Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kỹ nàng ghi chép

Kỹ nàng ghi chép

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỘTSố VẤN OẾ

VỀĐỔI MỚI Tổ CHÚC, HOẠTĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

CUỘC họp, một cuộc tiếp xúc hay trao đổi, việc ghi lại nhửng

nội dung cốt yếu là điều cần thiết. Tuy nhiên, khả nàng tốc

ký khơng phải ai cũng có, bởi nó phải được đào tạo theo

những phương pháp nhất định. Vì vậy, điều quan trọng là

việc ghi chép phải phản ánh được những nội dung chủ yếu

cần lưu giữ lại, do đó, phải kết hỢp giữa việc lắng nghe và

việc ghi chẻp. Theo cách đó, chỉ cần ghi chép lại nhừng nội

dung cơ bản theo nhóm vấn để. Khi cần thiết, có the ghi

chép nguyên văn một đoạn văn nhất định để làm cơ sỏ dẫn

chứng cho việc sử dụng sau này. Trưóc khi ghi chép, cần tập

trung lắng nghe đơi tượng trình bày đang nói về nội dung

gì, sau đó khái qt lại thành các nhóm vấn đề. Khơng nên

nghe đến đâu ghi đến đó, bởi như vậy sẽ bị phân tâm và khó

có thể khái quát đưỢc mạch nội dung cần ghi nhố.

Đ ể ghi chép tốt, cần:- Đặt ra một quy ước viết tắt cho riêng mình để nhó và

phải luyện tập thuần thục cách viết tắt.

- Chép đầy đủ, nguyên văn nhừng vấn đề cốt lõi, những

ý chính thu nhận được, gạch chân những vấn để cần chú ý,

nếu bằng một màu mực nổi bật càng tơ't.

- Chia tò giấy ghi làm hai phần riêng biệt: phía bên

phải dành cho việc ghi chép nội dung, phía bên trái dành

cho việc bổ sung những thông tin chi tiết hoặc những thông

tin minh họa hay dẫn chứng.302Chương IV

Một số kỹ năng cẩn thiết của Đại biểu Quốc hội...

3. Kỹ năng lắng ngheLáng nghe là tập trung sức để thu nhận thơng tin từ lòi

nói của đốì tượng đang trình bày, diễn thuyết. Lắng nghe

thường được tiến hành trong hai trường hỢp: lắng nghe

trực tiếp và đối diện vỏi ngưòi trình bày, diễn thuyết hoặc

lắng nghe qua phương tiện thông tin. Trong cả hai trường

hỢp này, việc ghi nhận lại những thông tin cần quan tâm

từ việc lắng nghe đều quan trọng như nhau. Tuy nhiên,

mỗi tình huống đều có những ưu điểm và hạn chế. Đơi với

việc lắng nghe qua phương tiện truyền thơng có ưu điểm là

có thể ghi âm hay sao chép lại, nhưng lại có nhược điểm là

khơng được trao đổi trực tiếp. Đốì vói việc lắng nghe trực

tiếp, đơi diện có ưu điểm là có cơ hội hỏi lại, trao đổi để làm

rõ nội dung cần quan tâm, nhưng nếu không chuẩn bị

phương tiện kỹ thuật để ghi lại, thì khó có thể nhố hết được

nội dung cần chú ý. Vì vậy, quá trình lắng nghe cần có sự

kết hỢp giữa việc ghi chép, trao đổi hoặc c h u ẩ n bị cácphương tiện kỹ thuật để ghi nhớ lại.

Đ ể việc lắng nghe trực tiếp khi đơi diện có hiệu quả cần:Tập trung cao độ vào việc lắng nghe, ngừng mọi sự

chú ý vào việc khác để tránh phân tán tư tưởng.- Nghe xong mới hỏi lại hoặc trao đổi lại.

- Nhìn thảng vào người đang nói qua giao lưu bằng ánh

mắt (nếu có điều kiện về cự ly). Khi thấy nói nhanh hoặc303MỘT số VẤN ĐỀVỀĐỔI MỚI Tổ CHlÌC, HOẠTtíộNG CỦAQUỐC HỘI

nghe khơng rỏ thì hỏi lại.

- Khơng nên phán xét vội vàng hoặc đưa ra lòi tranh

luận q sớm.- Tìm ra vấn đề trọng tâm, ý chính thuộc nội dung đang

được trình bày; ghi lại thơng tin cơ bản.

- Có thể thay đổi tư thế trạng thái bản thân để tránh

mỏi mệt.

- Lắng nghe và theo dõi qua cử chỉ, ngôn ngữ, thanh

điệu, ánh mắt... để biết được cảm xúc của ngưòi đang nói.

4. Kỹ nâng thuyết trìnhKỹ náng thuyết trình là kỹ năng biểu hiện ngơn ngừ vói

hình thức chuẩn mực, dễ tiếp thu nhất, hiệu quả nhất thông

qua cách thể hiện bằng lòi nói (ngơn ngữ nói) và cử chỉ, động

tác (ngôn ngữ hành vi). Đây là kỷ năng cần thiết cho các

chính trị gia hay các nhà hoạt động xã hội, Hiện nay, có

nhiều tài liệu đã để cập rất kỹ đến kỹ náng này, trong số đó

đáng chú ý là cuốn ''Nghệ thuật nói trước cơng chúng'' của

tác giả Raymond de Saint Lauren. Tuy nhiên, có thể khái

quát kỹ năng này trên một số nét cơ bản sau đây:

a. Kỹ năng sử dụng bằng ngôn ngữ nóiTrình bày bằng ngơn ngữ là diễn đạt nội dung bằng lòi

nói. Những yếu tơ> ảnh hưởng đến kỹ năng này như chất304Chương IV

Một $ố kỹ nảng cần thiết của Đại biểu Quốc hội...

giọng, từ và cụm từ sử dụng, ngữ điệu, âm lượng, tơc độ

phát âm... Chính vì vậy, chúng có vai trò rất quan trọng

trong việc truyền tải thông tin và thu hút người nghe. Điều

quan trọng là phải hạn chẽ đến mức thấp nhất những yếu

điểm, phát huy những ưu điểm để đạt hiệu quả cao trong

quá trình truyền đạt thơng tin. Vì vậy, mức độ to, nhỏ của

lòi nói cần được điều chỉnh cho phù hỢp với khán phòng và

sơ"lượng người nghe. Có thể thay đổi âm lượng tùy theo vấn

đề cần nhấn mạnh hoặc bày tỏ cảm xúc đô'i với vấn đề tâm

lý nhạy cảm. Phát âm phải rõ ràng, tròn âm, dứt khốt,

khơng líu âm vói tốc độ vừa phải, tránh rề rà. Khi quẽn nội

dung hoặc lẫn lộn nội dung, cần xin lỗi thính giả. Để tránh

được hạn chê này, cần có đề cương khi nói.

6. K ỹ n ă n g d iễn đ ạ t bằn g ngôn ngừ h àn h vỉ

Ngơn ngữ hành vi có vai trò rất quan trọng, hỗ trỢ tích

cực đơl với ngơn ngữ nói. Ngơn ngữ hành vi bao gồm dáng

điệu và cử chỉ. Vì vậy, cần chú ý đến trang phục, bởi nó

phản ánh sự tơn trọng đơi với bản thân và ngưòi nghe.

Khoảng cách giao tiếp giữa ngưòi trình bày và ngưòi nghe

cồ' gắng giữ được cự ly gần gũi, dễ cảm nhận được. Khuôn

mặt cần giữ được nét tươi tắn khi diễn đạt thông tin vui,

trầm mặc khi diễn đạt thông tin buồn. Ánh mắt cần được

chú ý đến thính giả, cố gắng tạo được cảm giác quan tâm

đến tất cả mọi ngưòi. Khi thuyết trình cử chỉ của cánh tay

cũng thể hiện cảm xúc của ngưòi thuyết trình. Tay khơng305Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ nàng ghi chép

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×