Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÂU 19. Nêu khái niệm và các yếu tố cơ bản của cơ cấu tổ chức,các mô hình cơ cấu tổ chức và ưu, nhược điểm của từng mô hình? Cho ví dụ thực tế ?

CÂU 19. Nêu khái niệm và các yếu tố cơ bản của cơ cấu tổ chức,các mô hình cơ cấu tổ chức và ưu, nhược điểm của từng mô hình? Cho ví dụ thực tế ?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơ cấu tổ chức Trực tuyến­ Chức năng

* Đặc điểm: Ngồi CCTC trực tuyến có thêm bộ  phận chức năng : Bộ  phận  

chức năng làm tham mưu cho cấp trên, được giao một số quyền hạn nhất định  

để chi phối các bộ phận cấp dưới.

Cấp dưới  vừa bị  chi  phối  của quyền lực trực tuyến  vừa phải chịu  sự 

hướng dẫn về chun mơn của các bộ phận chức năng 

Tạo điều kiện cho việc phối hợp giữa các bộ phận trong cơ cấu tổ chức và  

thực hiện đúng các nhiệm vụ chun mơn.

Bộ  phận tham mưu có thể  theo hình thức: Trợ lý, cố  vấn, tư  vấn…để  tạo 

thành cơ cấu tổ chức hỗn hợp (Trực tuyến­ chức năng­ tham mưu )

Ưu điểm: Sử  dụng được đội ngũ chun gia ,chun viên; Giảm taircacs 

cấp quản lý; Tạo điều kiện phối, kết hợp giữa các bộ phận.

Hạn chế: Cấp dưới bị chi phối bởi nhiều chủ thể; Khơng rõ rang về  trách 

nhiệm; Thơng tin dễ bị nhiễu

Phạm vi áp dụng: Những tổ  chức có qui mơ tương đố  lớn, có nhiều hoạt 

động, năng lực điều hành quản lý của chủ thể tốt, có khả năng bao qt các 

hoạt động của tổ chức.

Vẽ sơ đồ :

­ Cấp trưởngCấp phó

tuyến 1Chức năng

1A1­A2Trợ lýCấp phó

tuyến 2Chức

năng 2A3Chức

năng 3

B1B2B3Cơ cấu tổ chức theo chương trình ­ mục tiêu:

25Đặc điểm: Từ  mơ hình trực tuyến hoặc hỗn hợp thiết kế  them bộ  phận  

chương trình – mục tiêu; Người quản lý chương trình chịu trách nhiệm  

trước người quản lý cao nhất và được ủy quyền để điều hành các bộ phận 

liên quan để thực hiện chương trình mục tiêu đã lựa chọn

Ưu điểm Thực hiện những nhiệm vụ và u cầu mới mà cơ  cấu TC khác 

khơng đáp  ứng được; Phối hợp các nguồn lực, các bộ  phận trong CCTC  

một cách tối ưu; Tạo điều kiện cho sự phối hợp với bên ngồi TC.

Nhược điểm: Làm phức tạp các mối quan hệ  trong nội bộ TC;Đễ  lẫn lộn  

vị trí và vai trò của người phụ trách chương trình với những vị trí QL trong  

tổ chức; Khó xác định trách nhiệm.

Phạm vi áp dụng: Các tổ  chức lớn, các tập đồn kinh tế, các cơng ty đa  

quốc gia, các chương trình cần có sự phối hợp của nhiều chủ thể….

Vẽ sơ đồ CCTC:

 Cấp trưởngCấp phó

tuyến 1Giám đốcTrợ lýCấp phó

tuyến 2dự án

Chức năng

1A1

­A2A3Chức

năng 2Chức

năng 3

B1B2B3Cơ cấu tổ chức ma trận:

Đặc điểm: Là tổng hợp của nhiều loại hình cơ  cấu tổ  chức khác nhau;  

Tuyến quyền lực rất phức tạp và đa dạng có thể từ trên xuố, dưới lên hoặc 

theo chiều ngang­ dọc, bên trong – bên ngồi….để  cùng một lúc thực hiện 

nhiều mục tiêu khác nhau và hướng tới mục tiêu chung của cả tổng thể; Cơ 

cấu ma trận thiết laapjmootj mạng lưới các bộ phận khác nhau thực thi các 

nhiệm vụ  vừa độc lập, vừa đan xen vừa mang tính phối kết hợp tạo nên  

tổng lực nhằm thích ứng với đa dạng hóa mục tiêu của TC

Ưu điểm: Thực hiện được đa mục tiêu của tổ  chức; Phối hợp tối đa các 

nguồn lực;Đào tạo đội ngũ cán bộ có khả năng tồn diện

Hạn chế: Đòi hỏi nhà quản lý tài năng, cơ chế quản lý phức tạp.

26Phạm vi áp dụng: Quy mơ của tổ  chức mở rroongj, có nhiều chương trình  

mục tiêu cùng triển khai…..

Vẽ sơ đồ:

 Cấp trưởngCấp phó

tuyến 1Giám đốcTrợ lýCấp phó

tuyến 2chương trình

dự án 1Chức năng

1Giám đốc

chương trìnhChức

năng 2Chức

năng 3dự án 2A1A2A3B1B2B3                                          

Ngồi các mơ hình cơ cấu tổ chức trên còn các mơ hình cơ cấu tổ chức theo địa 

lý, theo sản phẩm, theo khách hàng…27CÂU 20. Nêu các nội dung  của phân cơng cơng việc trong tổ chức? Quyền hạn 

và giao quyền? Người quản lý phải làm gì khi giao quyền? cho ví dụ minh họa?+ Nội dung của phân cơng cơng việc trong tổ chức:

­ Mục tiêu của phaan cơng cơng việc: Thực hiện nhiệm vụ  mà cơng việc  

phải hồn thành; Tối  ưu hóa quy trình thực hiện cơng việc; Phát huy tính  

năng động, tự  chủ, sang tạo của cá nhân và bộ  phận trong q trình thực 

hiện cơng việc; Phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận nhằm tiết kiệm và 

sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

­ Cơ  sở  phân cơng cơng việc: Căn cứ  vào mục tiêu chung;chức năng nhiệm  

vụ  của từng bộ  phận và cơng việc  ở  từng vị  trí; Căn cứ  vào năng lực và  

điều kiện của từng cá nhân.

­ Các u cầu: Sắp xếp bố trí nhân sự  theo u cầu của cơng việc; Xác định  

rõ nhiệm vụ  phải hồn thành; Tạo điều kiện để  làm việc;Trao quyền phù 

hợp cho chủ thể phụ trách bộ phận.

+ Quyền hạn và giao quyền:

­ Quyền hạn:

Khái niệm: QH là sự độc lập của mỗi chức vị trong cơ cấu quyền lực của  

tổ chức liên quan tới việc được phép ban hành, tổ chức thực hiện và kiểm 

tra đánh giá các quyết định quản lý.

Biểu hiện của quyền hạn: Số lượng và tầm quan trọng của các quyết định 

quản lý ban hành; Số  lượng các chức năng, bộ  phận chịu sự  tác động của 

QĐ; Tính độc lập của ban hành QĐ; Mức độ, phạm vi kiểm tra

­ Giao quyền:

Khái niệm: Giao quyền là giao phó quyền hạn cho các cấp quản lý theo 

từng chức vị trong cơ cấu quyền lực của TC để  họ thực hiện thẩm quyền  

được giao nhằm thực hiện mục tiêu chung của tổ chức:

Tác dụng của giao quyền: Khuyến khích cấp dưới chủ  động và chịu trách 

nhiệm về cơng việc;Nâng cao khả năng cạnh tranh trong nội bộ TC; Thích  

ứng với sự biến đổi; Giảm tải cơng việc cho cấp QL cao để  tập trung vào  

cơng việc trọng tâm của TC;Tạo sự  cân bằng giữa trách nhiệm và quyền  

hạn.

Trình tự  giao quyền: Xác định kết quả  mong muốn; Giao nhiệm vụ; Giao 

phó quyền hạn để  thực hiện nhiệm vụ; Buộc mọi người phải chịu trách 

nhiệm hồn thành nhiệm vụ.

+ Người QL khi giao quyền phải thực hiện :

Các   ngun   tắc   giao   quyền:   Có   thong   tin   đầy   đủ   về   người   được   giao  

quyền;Căn cứ năng lực để giao quyền tương xứng; Nội dung giao quyền rõ  

rang;Phải kiểm tra và đánh giá việc thực hiện quyền được giao

28Nghệ thuật giao quyền: Tạo sự chấp thuận của cấp được giao quyền; Có  

thái độ  tin tưởng khi giao quyền; Chấp nhận sai lầm nhất định của cấp  

dưới; Xây dựng hệ thống kiểm tra rộng rãi; Khen thưởng và động viên kịp  

thời.29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÂU 19. Nêu khái niệm và các yếu tố cơ bản của cơ cấu tổ chức,các mô hình cơ cấu tổ chức và ưu, nhược điểm của từng mô hình? Cho ví dụ thực tế ?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×