Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÂU 3. Những điểm giống nhau và khác nhau của 2 thuyết Đức trị và Pháp trị. Trong thực tế chỉ áp dụng một thuyết dó có đúng không? Vì sao?

CÂU 3. Những điểm giống nhau và khác nhau của 2 thuyết Đức trị và Pháp trị. Trong thực tế chỉ áp dụng một thuyết dó có đúng không? Vì sao?

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Trong thực tế  nếu chỉ  áp dụng một thuyết là khơng đúng mà 

phải có sự  kết hợp và tùy tình huống, hay đối tượng QL mà có 

sự   kết   hợp   đúng   đắn   lấy   ví   dụ   cụ   thể   tại   cơ   quan   hay   địa 

phương để minh họa cho phù hợp.4CÂU 4. Nội dung và ngun tắc quản lý của thuyết quản lý theo 

khoa học của F. TayLor? Lấy ví dụ?Trả lời

Nội dung của thuyết quản lý F. TayLor:

+ Cải tạo các mối quan hệ quản lý : Hợp tác mật thiết và than  

thiện giữa người quản lý và người lao động. Dùng lợi ích kinh 

tế để khuyến khích tằn năng suất lao động.

+ Tiêu chuẩn hóa cơng việc và định mức lao động

+ Chun mơn hóa lao động

+ Xây dựng và thực hiện chế độ trả cơng, trả  lương theo sản 

phẩm

Ngun tắc quản lý

+ Bố trí lao động hợp lý, khoa học

+ Lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, 

tay nghề  cho lao động, phát triển hợp tác và tăng cường đồn 

kết trong lao động.

+ Gắn người lao động với cơng nghệ  và kỹ  thuật trong sản 

xuất

+ Phân cơng nhiệm vụ rõ rang giữa nhà QL và người lao động 

nhằm tăng năng suất lao động của từng cá nhân và tồn bộ 

đơn vị xí nhiệp.

Lấy ví dụ trong thực tế để chứng minh hiện nay vẫn đang áp 

dụng thuyết này một cách hiệu quả.5CÂU 5. Nội dung, ưu điểm và hạn chế của thuyết F. TayLor? 

Thuyết này có giá trị ứng dụng trong QL hiện đại ngày nay khơng?Trả lời:

+Nội dung của thuyết:­Cải tạo các mối quan hệ quản lý.

­ Tiêu chuẩn hóa và định mức cơng việc.

­ Chun mơn hóa lao động

­ Xây dựng và trả lương theo sản phẩm, là động lực thúc đẩy 

cơng việc .

+  Ưu điểm­ Phát triển kỹ  năng quản lý, coi QL là đối tượng 

để nghiên cứu một cách khoa học

­_ Lấy việc tuyển chọn và đào tạo cơng nhân là hết sức quan  

trọng, chú ý đến chính sách đãi ngộ để tăng NSLĐ

­Chun mơn hóa và phân cơng LĐ là cơ sở thực hiện cơ giới  

hóa tự động hóa.

+ Hạn chế ­ Chỉ áp dụng trong điều kiện mơi trường ổn định 

ít biến động.

­ Đề  cao bản chất kinh tế của con người khơng quan tâm các 

vấn đề xã hội

­ Biến   con   người   thành   cỗ   máy   hay   “   Rơ   bot”   cứng   nhắc  

khơng chú ý đến tâm sinh lý con người nên thiếu tính nhân 

bản

­ Đòi hỏi cơng nhân làm việc cật lực

­ Q đề  cao và chú tâm vào vấn đề  kỹ  thuật, tư  tưởng con  

người kinh tế thống trị

+Thuyết Taylor vẫn có giá trị ứng dụng rộng rãi hiện nay nhất 

là quản lý trong các doanh nghiệp( cho ví dụ cụ thể trong thực 

tiễn)6CÂU 6. Nội dung và ngun tắc của thuyết quản lý hành chính của 

H. Fayol? Ưu điểm và hạn chế của thuyết này? Cho biết thuyết 

này có giá trị ứng dụng trong QL hiện nay khơng ? Ví dụ minh 

họa?Trả lời

+Nội dung của thuyết H. Fayol ­  5 chức năng của QL gồm : * 

Dự đốn và lập kế hoạch

Tổ chức * Điều khiển * Phối hợp * Kiểm tra.

_ 14 ngun tắc QL gồm: Quyền hạn đi đơi với trách nhiệm; 

Nêu cao tính kỷ luật; Thống nhất trong lãnh đạo; Thống nhất 

trong điều khiển; Cá nhân phải trợ giúp cho lợi ích chung; Chú 

ý khen thưởng  để khích lệ; Tập trung quyền lực; Giữ trật tự 

kỷ   cương;   Hợp   lý,   hợp   tình   ;   Ổn   định   trong   hưởng   dụng;  

Kiểm tra kiểm soát tất cả  mọi cơng việc; Nêu cao tinh thần  

sang tạo; Đề cao tinh thần hợp tác và sự đồng thuận

+  Ưu điểm: ­Nêu lên các chức năng quản lý tương đối độc 

lập.

­ Tạo dựng trật tự kỷ cương của tổ chức

­ Quan tâm nghiên cứu về con người kho học hơn

­ Tổ chức hợp lý sẽ tạo điều kiện nâng cao NSLĐ

­ Có ý nghĩa ứng dụng thực tiễn

+ Hạn chế: ­Chưa chú trọng đầy đủ  đến mặt tâm lý và mơi  

trường của người lao động

­Chưa đề  cập mối quan hệ giữa người lao động và người sử 

dụng LĐ

­ Quan điểm QL vẫn còn cứng nhắc.

+ Vận dụng: Thuyết này có giá trị trong quản lý hiện nay trong 

đó các ngun tắc QL được vận dụng khá thành cơng ( Lấy ví 

dụ  trong thực tiễn để  minh họa vận dụng 1 trong 14 ngun 

tắc QL).

78CÂU 7. Ưu điểm và hạn chế của tư tưởng QL cổ điển?Trả lời

= Ưu điểm: 

­ Tăng tính hiệu quả  trong quản lý bằng tổ  chức và sắp xếp  

hợp lý và kiểm tra cơng việc của mọi người.

­ ­Lợi ích kinh tế  được xem là động lực duy nhất của người  

lao động và là điều kiện tăng NSLĐ

­ ­ Các nhà quản lý cho rằng cấu tổ  chức chạt chẽ có vai trò 

quyết   định   và   tạo   ra   sức   mạnh   để   tập   hợp   mọi   người 

hướng tới mục tiêu chung.

­ + Hạn chế:  ­ Thiết kế  tổ  chức và  quản lý chỉ  theo một  

chiều từ  trên xuống do đó trong hoạt động phụ  thuộc vào 

các điều kiện: Nhiệm vụ  từng cá nhân phải đơn giản; Mơi 

trường làm việc khá ổn định; Tổ chức theo đuổi lâu dài một 

loại sản phẩm; Tính chính xác cao; Sự  cứng nhắc và phân 

biệt đẳng cấp.

­ ­Lý thuyết QL theo kinh nghiệm nên thiếu khoa học vì vậy 

để lại 2 hệ quả Cá nhân khơng được phát triển tồn diện và 

tổ chức lại khơng được sự sang tạo của các cá nhân.

­ .9CÂU 8 Nội dung và ý nghĩa của thuyết X và Y Lấy ví dụ minh họa?Trả lời:

+ Nội dung

­ Thuyết X là lý luận về  hành vi chung của người lao động 

cho rằng  : Con người khơng thích làm việc, vơ trách nhiệm 

ít hồi bão và an phận “ Con người kinh tế”, vì vậy phải sử 

dụng quyền lực trong quan lý để điều khiển và dung lợi ích 

vật chất và hình phạt để thúc đẩy.

­ Thuyết Y lại cho rằng  Con người có bản chất tốt đẹp và có  

khả năng sang tạo” Con người xã hội” vì vậy phải quan tâm 

đến yếu tố tự tạo động cơ cho con người phải phát huy dân 

chủ, quan tâm đến tính nhân văn

Ưu điểm cả  2 thuyết đều đã quan tâm chú ý đến hành vi của 

con người đã vận dụng nghiên cứu về  tâm lý trong quản lý 

tuy nhiên hạn chế bộc lộ ở từng thuyết 

Thuyết X đưa đến phong cách QL độc đốn chun quyền

Thuyết Y khó  ứng dụng trong quản lý phạm vi lớn và phức 

tạp

+ Ứng dụng Tùy từng đối tượng quản lý mà vận dụng thuyết 

X hoặc Y và kết hợp cả 2 thuyết này để đạt hiệu quả( Lấy ví 

dụ thực tiễn).10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÂU 3. Những điểm giống nhau và khác nhau của 2 thuyết Đức trị và Pháp trị. Trong thực tế chỉ áp dụng một thuyết dó có đúng không? Vì sao?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×