Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực thỉ chính sách

Thực thỉ chính sách

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương IVMột số kỹ năng cần thiết của Đại biểu Quốc hội...công tác t ổ chức tro n g tổ chức nội bộ và c h u ẩ n bị n h ữ n gđiều kiện cần thiết để thực thi chính sách.

*

T o à n bộ các tổ chức tro n g cơ cấu thực th i chính sách

triể n k h a i các h o ạ t động của mình, đưa r a các q u y ế t đ ịn hthuộc thẩm quyền, thực hiện những nhiệm vụ và những

biện pháp cụ thể để điều hành quá trình thực thi, duy trì

mốì q u a n hệ q u ả n lý và phốỉ hợp giữa các bộ p h ậ n t h a m gia.' Các tổ chức thực thi duy trì chê độ báo cáo thông tin

và những vấn đề nảy sinh lên cấp trên để cấp trên kịp thòi

ra những biện pháp giải quyết cần thiết.

- Các tổ chức định kỳ xem xét, phân tích, đánh giá q

trình thực thi chính sách ở cấp mình. Đơl vói câp cao nhất

phải có bộ phận tổng hỢp, phân tích, đánh giá để có những

biện pháp điều chỉnh thích hợp.

Q u á trình thực thỉ p h ả i đ ả m bảo các yêu cầu sau:- Mục tiêu thực thi mà chính sách hưóng đến phải được

cụ thể hóa một cách rõ ràng và chính xác.

- Cần điều hành rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

của mỗi tổ chức thực thi và xây dựng cơ chê phối hỢp có

hiệu quả hoạt động của các tổ chức này.

- Cần điều hành chính sách trong khn khổ tổ chức

hiện có và làm cho tổ chức đó thích ứng với những nhiệm

vụ mối, thơng qua việc đào tạo cán bộ, công chức ở các tổ

317MỘT Số VẤN ĐỂ

VỀ ĐỔI MỚI Tổ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘIchức này và điều chỉnh lại tổ chức bộ máy phù hợp để tảng

cưòng năng lực thực thi cho những tổ chức đó.

- Cần đảm bảo các nguồn lực tài chính, nhản lục, các

thông tin và thời gian cần thiết theo yêu cầu của chính sách;

- Cần lưu ý đến các động lực và lợi ích của các đối :ượng

thực thi chính sách.

c. Đảnh g iá chinh sách

Đánh giá chính sách là việc xem xét, nhận định vê' giá

trị các kết quả thu được khi thực thi chính sách.

Giai đoạn đánh giá chính sách có vị trí quan trọng

trong quy trình chính sách. Đánh giá chính sách đượ: tiến

hành trên cơ sở một chính sách đã được hoạch định và thực

thi, phản ánh các kết quả của giai đoạn hoạch định và thực

thi, đồng thòi có tác động trỏ lại hai giai đoạn này Hơn

nữa, đánh giá chính sách cũng cho phép nhận định lại mục

tiêu của chính sách. Thơng tin đánh giá chính sách, các

nhà hoạch định chính sách cũng như các nhà quản lý có

được các thơng tin về kết quả triển khai thực hiện các mục

tiêu của chính sách, kịp thòi điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung

hồn thiện chính sách và tìm kiếm các biện pháp qvản lý

thích hỢp và hiệu lực để thực thi chính sách đó. Chính ở

giai đoạn này, ngưòi ta có càn cứ để xác định xem viéc tồn

tại chính sách có hỢp lý hay khơng.

318kÉChương IVMột số kỳ nàng cần thiết của Đại biểu Quốc hội...Để đánh giá chính sách một cách tồn diện và chính

x á c . cần dựa văo các tiêu chí đánh giá sau:

- Tinh hiệu lực của chính sách: tín h h iệu lực của c h ín h

ã*tsách phản ánh mức độ tác động, ảnh hưởng của chính sách

đó trên thực tế, làm biến đổi hoặc duy trì thực tẽ theo mong

muốn của các nhà hoạch định chính sách. Việc đánh giá

hiệu lực c ủ a c h ín h sách, tức là n h ằ m t r ả lòi câu hỏi: c h ín hsách đạt được kết quả có giá trị hay khơng?

Cần lưu ý rằng, hiệu lực của các chính sách sẽ giảm đi

khi chính sách được để ra nhiều nhưng thường bị **chim ưào

bóng tơV\ k h ơ n g có sự đ á n h giá, p h á n x é t n gh iêm m inh. Dođó» lòng tin của ngưòi dân vào các chính sách sẽ bị giảm sút

và chính sách sẽ mất hiệu lực một cách "ươ hinh*\

- Tính hiệu quả của chinh sách: t í n h hiệu q u ả củachính sách là*tương quan so sánh giữa kết quả do chính

sách đó đưa lại so với chi phí và cơng sức đã bỏ ra cho kết

quả đó.

Khi đ á n h giá h iệu q u ả của c h ín h s á c h người t a p h ả i xácđịnh hiệu quả tổng hợp của chính sách. Đó là hiệu quả tổng

hợp cả vể kinh tế - xã hơi của chính sách. Hiệu quả tổng

hỢp p h ả n á n h mức độ đ ạ t được các k ế t q u ả về k in h tẽ vàtác động xã hội theo mục tiêu đã đề ra vối một chi phí và

cơng sức nhất định. Trong q trinh đánh giá chính sách,

có nhiều chỉ tiêu khơng thể lượng hóa được, mà chỉ có thể319MỘT Số VẤN ĐÉVÉ ĐỔI MỚI Tổ CHỨC, HOẠT DỘNG CỦA QUỐC HỘIxác định về mặt định tính, nhất là những tác động xã hội,

Đối với hiệu quả kinh tế thì có thể đánh giá bằng chỉ tiêu

định lượng, thể hiện tương quan so sánh giữa kết quả thu

được vói chi phí bỏ ra.

- Tính hữu d ụ n g của chính sách\ t í n h h ữ u d ụ n g c ủ achính sách phản ánh mức độ vấn đề chính sảch đã được

giải quyết đến đâu.

- Tính cơng bằng: t í n h công b ằ n g c ủ a c h ín h sách t h ểhiện ỏ chỗ các chi phí và lợi ích có được phân bơ cơng bằng

giữa các cá nhân và các nhóm người khác nhau hay không?

Sự công bằng ở đây bao gồm hai góc độ: thứ nhất, sự đỗi xử

khác nhau đốì vối những ngưòi khác nhau, như đối xử với

ngưòi giàu khác đối xử với ngưòi nghèo. Một chính sách sè

được đánh giá là cơng bằng hơn nếu nó tiến hành chuyển

dịch nguồn lực từ nhừng ngưòi giàu sang hơn nhừng ngưòi

nghèo hơn; thứ hai, sự đơi xử như nhau đối với những

ngưòi như nhau.

- Tính đáp ứng u cầu của đối tượng chính sách'.

Đánh giá tính đáp ứng của chính sách, tức là trả lòi câu

hỏi: việc thực thi chính sách đã đề ra có đáp ứng được mong

mVi, nguyện vọng của các nhóm đơì tượng của chính sách

hay khơng?

- Tính thích đ á n g của chinh sách h a y sự k ế t hỢp giữatính hiệu quả và tính cơng bằng. Khi đề ra và thực thi một

320Chương IV

Một số kỹ náng cấn thiếỉ của Đại biểu Quốc hội...chính sách thưòng nảy sinh mâu thuẫn giữa hiệu quả kinh

tế của chính sách và việc giải quyết các vấn đề xã hội có

liên quan hay u cầu cơng bằng xã hội, Vì vậy, trong quá

trình triển khai thực hiện chính sách cần phải cân nhắc và

đảm bảo hài hòa giữa cơng bằng và hiệu quả.321MỤC LỤCLời giới thiệu5Chương IĐỔI MỚI Cơ CẤU Tổ CHỨC VẢ PHƯƠNG THỨC HOẠT OỘNG

CỦA QUỐC HỘI TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ7I. Vị tri, tính chất của Quốc hộỉ trong cơ chếtổ chức

quyền lực chỉnh trị71. Khái quát vể vị trí, tính chất của Quốc hội qua

các bản Hiến pháp năm 1946,1959 và198072. Vị trí, tính chất của Quốc hội theo Hiến pháp

năm 199221II. Thực trạng cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt

động của Quốc hội281. Quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức và

phương thức hoạt động của Quốc hội282. Thực trạng cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt

động của Quốc hội qua các bản Hiến pháp40III. Phương hướng, giải pháp đổi mới cơcấu tổ

chức và phương thức hoạt dộng của Quấc hội

3221191 . Phương hưàng và giải pháp đổi mới cơ cấu tổ

chức của Quốc hội1192. Phương hướng và giải pháp đổi mới phương

thức hoạt động của Quốc hội1373. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của các kỳ

họp Quốc hội158Chương II

CHÚC NẢNG, NHIỆM vụ, QUYỀN HẠN

VÀ Cơ CẤU Tổ CHỨC CỦA VÂN PHỒNG QUỐC HỘI170I. Cơ sở xác định chức nâng, nhiệm vụ, quyển hạn

và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội1701. Những vấn đề có tính ngun lý khi xác lập

chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ

chức của một cđ quan1702. Cơ sỏ xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn vả cơ cấu tổ chức của Vân phòng Quốc hội173II. Thực trạng tổ chức bộ máy Vân phòng Quốc hội Những mặt được và chưa dược1761. Khái quát quá trình hình thành tổ chức bộ máy,

chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn của Văn phòng

Quốc hội qua các giai đoạn1762. Đánh giá thực trạng về chức nâng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng

Quốc hội1Ỡ0323III.Phương hướng, giải pháp hoàn thỉộn chức năng,nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Vân phỏng

Quốc hội1Ơ71. u cầu hồn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Qc hội1Ơ72. Phương hướng, giải pháp hồn thiện chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn

phòng Quốc hội188Chương III

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VA ĐỒN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘII.196Nghị quyết Đại hội Đảng tồn quốc lẩn thứ X vànhững vấn đề đặt ra đối với Quốc hội trong việc thực

hiện các chức năng của cơ quan quyển lực nhà nước

cao nhất

1. Những nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại

hội Đảng toàn quốc lần thứ X và việc đổi mới

phương thức thực hiện các chức năng của Quốc hội'í 992. Đổi mới phương thức thực hiện các chức năng

cùa Quốc hội nhằm thực hiện có hiệu quả những

nội dung cơ bẳn của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn

quốc lần thứ XII.202Đại biểu Quốc hội - Nhân tô' quan trọng tạo rabước chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện các

chức năng của Quốc hội

1. Vị trí, tính chất của đại biểu Quốc hội, tiền đề

324208pháp lý tạo ra vai trò quan trọng của đại biểu Quốc

hội trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất2082. Vai trò của đại biểu Quốc hội đối với việc thực

hiện các chức năng của Quốc hội210III. Các quy định trong Hiên pháp năm 1992 về

nhiệm vụ, quyển hạn của đại biểu Quốc hội và Đoàn

dại biểu Quốc hội214IV. Các quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật

Hoạt động giám sát của Quốc hội vế nhiệm vụ, quyền

hạn của đại biểu Quốc hội vả Đoàn đại biểu Quốc hội215V. Quy định trong các văn bản pháp iuật khác vể

nhiệm vụ, quyển hạn của đại biểu Quốc hội và Đồn

đại biểu Quốc hộí221VI. Những yếu tố bảo đảm nâng cao chất lượng

hoạt động của dại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu

Quốc hội2311. Tăng cường sự lãnh đạo cùa Đảng đối VỚI

Quốc hội2312. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về bầu

cử đại biểu Quốc hội2323. Hoàn thiện các quy định của pháp luật vé

nhiệm vụ, quyển hạn của đại biểu Quốc hội và

Đoàn đại biểu Quốc hộiVII. Đại biểu Quốc hội chuyên trách2342401. Một số vấn đề lỷ luận vể đại biểu Quốc hội

chuyên trách2403252. Thực trạng về cơ cấu tổ chức và phương thức

hoạt động của đại biểu Quốc hội chuyên trách2483. Phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng,

hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội

chuyên tráchVIII. Hoạt động tiếp xúc cửtri của đại biểu Quốc hội2622711. Nhặn thức đầy đủ vể hoạt động tiếp xúc cử tri

của đại biểu Quốc hội2732. Hình thức và nội dung tiếp xúc cử tri của đại

biểu Quốc hội phải phù hợp với điều kiện và hoàn

cảnh cụ thể2743. Bơ' trí hợp lý thời gian dành cho hoạt động tiếp

xúc cử tri2764. Tiếp thu và xử lý tốt những kiến nghị của cử tri2775. Nâng cao kỹ năng tiếp xúc cử tri của đại biểu

Quốc hội278IX. Một SỐ vấn để về chếđộ, chỉnh sách đối với đại

biểu Quốc hơi2791. vể khái niệm chê' độ, chính sách đối với đại biểu

Quốc hội2792. Thực trạng chế độ chính sách đối với đại biểu326Quốc hội2813. Một số kiến nghị285Chirơng IV

MỘT Số KỸ NANG CẮN THIẾT CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘITRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÂP294I. Kỳ năng và vai trò của kỹ năng cá nhân trong

hoạt động quản lý294II. Vai trò của kỹ năng cá nhãn trong hoạt động

lập pháp296III. Một số kỹ nâng cá nhân của đại biểu Quốc hội

được sử dụng trong hoạt động lập pháp2991. Kỹ năng đọc. tra cứu tài liệu2992. Kỹ năng ghi chép3013. Kỹ năng lắng nghe3034. Kỹ năng thuyết trình3045. Kỹ năng xây dựng chương trình hành động3066. Kỹ nàng tổ chức các hội nghị tập huấn, triển khai văn

bản pháp luật

7. Kỹ năng kiểm tra việc thực hiện Hiến pháp, pháp luật308

3108. Kỹ năng tổng rà soát văn bản và hệ thống hốa

văn bàn

9. Kỹ năng phân tích chính sách312

313327Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực thỉ chính sách

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×