Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ 1. Khái niệm

KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ 1. Khái niệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1. Công sở

Là  trụ  sở  làm  việc  của  cơ  quan  của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, 

tổ  chức  chính  trị  ­  xã  hội,  đơn  vị  sự 

nghiệp  cơng  lập,  có tên gọi  riêng,  có 

địa  chỉ  cụ  thể,  bao  gồm  cơng  trình 

xây  dựng,  các  tài  sản  khác  thuộc 

khuôn  viên  trụ  sở  làm  việc.  (Điều  70, 

luật CB, CC năm 2008)

06/23/18Kỹ năng điều hành công sở41.2. Điều hành công sở

        Là  hoạt  động  bảo  đảm  cho  cán  bộ, 

công  chức,  viên  chức  thuộc  quyền 

thực hiện đúng và hiệu quả các công 

việc  được  giao  để  hồn  thành  mục 

tiêu chung của tổ chức.

06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở52. Mục tiêu

­ Hiện thực hóa các chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước;

­  Góp  phần  nâng  cao  năng  suất  lao  động 

trong công sở;

­ Tạo ra nề nếp làm việc khoa học. 06/23/18Kỹ năng điều hành công sở63. Yêu cầu

­ Đảm bảo đúng hệ thống VBPL hiện hành:

+ Về quyền và trách nhiệm pháp lý;

+ Quy tắc ứng xử của CB,CC,VC;

+  Quy  định  về  công  tác  tổ  chức,  quản  lý  nhân 

sự;

+  Quy  định  về  quản  lý  tài  chính  và  kiểm  sốt 

cơng vụ.06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở73. u cầu

­ Đúng quy chế làm việc của cơng sở 

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của  từng  thành  viên;  cơ  chế  phối 

hợp giữa các bộ phận.06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở84. Ngun tắc

­  Tập  trung  dân  chủ,  phát  huy  vai  trò  của  tập 

thể, đề cao trách nhiệm cá nhân;

­  Chấp  hành  sự  chỉ  đạo,  điều  hành  của  cấp 

trên và sự giám sát của các tổ chức chính trị 

­ xã hội;

­  Giải  quyết  cơng  việc  phải  theo  đúng  pháp 

luật, thẩm quyền, phạm vi trách nhiệm;

­ Cơng khai, minh bạch.

06/23/18Điều hành cơng sở hành chính95. Nhiệm vụ

­  Xây  dựng  chiến  lược  và  lập  kế  hoạch  hoạt 

động;

­ Xây dựng và vận hành cơ cấu tổ chức hợp lý;

­ Quản lý công vụ và phối hợp hoạt động;

­ Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên;

­ Giám sát, kiểm tra hoạt của cá nhân và đơn vị;06/23/18Kỹ năng điều hành công sở105. Nhiệm vụ

­  Xây  dựng  và  quản  lý  hệ  thống  thơng  tin 

quản lý; tổ chức hoạt động giao tiếp trong 

nội bộ, với bên ngồi;

­ Quản lý và sử dụng ngân sách;

­  Cung  cấp  các  điều  kiện  vật  chất  cho  thực 

thi cơng vụ;06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở115. Nhiệm vụ

­  Bảo  vệ  chính  trị  nội  bộ,  an  tồn  và  an  ninh 

trật tự trong cơng sở;

­ Xây dựng văn hóa trong cơng sở;

­ Tham gia nghiên cứu, xây dựng và đóng góp 

cho  việc  hồn  thiện  hệ  thống  chính  sách 

cơng,  đặc  biệt  là  các  chính  sách  liên  quan 

trực  tiếp  đến  ngành,  lĩnh  vực  mà  cơng  sở 

hoạt động.

06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở12• II.  NHỮ NG  KỸ  NĂNG  CƠ  BẢN  TRONG 

ĐIỀU HÀNH CƠNG SỞ 

1. Kế hoạch hóa và thiết kế cơng việc

2. Phân cơng cơng việc

3. Tổ chức và điều hành cuộc họp

4. Phối hợp trong quản lý

5. Kiểm sốt cơng việc06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở131. KẾ HOẠCH HĨA VÀ THIẾT KẾ CƠNG ViỆC1.1. Kế hoạch

      Là sự sắp xếp, bố trí các cơng việc, 

các  hoạt  động,  các  giải  pháp  để  sử 

dụng,  phối  hợp  các  nguồn  lực  theo 

thứ  tự  thời  gian,  nhằm  thực  hiện  các 

chức  năng,  nhiệm  vụ  và  đạt  tới  các 

mục tiêu của tổ chức hoặc cá nhân.06/23/18Kỹ năng điều hành công sở14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐIỀU HÀNH CÔNG SỞ 1. Khái niệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×