Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.VAI TRÒ CỦA KỸ NÀNG CÁ NHẢN TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP

II.VAI TRÒ CỦA KỸ NÀNG CÁ NHẢN TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương IV

Một sô' kỹ nâng cần thiết của Đại biểu Quốc hội...

dụng trong hoạt dộng lập pháp, kỹ năng cá nhân của mỗi

đại biểu Quốc hội có vai trò quan trọng sau đây:

- M ột là, kỹ năng cá nhân sè giúp ích cho đại biểu Quốc

hội vể kỹ thuật và nghệ thuật tham gia hoạt động lập

pháp. Những yếu tô' kỹ thuật của hoạt động- lập pháp như:

cách thức xây dựng một tò trình; xây dựng bố^ cục, nội

dung; kết cấu các quy phạm; các bưỏc của quy trình xây

dựng dự thảo, thảo luận, thông qua văn bản pháp luật... sẽ

được đại biểu sử dụng trong quá trình lập pháp. Bên cạnh

đó, q trình tham gia vào các giai đoạn của hoạt động lập

pháp cũng đòi hỏi đại biểu Quốic hội phải sử đụng đến các

kỹ năng mang tính nghệ thuật trong tham luận, trình bày

ý kiến, tranh luận, thuyết phục.

- H ai /d, kỹ năng cá nhân của đại biểu Quốc hội tác

động đến quá trình xem xét, thảo luận và thông qua các

văn bản pháp luật. Hoạt động lập pháp của Quốc hội là

hoạt động mang tính tập thể của cơ quan quyền lực nhà

nưóc cao nhâ"t, trong đó, mỗi đại biểu Quổc hội là một bộ

phận hợp thành. Bởi vậy, việc sử dụng kỹ náng của mỗi đại

biểu khơng chỉ có ý nghĩa hồn thiện về phương pháp, cách

thức của cá nhân, mà còn tác động đến hiệu quả hoạt động

chung của Quốc hội.

- Ba /à, kỹ náng cá nhân của đại biểu Quốc hội thúc đẩy

q trình hồn thiện kỹ thuật lập pháp. Do mỗi đại biểu

Quỗc hội sử dụng các phương pháp, cách thức, các tri thức297MỘT số VẤN ĐÉVỀoổl MỚI TỔCHỨC. HOẠTĐỘNGCỦAQUỐC HỘI

khoa học trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật, nên

kỷ thuật lập pháp sẻ ngày càng hoàn thiện. Việc áp dụng kỹ

nàng cá nhân vào quá trình â'y sẽ góp phần hồn thiệr các

u cầu khách quan của một văn bản pháp luật, phát niên

ra những sai sót, khiếm khuyết cả vể nội dung và hình :hức

của văn bản ngay từ khi chúng chưa xem xét, thông qua.

- Bốn là, kỹ năng cá nhân của đại biểu Quốc hội góp

phần tạo ra nàng suất, chá't lượng và hiệu quả trong .loạt

động lập pháp. Những kỹ náng mà đại biểu sử dụng trong

các quá trình của hoạt động lập pháp sẽ góp phần rút gọn

được những khâu, những thủ tục rườm rà; nội dung CỦÊ các

quy định được xem xét một cách khoa học, sát thực và

mang tính khả thi. Nhò đó mà sơ'lượng, châ"t lượng và .liệu

quả của văn bản pháp luật do Quốic hội xem xét, thông qua

được nâng cao.

- N ăm là, kỹ năng cá nhân của đại biểu Quốic hội sẻ tạo

ra nền nếp làm việc khoa học của Quốc hội, thúc đẩy imạnh

mè quá trình truyền bá thơng tin lập pháp đến vói cơng

chúng. Bản thán các kỷ năng cá nhân của đại biểu Quốc

hội là tập hợp những phương pháp, cách thức làm việc

khoa học. Khi đại biểu Quốc hội sử dụng kỹ náng cá nhán

trong các hoạt động chung của Quốc hội sẽ tạo ra thói cuen

và nền nếp làm việc khoa học đối vói cơ quan lập pháp Với

ý nghĩa đó, việc truyền bá thông tin về lập pháp của Quốc

hội sẽ được cập nhật thường xun trong cơng'chúng. Nhò298Chương IV

Một số kỹ nảng cấn thiết của Đại biêu Quốc hội...

đó, mà công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

trong nhân dân đạt được châ't lượng, hiệu quả hơn; ý thức

pháp luật trong nhản dán được nâng cao hơn.

III.

MỘT SỐ KỸ NĂNG CÁ NHÂN CỦA ĐẠI BlỂU QUỐC

HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP

1. Kỹ năng dọc, tra cứu tài liệuTrong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của

mình,'mỗi đại biểu Quốc hội phải tiếp cận vói rất nhiều

thông tin, tài liệu, đặc biệt là trong các kỳ họp Quốc hội.

Trong hoạt động lập pháp, đại biểu Quổ*c hội còn phải tra

cứu nhiều tài liệu có liên quan khác.nểtiếp cận nhanh chóng, kịp thòi vỏi các nguồn tài

liệu, đại biêu cần có các kỹ năng sau đây:

a. Kỹ n ăn g dọc tà i liệu

Là kỹ năng được sử dụng khi tiếp cặn vối các nguồn tài

liệu có độ kết cấu chặt chè, với những thơng tin đa dạng,

nhiều chiều. Để rút ngắn được thòi gian đọc những tài liệu

này, trước hết, cần xác định nguồn tài liệu có liên quan đến

chủ đề quan tâm. Cách tơt nhâ't trước khi đọc tài liệu là

xem lướt qua về kết câu bô" cục, nội dung hoặc mục lục rồi

lựa chọn những phần đáng quan tâm để đọc. Sau đó, lựa

chọn nhừng nội dung cần sử dụng trên cơ sở kết cấu bô'cục299MỘTSố VẤNĐỂ

VỀ ĐỔI MỚI Tổ CHỨC, HOẠTĐỘNGCỦAQUỐC HỘI

của tài liệu. Theo cách đó, khơng nhất thiết phải đọc hết

toàn bộ tài liệu, mà chỉ cần đọc những phần nội dung đã

đưỢc khái quát thành một tiêu ngữ nào đó trong một loại

tài liệu. Đốỉ với những vấn đề có liên quan đến nhiều tập

tài liệu hoặc nhiều tiêu mục trong một tập tài liệu, trưóc

hết cần liệt kê, sắp xếp các nhóm vấn đề cần quan tâm. Sau

đó, sắp xếp các nhóm vân đề theo thứ tự lơgic, rồi tiến hành

đọc nhanh các nội dung, đánh dấu vào những cụm từ, đoạn

văn cần chú ý để sử dụng vào việc viện dẫn hay minh họa.

ò. K ỹ n ă n g tr a cứu tà i liêu

Tra cứu là kỹ năng được sử dụng khi cần xác định

nguồn gốc hay xác định độ chính xác một dữ liệu thơng tin

nào đó. Để việc tra cứu được tiến hành thuận tiện, trước

hết, cần xác định vấn đề cần tra cứu hay “íừẲ/ióa” thể hiện

nội dung của vấn đề. Có nhiều cách tra cứu tài liệu theo

những phương pháp riêng, nhưng có hai cách phổ biến

nhất thưòng được sử dụng là tra cứu theo cụm từ và tra

cứu theo nội dung. Tra cứu theo cụm từ là cách tra cứu dựa

trên cơ sở đã xác định chính xác cụm từ đã biết theo

phương pháp tìm kiếm mục lục (đối vỏi tài liệu in) hoặc sử

dụng cơng nghệ tìm kiếm (đối với tài liệu lưu trữ trong

mạng hay trong máy tính). Tra cứu theo nội dung là kỹ

năng được sử dụng khi chưa xác định chính xác được cụm

từ nào đó. Để thực hiện được việc tra cứu theo cách này,

cần nắm được nội dung chủ đạo hoặc các cụm từ có liên300Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.VAI TRÒ CỦA KỸ NÀNG CÁ NHẢN TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×