quy đ ịn h về vấn để này. Đó là: H iến

p h á p nước Cộng hoà x ã hội c h ủ n g h ĩa Việt N a m n ă m 1992;

L u ậ t B ầu cử đại b iểu Quốc hội; L u ậ t Tổ chức Quốc hội;

L u ậ t H o ạt động giám s á t của Quốc hội; Nội q uy kỳ họp

Quốíc hội; Q uy chẽ h o ạ t động c ủ a u ỷ b a n t h ư ờ n g vụ Quốc

hội; Q uy c h ế h o ạ t độ ng c ủ a Hội đồng d â n tộc v à các uỷ b a n

của Quốc hội; Quy c h ế h o ạ t động củ a đại b iể u Quốc hội và

Đ o à n đ ạ i b iểu Q uốc hội; N g h ị q u y ế t l iê n tịch sô"06/2004/NQLT/ƯBTVQHll-ĐCTUBTWMTTQVNngày10/9/2004 củ a ư ỷ b a n th ư ò n g vụ Quốc hội - Đ o à n C h ủ tịch

ư ỷ b a n M ặ t t r ậ n Tổ quốc Việt N a m b a n h à n h hư ớ n g d ẫ n

vể việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri .

S au đ ây là m ột số đ á n h giá về thự c t r ạ n g v ậ n h à n h cỏc198Chng III

i

ô biu Quc hi

v on i

ô biờu Quốc hội

*q uy đ ịn h này.I. NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

VÀ NHỮNG VẤN ĐỂ ĐẶT RA Đối VỚI QUỐC HỘI TRONG

VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỨC NÀNG CỦA cơ QUAN QUYỂN

Lực

NHÀ NƯỚC CAO NHẤT

«

1.Những nội dung quan trọng trong Nghị quyẽt Đại hộiĐảng toàn quốc lần th ứ X và việc đổi mối phương thức thực

hiện các chức năng của Quốc hộiĐ ại hội đại biểu toàn quốc lần th ứ X c ủ a Đ ả n g đã vạch

ra đườ ng lối p h á t t r i ể n đ ấ t nưóc ta t r o n g giai đoạn mới

2006 - 2010. N h iệ m vụ c h u n g của toàn Đ ảng , to àn q u â n và

toàn d â n ta lúc n à v là n g h iê n cứu, q u á n t r i ệ t đư a Nghị

q u y ế t vào cuộc sông. Đây là một tro n g n h ữ n g công việc cần

làm n g a y s a u các kỳ đại hội củ a Đ ảng. T r ê n cơ sỏ hiểu biết

s â u sắ c n h ữ n g nội d u n g cơ b ả n đã được n ê u tro n g Nghị

quyết, xây d ự n g và c ủ n g cô’ sự t h ô n ^ n h ấ t cao tro n g n h ậ nthức, tư tưởng về các chủ trương, clưòng lối, mục tiêu,

n h iệ m vụ của Đ ả n g và đả^t nưỏc tro n g 5 n ă m tới, tích cực

và c h ủ động xây d ự n g chưmig trìn h cụ t h ể cho h à n h động

của mỗi bộ p h ậ n t r o n g hệ th ố n g c h ín h tr ị là n h ữ n g công

việc c ầ n làm ngay.

N g h ị q u y ế t Đại hội Đ ản g to àn quốc l ầ n t h ứ X có n h iề u

nội d u n g q u a n trọ n g , t ro n g đó có n h ừ n g nội d u n g k ế th ừ a ,199Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương hưóng, giải pháp hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×