Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực trạng chẽ dộ chính sách đối vối đại biêu Quốc hội

Thực trạng chẽ dộ chính sách đối vối đại biêu Quốc hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỘTSố VẤNĐỀ

VẾĐỔI MỚI Tổ CHỨC, HOẠTĐỘNGCỦAQUỐC HỘI

trách giữ các chức vụ lãnh đạo ở các cd quan của Quốc hội.

Hiện nay mức lương này như sau: Chủ tịch Quốc hội: 9,96;

các Phó Chủ tịch Quốc hội: 8,87; Chủ tịch Hội đồng dân tộc:

8,50; u ỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội: 8,40; Chủ nhiệm

u ỷ ban của Quốc hội: 8,20; Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc:

7,80; Phó Chủ nhiệm ư ỷ ban của Quốc hội: 7,50.

Các đại biểu Quỏc hội chuyên trách ở trung ương

nhưng không giữ các chức vụ trên thì được hưởng mức

lương là 7,10. Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở

Đoàn đại biểu Quốc hội hưởng mức lương và chế độ như

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là 6,20. Sô' lượng

đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở các cơ quan của

Quốc hội và ở các đoàn đại biểu Quốc hội khóa XI chiếm

gần 25% tổng số đại biểu Quốc hội.

6. Vé h o a t dôn g p h í củ a d a i biểu Quốc hội

Đại biểu Quốc hội được cấp một khoản hoạt động phí

hàng tháng bằng hệ sơ' là 1.0 của mức lương tơì thiểu. Đối

với những đại biểu Quốic hội khơng có chế độ tiền lương,thì

trong thòi gian làm nhiệm vụ đại biểu Qc hội ngồi chi

phí về ăn, ở còn được cấp một khoản kinh phí vói mửc

20.000 đồng/ngày/ngưòi.

c. C h ế độ p h ụ c vụ g iú p việc cho d ạ i biểu Quốc hội

Các đại biểu Quốc hội khơng có vãn phòng riêng hay282Chương III

Đại biểu Quốc hội và Đồn đại biểu Quốc hội

I*một sơ ngưòi phục vụ riêng cho từng đại biểu. Các cơ quan

của Quóc hội như Hội đồng dân tộc, các uỷ ban của Qc

hội và các ban của ưỷ ban thưòng vụ Quốc hội cũng khơng

có văn phòng phục vụ riêng. Phục vụ các hoạt động của

Quổc hội và các cơ quan Quốc hội chỉ có một ván phòng

chung là Ván phòng Quốc hội. ưỷ viên ư ỷ ban thường vụ

Quốc hội có thư ký giúp việc.

d. v ể p h ư ơ n g tiên d i la iCác đại biểu Quổc hội giữ các chức vụ lãnh đạo có hệ số

phụ cấp chức vụ từ 1,1 trở lên và có hệ sơ" lương từ 7,5 trở

lên thì mới được bơ" trí xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc.

Còn các đại biểu Quốc hội khác mà khống giữ các chức vụ

lãnh đạo chủ chốt ở địa phương ở các cơ quan, đơn vị khi đi

làm nhiệm vụ đại biểu thưòng sử dụng xe của cơ quan, tổ

chức, đđn vị mà đại biểu đang cơng tác hoặc xe chung của

Đồn đại biểu Quốc hội. Khi sử dụng các phương tiện giao

thông hay phải mua vé tàu, xe, đại biểu Quốc hội đểu được

ưu tiên. Đốì vỏi đại biểu Quốc hội hoạt động chun trách

tuy khơng có tiêu chuẩn xe riêng, nhưng khi có u cầu bơ

trí xe phục vụ thì đều được đáp ứng.

d. Về nơi là m việc

và nơi ở

*Đôi với đại biểu Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan

của Quốc hội từ địa phương chuyển lên là u ỷ viên ưỷ ban

thường vụ Quốc hội và Phó Chủ nhiệm các uỷ ban ở nhà283MỘTSỐ VẤN ĐỂ

VỀĐỔI MỚI TỔCHỨC. HOẠTĐỘNGCỦAQUỐC HỘỈ

công vụ. Các đại biểu Quốc hội chuyên trách có gia đình ỏ

Hà Nội từ khóa IX đến nay, vể nhà ở cơ bản đã được giải

quyết xong. Nhưng đốỉ với các đồng chí từ khóa X đến nay,

nhu cầu về nhà ở cũng tương đôi lớn nhưng chưa giải quyết

được

» bao nhiêu.e. v ề báo chí

Đơi với các đồng chí là Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc,

Phó Chủ nhiệm các uỷ ban của Quốc hội được trang bị 13

đầu báo, tạp chí và bản tin; còn đốỉ vối các đại biểu Quốc

hội là ư ỷ viên chuyên trách được trang bị 9 đầu báo, tạp

chí và bản tin.g. v ề trang bỉ điên thoai

Hiện nay, các đồng chí là Phó Chủ tịch Hội đồng dân

tộc, Phó Chủ nhiệm các uỷ ban, các đồng chí có hệ số phụ

cấp lãnh đạo từ 1,1 trở lên được hưởng mức thuê bao, cước

phí điện thoại: mức 200.000 đồng/máy/tháng đối với điện

thoại cố định và 400.000 đồng/máy/tháng đối vài điện thoại

di động. Các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

khóa XI được hưởng mức th bao, cước phí điện thoại cô"

định 150.000 đồng/máy/tháng và điện thoại di động là

300.000 đồng/máy/tháng.h. v ề mảy tính và máy tính xách tay.Văn phòng Quỗc hội đã trang bị cho mỗi đại biểu Quốc284Chương III

Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hộỉ

hội chuyên trách tại trung ương một dàn máy tính pentum

IV và 1 máy in laser (tổng cộng có 60 máy tính và 60 máy

in laser đã trang bị cho các đồng chí trong Thưòng vụ Quốc

hội và các đại biểu Quốc hội chuyên trách ỏ trung ương

trong tổng sô' 364 máy tính và 178 máy in laser hiện đang

sử dụng trong các văn phòng và các cơ quan của Quốc hội).

Các đại biểu chuyên trách ở các địa phương chưa được

trang bị máy tính.

L Vể s ử d ụ n g d ịch vụ In tern etHiện nay có 8 đồng chí đại biểu Quốc hội chuyên trách

đang sử dụng dịch vụ Internet từ nguồn kinh phí của Nhà

nước trả tiền.

3. Một số kiến nghịNhư trên đã nêu, chê độ chính sách đỗì vói đại biểu Quốc

hội là một vấn đề khá mới mẻ. Vì vậy, khi xây dựng hệ thống

các quy định cụ thể về vấn đề này, cần xác định những luận

cứ khoa học về địa vị pháp lý của đại biểu Quốc hội và quan

điểm về chế độ, chính sách đối vỏi đại biểu Quốc hội.

ỏ nhiều nước trên thế giới, đại biểu Quổc hội (hay còn

gọi là nghị sỹ) là những ngưòi có địa vị rất cao trong xã hội.

Tuỳ theo hình thức chính thể và các đặc điểm của hệ thơng

chính trị, có nơi tổ chức Quốc hội theo inơ hình hai viện, có

ndi tổ chức theo mơ hình một viện, nhơng nhìn chung, các285MỘTSố VẤNĐỀ

VẾĐỔI MỚI Tổ CHÚC, HOẠTĐỘNGCỦAQUỐC HỘI

đại biểu Quốc hội đều có nguồn gốc xuất thân từ những

thành phần, đẳng cấp cao trong xã hội. Ví dụ ớ các n ư ố c

như: Mỹ, Anh, Pháp, Đửc, Hà Lan... thì nghị sỹ của

ThưỢng nghị viện thường là các vị nguyên là Bộ trưởng hay

giữ một phẩm tưỏc nào đó tương đương.

ở nước ta, do điều kiện lịch sử, tuy nền văn minh nghị

viện xuất hiện muộn, nhưng quá trình hình thành và phát

triển của Quổc hội trong hơn 55 nàm qua, đặc biệt là

những năm gần đây, đã đánh dấu bưỏc tiến mới về chất

của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt

Nam lãnh đạo.

«Phải xác định cụ th ể địa vị pháp lý của dại biểu

Quốc hội trong hê thống các chức danh cua bộ máy

nhà nước

a.Theo đó, khi một cơng dân được bầu làm đại biểu Quốc

hội thì cũng đồng nghía với việc xác định địa vị pháp lý của

họ trong bộ máy nhà nưóc và trong xã hội. ớ nhiều nưốc có

nền dản chủ phát triển, thì địa vị pháp lý của đại biểu Quốc

hội được coi là tương đương với địa vỊ của các Bộ trưởng

trong Chính phù. Đây là những tiền đề quan trọng cho việc

xác định chế độ, chính sách đối với các đại biểu Quốíc hội.

Theo quy định của các bản Hiến pháp từ trước đến nay,

đặc biệt là Hiến pháp năm 1992, thì đại biểu Quốc hội nước

ta có địa vị pháp lý rất quan trọng. Địa vị đó được thê hiện286Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực trạng chẽ dộ chính sách đối vối đại biêu Quốc hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×