Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cải cách hành chính ở Việt Nam

Cải cách hành chính ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tồn tại, thách thức…

• CCHC là một vấn đề lớn, phức tạp, động chạm tới

lợi ích của nhiều người, nhất là cán bộ, cơng chức

lãnh đạo.

• Khó thay đổi nhận thức vì nhiều người khơng muốn

• Chỉ đạo, điều hành chưa nghiêm túc, thường xuyên

• Chưa tạo được sự đồng bộ, gắn kết với công tác

chỉnh đốn, xây dựng Đảng, với cải cách kinh tế, lập

pháp, tư pháp

• Đầu tư tài chính và nguồn nhân lực chưa tương

xứng.

47Nguyên nhân cơ bản:

• Thứ nhất, chúng ta chưa có nhận thức hay tư

duy đầy đủ và đúng đắn về nền hành chính

trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa ở nước ta

• Thứ hai, chưa tạo ra được động lực cho cải

cách hành chính

• Thứ ba, sự chỉ đạo, điều hành cải cách hành

chính thiếu tập trung và kiên quyết48V­ KẾT LUẬN

- Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động

thực thi quyền hành pháp.

- Quản lý hành chính nhà nước là lĩnh vực

quan trọng, phục vụ nhà nước và nhân dân

bảo đảm cho phát triển kinh tế - xã hội…

- Nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả của

nền hành chính nhà nước là yêu cầu cấp

bách hiện nay ở nước ta.49Câu hỏi thảo luận

1. Phân tích mối quan hệ giữa quyền hành pháp

với quyền lập pháp và quyền tư pháp. Làm thế

nào để kiểm soát hoạt động thực thi quyền

hành pháp của các cơ quan nhà nước ?

2. Phân tích vị trí pháp lý và cơ chế hoạt động của

Chính phủ và đề xuất các giải pháp nâng cao

hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính phủ ?

3. Hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động hành chính

nhà nước là gì ? Làm thế nào để nâng cao hiệu

lực, hiệu quả của hành chính nhà nước ?

504. Một trong những nguyên tắc cơ bản chi phối hoạtđộng quản lý nhà nước ở các nước phát triển hiện

nay là “Chính phủ cần phải lái thuyền chứ không

phải chèo thuyền”. Anh (chị) hãy phân tích nguyên

tắc trên ?

5. Anh (chị) hãy đánh giá khả năng vận dụng các yếu

tố của mô hình quản lý cơng mới ở các nước

đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng ?

6. Tại sao cải cách hành chính ở nước ta được Đảng

và Nhà nước ta xác định là trọng tâm của cải cách

nhà nước theo hướng pháp quyền XHCN ?

7. Theo anh (chị) cơng cuộc cải cách hành chính ở

nước ta hiện nay đang gặp phải thách thức nào ?

Cần làm gì để khắc phục ?

51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cải cách hành chính ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×