1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số kiến nghị

Một số kiến nghị

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỘTSố VẤNĐỀ

VẾĐỔI MỚI Tổ CHÚC, HOẠTĐỘNGCỦAQUỐC HỘI

đại biểu Quốc hội đều có nguồn gốc xuất thân từ những

thành phần, đẳng cấp cao trong xã hội. Ví dụ ớ các n ư ố c

như: Mỹ, Anh, Pháp, Đửc, Hà Lan... thì nghị sỹ của

ThưỢng nghị viện thường là các vị nguyên là Bộ trưởng hay

giữ một phẩm tưỏc nào đó tương đương.

ở nước ta, do điều kiện lịch sử, tuy nền văn minh nghị

viện xuất hiện muộn, nhưng quá trình hình thành và phát

triển của Quổc hội trong hơn 55 nàm qua, đặc biệt là

những năm gần đây, đã đánh dấu bưỏc tiến mới về chất

của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt

Nam lãnh đạo.

«Phải xác định cụ th ể địa vị pháp lý của dại biểu

Quốc hội trong hê thống các chức danh cua bộ máy

nhà nước

a.Theo đó, khi một cơng dân được bầu làm đại biểu Quốc

hội thì cũng đồng nghía với việc xác định địa vị pháp lý của

họ trong bộ máy nhà nưóc và trong xã hội. ớ nhiều nưốc có

nền dản chủ phát triển, thì địa vị pháp lý của đại biểu Quốc

hội được coi là tương đương với địa vỊ của các Bộ trưởng

trong Chính phù. Đây là những tiền đề quan trọng cho việc

xác định chế độ, chính sách đối với các đại biểu Quốíc hội.

Theo quy định của các bản Hiến pháp từ trước đến nay,

đặc biệt là Hiến pháp năm 1992, thì đại biểu Quốc hội nước

ta có địa vị pháp lý rất quan trọng. Địa vị đó được thê hiện286Chương III

Đạỉ

biểu Quốc hội

• biểu Quốc hội

• và Đồn đại

• __________________

•_________________ỏ những khía cạnh sau đây:

- Đại biểu Quốc hội là thành viên của cơ quan quyền lực

nhà nước cao nhất của nưỏc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt

Nam - cơ quan duy nhất có quyền lập hiến, lập pháp, quyết

định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tốỉ

cao đơi với tồn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước.

- Đại biểu Quốc hội do nhân dán bầu ra theo nguyên tắc

phổ thơng, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Qua bầu

củ, nhân dân uỷ nhiệm quyền lực của mình, để đại biểu

Quốc hội thay mặt nhân dân quyết định các cơng việc quan

trọng của đâ't nưóc. Dù được bầu ra ở một địa hạt hành

chính theo đơn vị bầu cử, nhưng trong hoạt động của mình,

đại biểu Quốc hội phải xuât phát từ lợi ích của đất nước, lợi

ích của nhân dân.

I

Đại biểu Quốc hội có những thẩm quyền đặc biệt mà

các cá nhân khác trong bộ máy nhà nước khơng có được. Đó

là các quyền gắn vói quyền lực của Quốc hội và các quyền

miễn trừ do pháp luật quy định.

Địa vị pháp lý của đại biểu Quốc hội có mơi quan hệ

lơ gic và biện chứng chặt chẽ với quyền lực nhà nước, quyền

lực của Quốc hội. Tính đại diện cho quyền lực của nhân dân

là tiền đề bảo đảm để đại biểu Quốc hội trở thành thành

viên của cơ quan quyên lực nhà nưởc cao nhất. Chỉ có thể

là thành viên của cơ quan đại biểu cao nhất cho ý chí,287MỘTSố VẤN 0Ể

VỀĐỔI MỚI Tổ CHCÌC, hoạt động của quốc hội

nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân cả nước, đại

biểu Quốc hội mới có đưỢc vị trí đặc biệt trong bộ máy nhà

nước. Chỉ có thể là thành viên của cơ quan quyền lực nhà

nước cao nhât, đại biểu Quốc hội mói có khả náng đại diện

cho ý chí, nguyện vọng của nhán dân, thay mặt nhán dân

cả nước làm ra Hiến pháp, các luật, quyết định nhừng vấn

đề quan trọng nhất của đất nước và giám sát tối cao toàn

bộ hoạt động của bộ máy nhà nưóc.

Qua việc phân tích trên đây cho thâV rằng: xét về mặt

pháp lý, đại biểu Quốc hội có một địa vị đặc biệt trong bộ

máy nhà nước. Hiện nay, chưa có một văn bản pháp luật

nào quy định về địa vị pháp lý hay tương quan so sánh địa

vị pháp lý của đại biểu Quốc hội vói các chức danh nhà

nước khác. Trưỏc yêu cầu bức xúc của vấn đề này, ngày 07

tháng 3 nảm 2002, ưỷ ban thường vụ Quốc hội khố X đã

có Cơng văn số 361/ƯBTVQHlO hướng dẫn tiêu chuẩn đại

biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương. Trong đó, về chẽ

độ, vàn bản này có xác định “cfại biểu Quốc hội chuyên

trách ở địa phương đưỢc hưởng mức lương và các chế độ

tương đương với Phó Chủ tịch Hội đồng nhản dán tỉnh,

thành p h ố trực thuộc trung ương'\ Có thể coi đáy là manh

nha, tiền đề cho quan điểm xác định về địa vị pháp lý của

đại biểu Quốic hội cũng như chê độ, chính sách đối với đại

biểu Quốc hội nói chung.

ở các nước có nền văn minh nghị viện phát triển, thi288Chương III

Đạỉ biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội

địa vị pháp lý và chẽ độ, chính sách của đại biểu Quốc hội

đưỢc coi là tương đương vói Bộ trưởng, ở nưỏc ta, vân để

này cần được nghiên cứu kỹ lưòng, phù hợp vói điều kiện

cụ thể và đặc điểm của hệ thơng chính trị. Theo quan điểm

của chúng tơi, trước mắt, có thể coi địa vị pháp lý và chế độ,

chính sách của đại biểu Quốc hội tương đương với cấp Thứ

trưởng. Tuy nhiên, nói đến chính sách, chế độ đối với đại

biểu Quốc hội, cần chú ý đến haỉ loại đôi tượng: đại biêu

Quốic hội chuyên trách và đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm.

Về lâu dài, cần phân biệt đại biểu Quốc hội chuyên trách

không giữ chức vụ trong các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại

biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội chuyên trách giữ các

chức vụ trong các cơ quan này. Bên cạnh đó, cần quy định

cụ thể chức danh đại biểu Quốc hội trong Pháp lệnh Cán bộ,

công chức và nâng Pháp lệnh này lên thành luật. Theo đó,

đại biểu Quốc hội là ngưòi được bầu cử để đảm nhiệm chức

vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nưốc (tức Quốc hội),

đưỢc hưởng lương và các khoản phụ cấp từ ngân sách nhà

nước. Trên cơ sỏ đó, mối xây dựng được chế độ, chính sách

đối vối từng đơl tượng.Phải xác định dươc những ưu dải khác mà dai

hiểu Quốc hôi được hưởng ngoài tiền ỉương

6.Ngoài tiền lương, các đại biểu Quốc hội cần được hưởng

một số ưu đài khác. Cu thể là:289MỘTSỐVẤNOỂ

VỀĐỔI MỚI TỔCHỨC, HOẠTĐỘNG CỦAQUỐC HỘI

- Được cấp tiền chi phí đi lại: các đại biểu Quốc hội khi

thực hiện nhiệm vụ của Quốc hội, thì tồn bộ chi phí đi lại

được Quốc hội thanh tốn.

- Được bố trí nhà cơng vụ ỏ thủ đơ Hà Nội trong thòi gian

làm đại biểu Quốc hội hoặc được hưởng một khoản phụ cấp

chỗ ỏ.

- Được hưởng chế độ phục vụ: về cơ bản, việc phục vụ

hoạt động cho Quôc hội và các cơ quan của Quốc hội là bộ

máy giúp việc của Quốc hội (Vãn phòng Quốc hội). Đơl với

đại biểu Quốc hội, thì cần có chế độ th thư ký giúp việc với

mức tiền có thể chấp nhận được trong cơ chê thị trưòng.

Ngồi ra, đại biểu Quốc hội có học hàm, học vị cũng nên được

hưởng một khoản phụ cấp trên mức lương cđ bản.Được hưỏng chế độ bảo hiểm xã hội: các đại biểu Quốc

hội cần được Quốc hội đóng tiền bảo hiểm về thân thể, khi

khám chữa bệnh được miễn phí ở các cơ sỏ khám, chừa bệnh

của nhà nưốc. Liên quan đến vấn đề này, cần xác định về độ

tuổi tham gia Quốc hội, Theo chúng tôi, cần gidi hạn độ tuổi

của đại biểu Quốc hội là không quá 65 tuổi.

Theo đó, nếu dưới 65 tuổi, làm đại biểu ít nhất là 3 nầm

thì được hưỏng một khoản phụ cấp bảo đảm cho sinh hoạt; từ

3 năm đến 6 năm được bảo đảm thu nhập như khi đương

chức 01 năm. Sau khi hết nhiệm kỳ hoặc khi đại biểu có thu

nhập từ một nguồn khác, thì phụ cấp này bị khấu trừ. Đại290Chương III

Đại biểu Quôc hội và Đồn đại biểu Quốc hội

fbiểu từ 50 tuổi trở lên và có 10 nám hoạt động cho Quốc hội

thì được bảo đảm thu nhập toàn bộ cho đên 65 tuổi, sau đó

hưởng chế độ hưu trí như những đối tượng khác. Thòi gian

làm đại biểu được tính là thòi gian cơng tác liên tục ở cơ quan

nhà nưóc. Nếu đủ tuổi về hưu, thì đại biểu được hưởng chê

độ hưu trí như các đối tượng khác theo chính sách chung.

- Được hưởng chẽ độ đào tạo và hoc tập: đại biểu khóa

mới của mỗi nhiệm kỳ Quốc hội cần có khóa đào tạo về kỹ

năng hoạt động và những hiểu biết về chức năng của bộ máy

giúp việc trong Ván phòng Quốc hội. Ngưòi lên lớp cho các

khóa đào tạo này là Ban lảnh đạo Quốc hội (Chủ tịch, Phó

Chủ tịch, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) và lãnh đạo các

vụ, cục chun mơn của Vãn phòng Quốc hội. Ngồi ra, hàng

năm, đại biểu Quốc hội cần được hưởng một khoản tiền trợ

cấp để chi cho việc nghiên cứu ở nước ngoài. Tuy nhiên, việc

ra nước ngoài nghiên cứu của đại biểu phải được Ban lãnh

đạo Quốic hội hoặc lành đạo ủy ban nơi đại biểu là thành

viên đồng ý.

Ngoài những vấn để trên, chúng tơi có một số kiến

nghị cụ thể về chế độ, chính sách đối vói đại biểu Quốc hội

như sau:

- C hế độ, chính sách đối với các chức danh lănh đạo các

cơ quan của Quốc hội, như: Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ

tịch Quốc hội, u ỷ viên ưỷ ban thưòng vụ Quốc hội, Chủ tịch

Hội đồng dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội, Phó Chủ tịch291MỘTSỐ VẤNĐẾ

VÉĐỔI MỚI Tổ CHỨC. HOẠTĐỘNGCỬAQUỐC HỘI

Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm uỷ ban của Quốc hội. Chẽ

độ, chính sách đối với các chức danh này đã được quy định

cụ thể trong các văn bản pháp luật hiện hành.C hế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội là thường

trực Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Trưởng, Phó Đồn đại

biểu Quốc hội chun trách: chế độ, chính sách đơi vói các

chức danh này tuy chưa được quy định trong các ván bản

pháp luật, nhưng trên thực tế, họ đảm nhiệm một vai trò

nhất định trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của cơ

quan, nơi họ làm việc. Vì vậy, việc quy định chế độ, chính

sách đối vói các chức danh này cũng cần được xác định cụ

thể theo hướng: Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên

trách được hưởng chế độ, chính sách tương đương vói chức

danh Phó Chủ nhiệm ưỷ ban của Quốc hội; Thưòng trực Hội

đồng dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội, Phó Trưởng đồn

đại biểu Quốc hội chuyên trách được hưởng chế độ, chính

sách tương đương với cấp Thứ trưởng.

C h ế độ, chính sách đối với các đại biểu Quốc hội kiêm

nhiệm: các đại b iểu k iêm nh iệm giữ chức vụ lãn h đạo

trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị ■ xã hội, tổ

chức kinh tế, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa

phương: nếu giữ chức vụ tương đương từ cấp Thứ trưởng

trở lên, thì được hưồng thẽm một khoản sinh hoạt phí của

đại biểu Quốc hội.

Các đại biểu kiêm nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo dưói cấp292Chương III

i biu Quc hi v on i biu Quc hi

ôTh trưởng trỏ xuống và khơng giữ chức vụ gì trong các tổ

chức chính trị, tổ chức chính trị ’ xả hội, tổ chức kinh tế, cơ

quan nhà nước ỏ trung ương và địa phương: được điều chỉnh

các chế độ, chính sách (tính bằng tiền) với một khoản cân đốỉ

tương đương với cấp Thứ trưởng.293MỘTSố VẤN0Ể

VẾ oổl MỚI Tổ CHỨC, HOẠTĐỘNGCỦAQUỐC HỘIChương IVMỘT SỐ KỸ NĂNG CẦN THIẾT

CỦA ĐẠI BIỂƯ QUỐC HI

TRONG HOT

NG

LP

PHP

ôI.

K NNG V VAI TRề CA K NANG

TRONG HOT ĐỘNG QUẢN LÝcá nhânKỹ năng là một thuật ngữ Hán - Việt, được sử dụng

trong các quá trình hoạt động của con ngưòi. Theo nghía

chữ Hán, thì

có nghĩa là tài náng; ''năng'' có nghía là

có thể; nghĩa là khả năng ứng dụng tri thức khoa học vào

thực tiễn. Theo Từ điển tiếng Việt, thì kỹ năng là khả năng

vận dụng những kiến thức thu nhận được trong một lĩnh

vực nào đố vào thực tế. Có thể hiểu đó là những phương

pháp, cách thức để tiến hành công việc. Nội dung của kỹ

năng bao gồm các yếu tố: xây dựng các bước tiến hành hoạt

động trên cơ sở phân tích nhiệm vụ đặt ra; sắp đặt, bố trí

cơng việc hdp lý; tổ chức triển khai xử lý từng vấn đề theo

trình tự lơgic; xác định lộ trình giải quyết từng vấn đề;

kiểm soát các hoạt động theo mục tiêu đả đưỢc xác định.294Chương IV

Một sô' kỹ năng cần thiết của Oại biểu Quốc hội..

Đơì vói các hoạt động của cá nhân, thì kỹ năng là một

trong nhũtng yếu tơ' hết sức quan trọng. Trong nhừng

trưòng hợp nhâ't định, nó đóng vai trò quyết định mức độ

hồn thành mục

■ tiêu đã được

• đặt

• ra. Việc

• đề cao vai trò của

kỹ năng cá nhân xuât phát từ yêu cầu làm thế nào và bằng

cách nào để đạt được mục đích trong các hoạt động cụ thể?

Điều đó cũng có ý nghĩa rất quan trọng đôl với hoạt động

của một tập thể hay một cơ quan, bởi kết quả hoạt động

chung không thể tách ròi các hoạt động riêng lẻ của từng

cá nhân. Thực tiễn đả chứng tỏ rằng, mọi cơ quan, tổ chức

không thế hoạt động một cách có hiệu quả, nếu như mổi cá

nhân khơng có kỹ năng hoạt động tốt. Nói cách khác, nếu

cá nhân khơng có phương thức hoạt động với những kỹ

năng tương ứng, sẽ khó đáp ứng được những u cầu đặt

ra ngày càng cao đốì vói cơng việc mà mình đảm nhiệm.

Trong điều kiện khoa học cơng nghệ đã và đang có

nhừng bước tiến mới vượt bậc, thì vấn đề kỹ năng cá nhân

càng được coi trọng hơn lúc nào hết. Bởi vậy, việc trau dồi

và hoàn thiện kỹ năng, bảo đảm vặn hành một cách có hiệu

quả các hoạt động theo mục đích nhất định đang trỏ thành

nhu cầu bức thiết của mỗi cá nhán trong mơi trưòng làm

việc hiện nay.

Trong hoạt động quản lý, kỹ năng cá nhân có những vai

trò sau đây:

- Thứ nhất, kỹ năng tạo ra nền nếp làm việc khoa học.295Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số kiến nghị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×