Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

III. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân loại chức năng hành chính

Phân loại theo phạm vi thực hiện chức năng:

+ Chức năng đối nội,

+ Chức năng đối ngoại.

• Phân theo tính chất hoạt động:

+ Chức năng lập quy

+ Chức năng điều hành hành chính.

• Phân loại theo cấp hành chính:

+ Chức năng hành chính trung ương

+ Chức năng hành chính địa phương

28• Phân loại theo nhóm chức năng bên trong

và bên ngoài đối với hệ thống hành chính

gồm:

+ Chức năng bên trong (nội bộ): gồm các

chức năng vận hành nội bộ nền hành chính

hoặc cơ quan hành chính.

+ Chức năng bên ngồi: gồm có nhóm chức

năng quản lý hành chính nhà nước đối với

các lĩnh vực và chức năng cung ứng dịch vụ

công.

292. Các chức năng cơ bản của hành

chính nhà nước

• Các chức năng nội bộ (bên trong nền

hành chính)• Các chức năng bên ngồi30Chức năng nội bộ

- Bảo đảm để có một cơ cấu tổ chức hiệu quả

nhất.

- Bảo đảm để hành chính phải tuân thủ pháp

luật.

- Giám sát nội bộ là một hình thức phổ biến

trong khu vực hành chính nhà nước

- Chức năng cần thiết để vận hành cơ quan

hành chính vận động có hiệu quả.

- Hành chính có nhiều chức năng nội bộ - bên

trong.

31Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×