1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CÁC CUỘC HỌP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.91 MB, 38 trang )


3. TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CÁC CUỘC HỌP3.1. Trước cuộc họp:

Xác định mục đích; cơ sở, căn cứ;Thành phần tham dự;Thời gian, địa điểm;XD chương trình nghị sự;ND và ND trọng tâm; ý kiến trái ngược 

nhau, phương án giải quyết xung đột;06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở233. TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CÁC CUỘC HỌP3.1. Trước cuộc họp:

Các báo cáo, tham luận;Người phát biểu ý kiến;Chuẩn bị tài liệu có liên quan;Soạn thảo và gửi giấy mời;Chuẩn bị cơ sở vật chất, phương 

tiện, kinh phí…06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở243. TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CÁC CUỘC HỌP3.2. Tiến hành cuộc họp:

­Đón tiếp đại biểu;­Phát tài liệu;­Bố trí chỗ ngồi;06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở253. TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CÁC CUỘC HỌP3.2. Tiến hành cuộc họp:

­ Điều hành cuộc họp:

+ Ổn định tổ chức; tiến hành theo nghi lễ 

Nhà nước;

+  Giới  thiệu  đại  biểu;  Chủ  tịch  đồn  và 

thư ký; thơng qua chương trình;

+ Diễn văn khai mạc;

06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở263.2. TIẾN HÀNH CUỘC HỌP­ Điều hành cuộc họp:

+ Báo cáo, tham luận;

+ Thảo luận;

+ Tổng hợp ý kiến thảo luận và KL;

+ Biểu quyết thơng qua;06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở273.2. Tiến hành cuộc họp:

­ Ý kiến phát biểu của cấp trên (nếu có);

­ Ghi biên bản:

+ Đầy đủ, trung thực, chính xác thơng tin;

+  Ý  kiến  tham  luận  ghi  tóm  tắt  theo  ý  chính, 

nếu cần phải ghi ngun văn lời phát biểu 

phải tốc ký hoặc phương tiện hỗ trợ.06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở283.3. Kết thúc cuộc họp:

­ Phải đúng giờ theo chương trình nghị sự;

­ Chủ tọa tóm tắt nội dung cuộc họp;

­ Thơng qua biên bản cuộc họp;

­ Thơng qua Nghị quyết (nếu có);

­ Đánh giá kết quả cuộc họp;

­ Diễn văn bế mạc;

­ Tiến hành theo nghi thức Nhà nước.

06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở293.4. Giải quyết các vấn đề sau cuộc họp

 ­ Hồn thiện các văn bản về cuộc họp:

+ Nghị quyết cuộc họp;

+ Biên bản;

+ Tài liệu khác;

+ Ban hành các VB chính thức;

+ Thơng báo kết quả cuộc họp;

+ Hồn thiện hồ sơ tài chính.

06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở304. PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ

 Là q trình liên kết các hoạt động hỗ 

trợ,  hợp  tác  lẫn  nhau  của  các  cán 

bộ, công chức, các cơ quan nhằm tổ 

chức  thực  hiện  các  nhiệm  cụ  thể 

trong quản lý nhà nước.06/23/18Kỹ năng điều hành công sở31*Nguyên tắc:

­  Dựa  trên  chức  năng,  nhiệm  vụ,  quyền 

hạn pháp luật quy định;

­ Lãnh đạo thống nhất, chia sẻ thông tin, 

chuyên  môn  hóa  và  hợp  tác,  đồng 

thời đảm bảo tính khách quan;

­ Trên cơ sở các quy chế (phối hợp; nội 

bộ).

06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở325. KIỂM SỐT CƠNG VIỆCLà hoạt động điều chỉnh kế hoạch nhằm 

giữ  cho  cơng  việc  được  tập  trung  và 

đi  đúng  mục  tiêu,  nhằm  phát  hiện 

những sai lệch so với kế hoạch để từ 

đó  điều  chỉnh  cho  phù  hợp  và  bảo 

đảm tiến độ đề ra.06/23/18Kỹ năng điều hành công sở33Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (38 trang)

×