Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kỹ năng tổ chức các hội nghị tập huấn, triển khai vản bản pháp luật

Kỹ năng tổ chức các hội nghị tập huấn, triển khai vản bản pháp luật

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương IV

Một số kỹ náng cán thiết của Đại biểu Quốc hộí...c. Thời điểm tập huấn

Vối từng đổi tượng cụ thê cần có thòi gian tập h'n cho

phù hợp, khơng kéo dài q và khơng rút gọn q, có thể

áp dụng trong giò hành chính hoặc ngồi giò hành chính.

d. Cán bộ báo cáo

Cán bộ tham gia báo cáo trong hội nghị tập huấn phải

là ngưòi am. hiểu khơng chỉ về văn bản pháp luật mới ban

hành, mà phải là chuyên gia am hiểu về văn bản pháp luật

đó để trong q trình tập hn có thể giải đáp các thác mắc

trong việc thực hiện lĩnh vực pháp luật đó. Người báo cáo

phải có nàng lực báo cáo, tuyên truyền pháp luật làm cho

ngưòi dự tập huấn dễ hiểu, dễ nghe, dễ vận dụng. Đặc biệt,

nếu gây được tình cảm, ý thức pháp luật tích cực cho các

đơì tượng này sẽ mang lại hiệu quả rât lỏn trong việc vận

dụng, áp dụng pháp luật, thực hiện pháp luật ỏ địa

phương, giúp cho hội nghị đạt được mục đích chính.

Nơi dung của hội nghị tập huấn vể triển khai văn bản

pháp luật mới phải đầy đủ, rõ ràng, phù hợp với từng đối

tượng dự tập huân. Phải nêu được cách thức áp dụng, triển

khai cho từng đối tượng.Phương thức tiến hành hội nghị tập huân: nghe báo

cáo, thảo luận, giải đáp thắc mắc, nêu tình huống, giải

quyết tình huống, viết thu hoạch.

309MỘT Số VẤN ĐỂ

VÊ ĐỔI MỚI Tổ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI7. Kỹ năng kiểm tra việc thực hiện Hiên pháp» pháp luậtMuốn có kỹ năng kiểm tra việc thực hiện pháp luật cần

phải đáp ứng các nhiệm vụ sau: trực tiếp nghe đối tượng

kiểm tra; tổ chức các đồn kiểm tra: thơng qua cơ quan

chun mơn (cơ quan thanh tra nhà nưốc các câ'p); tổng rà

soát ván bản; hệ thơng hóa văn bản; áp dụng các biện pháp

chế tài khi phát hiện có vi phạm pháp luật.

Để áp dụng tốt các kỹ năng nêu trên, trưốc khi tiến

hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật ỏ địa phương cần

phải chia thành các nhóm đối tượng. Vối việc phân chia

này, có thể kiểm tra việc thực hiện pháp luật một cách có

hiệu quả hơn, chặt chẽ hơn theo các bước sau đáy:

a. Nghe d ố i tượng kiể m tra báo cảoĐây là một hoạt động không thể thiếu khi sử dụr.g kỷ

năng kiểm tra việc thực hiện pháp luật. Tuy nhiên, để hoạt

động kiểm tra có hiệu quả thì khơng thể áp dụng phương

pháp nghe báo cáo gián tiếp mà phải là trực tiếp, chủ động

kiểm tra để nắm tình hình một cách trực tiếp và r.hiểu

chiều. Đây là một cách làm khách quan.

ò. T ổ chức các đoàn kiểm trOy g iá m sátĐây là một hoạt động quan trọng. Hoạt động này đưỢc

áp dụng khi tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện

pháp luật đôl với các lĩnh vực quản lý nhà nưốc. Tuy nniên,

310Chương IVMột số kỹ nảng cần thiết của Đại biểu Quốc hội...việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát phải tiến hành

đúng theo quy định của pháp luật, chỉ kiểm tra, giám sát

đúng nội dung yêu cầu công việc, không lan man. Phải xây

dựng chương trình kiểm tra, giám sát và thực hiện đúng

các trình tự đã đề ra, đúng thẩm quyền và phải chịu trách

nhiệm về hoạt động kiểm tra, giám sát. Tránh tình trạng

tiến hành kiểm tra, giám sát nhiều mà không phát hiện ra

vi phạm pháp luật. Việc tổ chức các đồn kiểm tra này có

thể theo từng lĩnh vực nhất định hoặc tổ chức đột xuất, phụ

thuộc vào từng lĩnh vực cụ thể.

c. Kiểm trOy g iá m sát việc thực hiện p h á p lu ậ t thôngqua cơ quan chuyên môn, đặc biệt qua cơ qu an thanh

tra nhà nước các cấp

Đây là biện pháp hữu hiệu trong kiểm tra, giám sát

việc thực hiện pháp luật, bởi các cơ quan chuyên môn và cơ

quan thanh tra nhà nước phát huy và tận dụng được nguồn

nhân lực có chun mơn cao, có kinh nghiệm triển khai tổ

chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện pháp luật một

cách có hiệu quả nhất. Muốn thực hiện tốt hoạt động này

cần phải:

-Chỉ đạo các cơ q u an , ban, n g à n h t á n g c ư ò n g cơng tácthanh tra, kiểm tra. Có thể tổ chức thanh tra theo tính

chất chuyên đề, thanh tra vụ việc cụ thể hoặc thanh t r a

thường xuyên, thanh tra theo định kỳ. Đe hoạt động thanh

311MỘT Số VẤN DẾVỀ ĐỔI MỚI Tổ CHỨC. HOẠT E)ỘNG CỦA QUỐC HỘI__tra được tiến hành có hiệu quả cần phải xây dựng chương

trình, kế hoạch cụ thể, tùy vào từng vụ việc cụ thể. Đồng

thòi, mVi tiết kiệm được thòi gian, có thể báo trước hoặc

tiến hành theo thòi gian nhất định để bên bị thanh tra

chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cụ thể, rõ ràng.

-TỔ chức các đ o à n kiểm tra, giám s á t liên n g à n h {ví dụ:để kiểm tra tình hình thực hiện Bộ luật Lao động trên địa

bàn địa phương cần phải tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành

trong đó có Sỏ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư

pháp, Liên đoàn lao động thành phố). Việc tổ chức các đoàn

kiểm tra, giám sát liên ngành phải được tiến hành theo

những quy định của pháp luật.

8. Kỹ nảng tổng rà soát văn bản và hệ thống hóa văn bảnTổng rà sốt ván bản là một hoạt động có ý nghía quan

trọng trong hoạt động ỉập pháp và giám sát. Một văn bản

do Quốc hội ban hành đúng pháp luật là một ván bản mà

hình thức và nội dụng phải căn cứ vào Luật Ban hành ván

bản quy phạm pháp luật do chính Quốc hội thơng qua. Đó

cũng là cơ sỏ để các đại biểu tiến hành rà sốt vản bản, tìm

ra văn bản nào có hiệu lực, văn bản nào khơng còn hiệu lực,

văn bản nào cần sửa đổi, bổ sung.

Hệ th ố n g h óa v ă n b ả n là việc là m được tiến h à n hthường xuyên theo định kỳ. Đây là cơng việc thưòng được

tiến hành bởỉ các cơ quan của Chính phủ theo một kẽ

312Chương IV

Một sô' kỹ náng cẩn thiết của Đại biểu Quốc hội...h o ạ c h n h ấ t định. Hệ th õ n g hóa van bán p h á p l u ậ t chính là

việc s ắ p xếp lại văn b ản p h á p luật theo m ột t r ì n h tự n h ấ t

đ ịn h để ngưòi sử d ụ n g dễ dàng tr a cửu. Hệ thôVig hoá văn

b ả n được tiế n h à n h theo nội dung từng lĩnh vực cụ t h ể hoặc

th eo từ n g thòi gian n h â t định. Vi dụ: tiẽ n h à n h h ệ th ơ n g

h óa v ă n b ản p h á p l u ậ t do N hà nưốc b an h à n h và do c h ín h

q u y ề n địa p h ư ơ n g b a n h à n h về lĩnh vực đ ấ t đai hoặc lĩnh

vực d â n số, k ế hoạch hóa gia đình; hoặc có t h ể hệ th ố n g hóa

ván bản pháp luật do địa phương ban hành từ năm 2000

đến n ă m 2003. MVi việc hệ thỗng hố văn b ả n được tiến

h à n h có h iệu q u ả đòi hỏi ngưòi hệ thống hóa v ă n b ả n phải

d ự a t r ê n cơ sở n h ữ n g v ăn b ản đà được rà soát, tổ n g r à soát,

t ừ đó có n h ữ n g v ă n b ả n còn hiệu lực và k h ô n g vi p h ạ m

pháp luật để hệ thống hoá theo từng lĩnh vực nhất định,

9. Kỹ năng phân tích chính sáchH o ạ t động p h â n tích chính sách là hoạt động vừa m a n g

t ín h k h o a học vừa mang tín h thực tiễn, nó ln gắn vói một

c h í n h sách cơng cụ thể. P h â n tích chính sách là q u á trìn hxử lý các thơng tin. Các thơng tin được phân tích bao gồm

các th ơ n g tin vể to àn bộ quy trìn h chính sá ch cũng n h ưthòng tin thu được trong từng khâu của quy trình chính

sách , tức là mọi th ơ n g tin liên quan đến việc hoạch định,

th ự c thi và đ á n h giá chính sách cụ thể đó. Đe tiến h à n h xử

lý các th ô n g tin, các chuyên gia phải điều tra , t h u t h ậ p

t h ò n g tin, n g h iê n cứu các thơng tin đó và đ ư a ra n h ậ n xét,313Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng tổ chức các hội nghị tập huấn, triển khai vản bản pháp luật

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×