Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cải cách hành chính ở các nước trên thế giới

Cải cách hành chính ở các nước trên thế giới

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Thay đổi cấu trúc bộ máy hành chính theo hướng

“phẳng” hơn thay cho hình tháp đồ sộ quan liêu là

mơ hình chun gia, tư vấn

• Cải cách chế độ cơng vụ, cơng chức (mơ hình

quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công: việc

làm & chức nghiệp) thay cho quản lý nhân sự

• Cải cách tài chính cơng (thay cấp tiền theo biên

chế bằng theo chương trình, dự án)

• Hiện đại hóa nền hành chính (ứng dụng cơng

nghệ thơng tin, Chính phủ điện tử…)

38Những mơ hình hành chính nhà nước

Mơ hình hành chính thư lại Max Weber có

các đặc trưng:

1- Hệ thống thứ bậc;

2- Phân công lao động hợp lý và có hệ

thống;

3) Các quy tắc thành văn;

4) Ổn định;

5) Phi chính trị, tức là trung lập, vơ nhân

xưng;

6) Tính cơng bằng.14 ngun tắc quản lý hành chính Henri Fayol

- Chun mơn hóa lao động

- Quyền hạn tương xứng với trách nhiệm

- Kỷ luật

- Thống nhất chỉ huy

- Thống nhất chỉ đao

- Lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích tập thể

- Trả công cho nhân viên

- Tập trung

- Hệ thống cấp bậc

- Trật tực

- Công bằng

- ổn định trong sắp xếp nhân sự

- tinh thần sáng tạo,

- Tinh thần đồng đội

TQH Presentation

24/4/201440Theo Luther Gulick, có 7 ngun tắc.

• P(planning) lập kế hoạch:cơng việc và phương pháp

• O(organizing) cơng tác tổ chức: thiết lập cơ cấu tổ

chức quyền lực trên cơ sơ cơng việc

• S(staffing)sắp xếp cán bộ: tuyển dụng, bố trí cơng

việc, đảm bảo điều kiện làm việc

• D(directing) định hướng: quyết định, chính sách

lãnh đạo tổ chức

• C(coordinating) điều phối các bộ phận trong tổ chức

• R(reporting) báo cáo

• B(budgeting) lập ngân sách kiểm sốt cơng việc

cơng chức qua kế hoạch tài chính và kế tốn

24/4/2014TQH Presentation41Những mơ hình hành chính nhà nước

Hành chính phát triển (Quản lý cơng mới, Tái tạo

lại CP, Hành chính định hướng hiệu quả…):

1) Mục tiêu là hiệu quả của quản lý;

2) Phi quy chế hóa, đơn giản hóa các thủ tục

mềm dẻo, linh hoạt, thích nghi;

3) Phân quyền, khuyến khích cạnh tranh giữa tổ

chức công và tổ chức tư, giữa các tổ chức công

trong cung cấp dịch vụ;

4) Vận dụng các nguyên tắc của cơ chế thị trường.

5) Xã hội hóa, tư nhân hóa một số dịch vụ cơng,Những mơ hình hành chính nhà nước

Chính phủ mang tinh thần doanh nghiệp: hoạt

động theo 10 nguyên tắc:

1) Thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các tổ chức cung

cấp dịch vụ công;

2) Trao quyền nhiều hơn cho cộng đồng;

3) Định hướng theo kết quả, tức là đánh giá hoạt

động của dựa trên kết quả đầu ra chứ không

phải đầu vào;

4) Vạch ra phương hướng chứ không áp đặt;

5) Định hướng theo khách hàng: chất lượng dịch

vụ do chính khách hàng đánh giá, coi trọng

khách hàng và cho họ quyền lựa chọn;Những mơ hình hành chính nhà nước

Chính phủ mang tinh thần doanh nghiệp:

6) Phòng ngừa những vấn đề trước khi chúng nảy

sinh;

7) Đặt trọng tâm vào việc kiếm tiền chứ không chỉ

chú ý đến tiêu tiền;

8) Phi tập trung hoá quyền lực;

9) Định hướng theo thị trường: dùng thị trường

làm đòn bẩy để thay đổi;

10) Làm xúc tác cho các khu vực công cộng, tư

nhân và tự nguyện để họ cùng tham gia giải

quyết các vấn đề của cộng đồng.MƠ HÌNH QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC TỐT

1- Huy động sự tham gia của các chủ thể

trong xã hội vào hoạt động quản lý của

nhà nước;

2 - Quản lý theo quy định của pháp luật;

3- Tính công bằng, minh bạch;

4- Sự thích ứng linh hoạt đối với sự thay đổi

của môi trường;

5- Sự định hướng và đồng thuận;

6- Trách nhiệm báo cáo và giải trình;

7- Hiệu lực và hiệu quả.3. Cải cách hành chính ở Việt NamĐại hội VII 1991 đổi mới trọng tâm là KT

TW8/VII 1995 chuyên về CCHC

Đột phá NQ38/CP1994 Thủ tục hành chính

Đại hội VIII 1996 với TW3 về chiến lược CB đến

năm 2020

• TW7 khóa VIII về Bộ máy NN

• Đại hội IX 2001 và Chương trình 2001-2010

• Chương trình CCHC 2011 – 2020 theo

NQ30/CP

46Tồn tại, thách thức…

• CCHC là một vấn đề lớn, phức tạp, động chạm tới

lợi ích của nhiều người, nhất là cán bộ, cơng chức

lãnh đạo.

• Khó thay đổi nhận thức vì nhiều người khơng muốn

• Chỉ đạo, điều hành chưa nghiêm túc, thường xuyên

• Chưa tạo được sự đồng bộ, gắn kết với công tác

chỉnh đốn, xây dựng Đảng, với cải cách kinh tế, lập

pháp, tư pháp

• Đầu tư tài chính và nguồn nhân lực chưa tương

xứng.

47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cải cách hành chính ở các nước trên thế giới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×