1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

CÂU 32. Cho biết quy trình, phương pháp lập kế hoạch? Khi lập kế hoach phải đảm bảo những yêu cầu gì?

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (503.08 KB, 45 trang )


CÂU 33 Trình bày mơ hình phân tích chiến lược cấp tổ chức? Giải 

thích mơ hình hồ sơ sản phẩm?Các chiến lược cơ bản?

Trả lời:

+ Mơ hình phân tích chiến lược cấp tổ chức gồm có hai mơ hình:

­ Mơ hình : Năm lực lượng hay còn gọi là Năm áp lực cạnh tranh của M. 

Porter. 

Mơ hình này nêu lên mối quan hệ giữa các nhà quản lý của một tổ chức 

với những người đang hoạt động của tổ  chức khác. Các nhà QL chiến  

lược phải phân tích được các lực lượng này và đưa ra chương trình tác  

động phù hợp nhằm tìm ra một khu vực hấp dẫn hơn, đặc biệt hơn và  

dành riêng cho tổ chức mình

­ Mơ hình hồ sơ sản phẩm của nhóm tư vấn Boston:

Mơ hình này phân tích một tập hợp các ngành hay lĩnh vực của một tổ 

chức trên hai góc độ mức tăng trưởng và mức thị phần nhằm xác định sự 

cân đối giữa các ngành của tổ chức một cách hợp lý. Các ngành sắp xếp  

theo ma trận tăng trưởng gồm có:

Những con chó ( Bỏ  đi ): Gồm những ngành có mức thị  phần và tăng 

trưởng thấp, khơng tao ra nhiều giá trị, tiêu tốn nhiều kinh phí.

Những dấu hỏi ( Nghi vấn ) : Gồm những ngành tăng trưởng nhanh 

nhưng thị  phần thấp, tiêu phí nhiều nhưng tạo ra ít giá trị. Cần phân 

tích thật kỹ lưỡng khả năng phát triển để có thể đầu tư nhằm tăng thị 

phần.

Những ngơi sao: Gồm những ngành tạo ra nhiều giá trị, thị  phần lớn  

nhưng lại tiêu phí cũng lớn nhằm đạt mức tăng trưởng cao.

Những con bò sữa: Gồm những ngành có giá trị lớn, thu nhập cao, chi  

phí ít hơn thu nhập cần được ưu tiên đầu tư phát triển

Vẽ sơ đồ mơ hình hồ sơ sản phẩm:

                         Thị phần cao                  Thị phần thấp 

Những ngơi sao Những   dấu   hỏi 

hay nghi vấn

Những   con   bò  Những   con   chó 

sữa  

hay bỏ đi

Tăng

43Trưởng cao

Tăng 

Trưởng

 

+ Các chiến lược cơ bản: 

­ Các chiến lược phân đoạn.

­ Các chiến lược tiếp quản và sáp nhập.

­ Các chiến lược liên minh( hỗn hợp )thấp44CÂU 34.  Mơ hình phân tích chiến lược cấp ngành ? Các chiến lược 

cơ bản? Trả lời:

+ Mơ hình phân tích:

­ Mơ hình phân tích ma trận SWOT : Phân tích điểm mạnh 

( S) điểm yếu ( W), cơ hội ( O ) và thách thức ( T ). Điểm 

mạnh, yếu là phân tích bên trong có : Nhân sự, tài chính, 

cơng nghệ, uy tín, các mối quan hệ, văn hóa, truyền thống 

của tổ chức.Cơ hội và thách thức là phân tích bên ngồi như 

mơi trường , rào cản, chính sách…Phân tích SWOT nhằm 

phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tận dụng cơ hội  

và vượt qua thách thức .

­ Mơ hình phân tích chuỗi giá trị: Phân tích sự  gia tăng về  giá  

trị qua các khâu khác nhau trong một ngành hang và đánh giá 

hiệu quả hoạt động của các khâu ( các tác nhân). Đây là mơ  

hình phân tích các nguồn lực và lợi thế cạnh tranh để tìm ra  

những chiến lược tốt nhất trong kinh doanh.

+ Các chiến lược cơ bản:

­ Chiến lược xây dựng và củng cố vị trí cạnh tranh của ngành  

trong mơi trường hoạt động của tổ chức.

­ Chiến lược đi đầu về  giá cả: Hạ  thấp chi phí SX, giảm giá  

thành sản phẩm.

­ Chiến lược đi đầu về chất lượng.

­ Chiến lược đi đầu về sự khác biệt

­ Chiến lược tiêu điểm: Hướng vào hoạt động hẹp, chuyên 

sâu như khai thác triệt để lợi thế cạnh tranh bằng giá cả và 

sự phục vụ đặc biệt.45Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (45 trang)

×