1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

Các nguyên tắc cơ bản của hành chính nhà nước

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.1 MB, 51 trang )


Nguyên tắc pháp trị

- Hoạt động quản lý hành chính dựa trên cơ

sở pháp luật nhất là trong nhà nước pháp

quyền XHCN

- Sử dụng đúng thẩm quyền, chức năng khi

thi hành công vụ

- Kết hợp quyền lực với đạo đức, uy tín để

nâng cao hiệu lực, hiệu qủa của nền hành

chính cơng phục vụ nhân dân

20Ngun tắc phục vụ

- Hành chính phục vụ lợi ích xã hội và lợi ích công

dân một cách công tâm, trong sạch, công bằng,

không vụ lợi, không theo đuổi mục tiêu lợi nhuận;

- Không được đòi hỏi người được phục vụ thù lao;

- Khác biệt cơ bản giữa HC với KD

- Bản chất nhà nước dân chủ nhân dân: tơn trọng

quyền và lợi ích hợp pháp của công dân là xuất

phát điểm của hệ thống luật và thể chế, quy tắc,

thủ tục hành chính.

- Cơ quan, đội ngũ công chức không được quan

liêu, cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà…

21Nguyên tắc hiệu lực, hiệu quả

Hiệu lực của nền hành chính nhà nước

Sự thực hiện đúng, có kết quả chức năng QLNN

để đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Biểu hiện ở sự

thực thi chính sách pháp luật nhà nước một

cách nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ

Phụ thuộc vào các yếu tố:

- Năng lực, chất lượng của nền hành chính nhà

nước

- Sự ủng hộ của nhân dân

- Đặc điểm tổ chức, vận hành của hệ thống hành

chính (lãnh đạo, quản lý, phân cơng, phối hợp)

22Hiệu quả của nền hành chính nhà nước  

 Kết quả đạt được của QLHCNN trong so

sánh tương quan giữa chi phí và kết quả

Hiệu quả được thể hiện:

- Đạt mục tiêu tối đa so với chi phí bỏ ra

- Đạt mục đích, mục tiêu QLHCNN đã đề ra23Giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu

quả của nền hành chính:

Thứ nhất, Xây dựng Nhà nước pháp quyền

XHCN của dân, do dân và vì dân:

- Nhân dân làm chủ trực tiếp và gián tiếp

- Tăng cường pháp chế, giải quyết kiến nghị

của công dân

- Trách nhiệm của cb, cc với thực thi công vụ

- Vai trò lãnh đạo của đảng

24Thứ hai, Chuyển từng bước nền hành chính

truyền thống sang nền hành chính phát triển:

- Chuyển từ mệnh lệnh, xin cho sang nền

hành chính phục vụ;

- Tách các chức năng hành chính khỏi chức

năng kinh doanh, dịch vụ hành chính, dịch

vụ cơng; xã hội hóa để nhân dân cùng tham

gia

- Xây dựng mối quan hệ giữa hành chính với

cơng dân trên cơ sở bình đẳng, các quyền

và nghĩa vụ rõ ràng

25- Dân chủ hóa và phân cấp; NN không ôm đồm, độc

quyền;

- Xác định rõ quan hệ khu vực công và khu vực tư

- Phục vụ phát triển kinh tế; bảo đảm công bằng xã

hội

- Xác lập quan hệ giữa hành chính cơng với các

quan hệ thị trường

- Áp dụng khoa học công nghệ….

Đánh giá trình độ phát triển nền hành chính:

+ Sự năng động + ổn định + trật tự + an toàn xã hội

+ sự công bằng trong xã hội + sự phát triển kinh tế

26III. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN

CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1.Khái niệm và phân loại chức năng hành

chính nhà nước

Khái niệm: “Những phương diện hoạt động cơ bản

thể hiện bản chất, địa vị pháp lý của một cơ quan

nhà nước”, Shafritz, Jay M.

- Chức năng bộ máy nhà nước là những phương diện,

những mặt hoạt động cơ bản của nhà nước…

- Thực hiện một chức trách, nhiệm vụ được giao…

27Phân loại chức năng hành chính

Phân loại theo phạm vi thực hiện chức năng:

+ Chức năng đối nội,

+ Chức năng đối ngoại.

• Phân theo tính chất hoạt động:

+ Chức năng lập quy

+ Chức năng điều hành hành chính.

• Phân loại theo cấp hành chính:

+ Chức năng hành chính trung ương

+ Chức năng hành chính địa phương

28Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (51 trang)

×