Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VIII.HOẠT ĐỘNG TIẾP xúc cử TRI CỦA ĐẠI Biểu QUỐC HỘI

VIII.HOẠT ĐỘNG TIẾP xúc cử TRI CỦA ĐẠI Biểu QUỐC HỘI

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỘTSố VẤNĐỀ

VÉ ĐỔI MỚI Tổ CHỨC. HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘIlượng, hiệu quả các hoạt động chung của Quô*c hội, được

nhân dân ghi nhận. Tuy nhiên, qua thực tiễn cũng cho

thấy ràng, hoạt động này vẫn còn những hạn chế nhất

định, chưa phản ánh đúng mối quan hệ máu thịt giữa cử

tri và đại biểu Quốc hội - với tư cách là cầu nối quan trọng

giữa nhân dân với Nhà nước. Hình thức tiếp xúc cử tri còn

chưa đa dạng, phong phú. Thòi gian dành cho các cuộc tiếp

xúc cử tri còn hạn chế. Thành phần cử tri vẫn mang nặng

tính cơ cấu và đại diện. Cách thức tiến hành các buổi tiếp

xúc cử tri cũng chưa thông nhất ỏ nhiều nơi. Việc giải

quyết các kiến nghị của cử tri sau các buổi tiếp xúc chưa có

chuyển biến mạnh mẽ.

Vói mục đích khắc phục nhửng hạn chế đó, trên cơ sở

các quy định của pháp luật, ngày 10 tháng 9 năm 2004, ư ỷ

ban thưòng vụ Qc hội và Đồn Chủ tịch ư ỷ ban Trung

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thông qua Nghị quyết

liên tịch ban hành ''Hướng dẫn về việc đại biểu Quốc hội

tiếp xúc cử tri”. Đây là văn bản pháp lý quan trọng» làm cơ

sở cho việc đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu

Quổc hội để từng bước đi vào thực chất và hiệu quả. Theo

hướng đó, trách nhiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội

được xác định rõ ràng hơn; quyền và trách nhiệm của cử tri

được quy định đầy đủ hơn; trách nhiệm của các cơ quan, tổ

chức hữu quan trong việc tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp

xúc cử tri đưỢc quy định cụ thể hdn. Đặc biệt, nội dung văn272Chương III

Đại biểu Quốc hội và Đồn đại biểu 'Quốc hột

Ébản này có chứa đựng một số quy định mới về hình thức

tiếp xúc cử tri, thành phần hội nghị tiếp xúc cử tri cũng

như cách thức tiến hành các cuộc tiếp xúc cử tri của đại

biểu Quốc hội.

Để góp phần cho Nghị quyết liên tịch của u ỷ ban

thưòng vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch ưỷ ban Trung ương

Mặt trận TỔ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại

biểu Quốc hội đi vào cuộc sơng, có thực chất, có hiệu quả,

đáp ứng được lòng mong đợi của nhân dân, theo chúng tôi,

cần giải quyết tốt một sô' vấn đề sau đây:

1.

Nhận thức đầy đủ vể hoạt động tiếp xúc cử trí của đại

biểu Quốc hộiĐối vói các đại biểu Quốc hội, đây là hoạt động có tính

thực tiễn rất cao. Tính thực tiễn đó được thể hiện thơng

qua hoạt động đối thoại trực tiếp để đại biểu nắm bắt kịp

thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Các kiến nghị

chính đáng của cử tri là hình thức phản ánh bản chất của

quyền làm chủ trực tiếp và gián tiếp của nhân dân đối với

cơng việc của đât nưóc. Chỉ có thể xây dựng được mơi quan

hệ máu thịt với nhân dân, ctại biểu Quốc hội mói có khả

nàng hồ cùng hơi thở và nhịp đập của cuộc sống, đem đưỢc

tiêng nói của nhân dân vào các nghị quyết, các đạo luật và

giám sát có hiệu quả việc thực hiện các nghị quyết, các đạo

luật đó. Nếu khơng giữ mơi liên hệ gắn bó với cử tri,273MỘTSố VẨNĐỀ

VỀĐỔI MỚI Tổ CHỨC, HOẠTĐỘNGCỦAQUỐC HỘI

đại biểu Quốc hội sẽ xa ròi thực tiễn, trở nên quan liêu,

không thể đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm

chủ của nhân dân, khơng thể thay mặt nhân dân quyết

định đưỢc những công việc quan trọng của đắt nước. Vì

vậy, khơng thể phản ánh đúng bản chất của Nhà nưốc ta

là *'Nhà nước của dân, do dân, vi dân'\

Đối vói các cơ quan hữu quan, việc tổ chức để đại biểu

Quốc hội tiếp xúc cử tri có ý nghĩa quan trọng ỏ chỗ: thơng

qua các cuộc tiếp xúc â'y, cử tri đóng góp rất nhiều ý kiến

bổ ích từ thực tiễn tổ chức, hoạt động của từng cơ quan và

từng cá nhân có trách nhiệm. Tiếp thu và giải quyết những

ý kiến đóng góp chính đáng của cử tri, là góp phần quan

trong vào việc thúc đẩy quyền làm chủ trực tiếp và gián

tiếp của nhân dân.

2.

Hình thức và nội dung tiếp xúc cử trí của đại biểu

Quốc hội phải phù hỢp với điểu kiện và hoàn cảnh cụ thểTheo tinh thần của Nghị quyết liên tịch, thì các hình

thức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội có: Hội nghị tiếp

xúc cử tri theo định kỳ trước và sau kỳ họp Quôc hội, theo

nơi cư trú, nơi làm việc và gặp gõ, tiếp xúc với cá nhân hoặc

nhóm cử tri. So với các quy định trưóc đây, thì hoạt động

tiếp xúc cử tri của đại b iểu Quốc hội đâ đưỢc cụ th ể hoá theo

hướng linh hoạt hơn. Tuy nhiên, để thực hiện được những

quy định đó, đại biểu Quốc hội cần chủ động xây dựng kế274Chương III

Đạí biểu Quốc hội và Đồn đại biểu Quốc hội

»»hoạch của cá nhân, xác định mục đích, nội dung và thời

gian tiếp xúc cử tri sao cho vòía thiết thực, vừa hiệu quả.

Về hình thức, việc tiếp xúc của đại biểu Quốc hội với cử

tri ỏ nơi làm việc, nơi cư trú hoặc tiếp xúc cử tri theo

chuyên đề, lình vực mà đại biểu quan tâm có thủ tục và

trình tự giống như các cuộc tiếp xúc theo định kỳ của đại

biểu Quổc hội (trưóc và sau kỳ họp). Khi tổ chức để đại biểu

Quổc hội tiếp xúc, thì mọi cử tri ở nơi làm việc, nơi cư trú

hoặc ỏ nơi mà đại biểu chọn để lãy ý kiến về chuyên đề, lĩnh

vực mà mình quan tâm, đều có quyền tham dự và phát

biếu ý kiến, về nội dung, vì đãy khơng phải là cuộc tiếp xúc

theo định kỳ, nên đại biểu cần chuẩn bị trưốc các vân đề

cần trao đổi phù hợp vói điều kiện làm việc và điều kiện

sông của cử tri (đổì với nơi làm việc, nơi cư trú) hoặc

chuyên đề, lĩnh vực (đối với nơi tổ chức lấy ý kiến).

Việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội ở ndi làm việc

hoặc nơi cư trú có ý nghĩa quan trọng, vì đáy là nhừng nơi

mà đại biểu dành nhiều thòi gian gắn bó vói các hoạt động

của bản thản mình. Ván đề là, việc tiếp xúc cử tri ỏ những

nơi này được đặt ra khi nào? Đại biêu Quốc hội là ngưòi chủ

động, hay do yêu cầu còng tấc, hoặc x u at p h á t từ chính yêucầu của cử tri? Đây là những vấn để mà trong Nghị quyết

liên tịch chưa định nghĩa. Tuy nhiên, dựa trên cơ sở mục

đích mà Nghị quyết hướng tối, chúng tôi cho rằng việc tiếp

xúc cử tri của đại biểu Quốc hội ở nơi làm việc, nơi cư trú275Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VIII.HOẠT ĐỘNG TIẾP xúc cử TRI CỦA ĐẠI Biểu QUỐC HỘI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×