Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾ HOẠCH HÓA VÀ THIẾT KẾ CÔNG ViỆC

KẾ HOẠCH HÓA VÀ THIẾT KẾ CÔNG ViỆC

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Vai trò của lập kế hoạch trong ĐHCS:

­ Giúp tập trung nguồn lực để thực hiện 

tốt các mục tiêu đã định;

­  Cụ  thể  hóa  các  chỉ  tiêu,  biện  pháp  và 

phân bổ các nguồn lực;

­  Tăng  khả  năng  ứng  phó  với  các  thay 

đổi bất ngờ;

06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở15* Vai trò của lập kế hoạch trong ĐHCS:

­  Tránh  sự  tùy  tiện,  thiếu  nguyên  tắc 

trong xử lý công việc;

­  Phương  tiện  cho  nhà  QL  phân  cơng, 

phối hợp và điều hành cơng việc;

­ Cơ sở kiểm tra, đánh giá kết quả CV.06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở16* Nội dung của kế hoạch:1.

2.

3.

4.

5.

6. Thực hiện những gì?

 Thực hiện ở đâu?

Thực hiện khi nào?

 Lí do phải thực hiện?

 Ai thực hiện?

Thực hiện như thế nào?06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở171.2. Thiết kế cơng việc

Là  việc  phân  chia  nhiệm  vụ  tổng  thể, 

phức  tạp  của  công  sở  thành  các 

nhiệm  vụ  cụ  thể,  đơn  giản  hơn  và  có 

thể  đươc  thực  hiện  tốt  bởi  từng  cá 

nhân, đơn vị.06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở18*  Các phương pháp thiết kế cơng việc:

­ Theo dây chuyền;

­ Theo nhóm;

­ Theo cá nhân.06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở192. Phân cơng cơng việc

• Là  q  trình  xem  xét  một  cách  tồn 

diện, có hệ thống nội dung của từng 

cơng  việc  đề  ra  nhằ m  xác  định 

cách  thức  giải  quyết  tối  ưu,  mang 

lại hiệu quả cao cho hoạt động của 

cơng sở.

06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở20* Các cách phân cơng cơng việc:

­ Theo chức năng, nhiệm vụ của CQ, đơn vị;

­ Theo khối lượng và tính chất cơng việc;

­ Theo chun mơn hóa;

­ Theo số lượng biên chế và cơ cấu tổ chức của cơ 

quan, đơn vị;

­  Đảm bảo tính  thích  ứng  giữa  năng  lực  của  nhân 

viên và chức trách được giao.

06/23/18Kỹ năng điều hành công sở21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾ HOẠCH HÓA VÀ THIẾT KẾ CÔNG ViỆC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×