Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC

KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC

Tải bản đầy đủ - 0trang

* Mục tiêu:

­ Ngăn ngừa được các sai lầm có thể xảy ra;

­  Phát  hiện  những  điểm  khơng  phù  hợp  trong 

kế hoạch để điều chỉnh kịp thời;

­ Đánh giá kết quả hoạt động của cơng sở.06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở34* Kiểm sốt bao gồm các hoạt động:

­ Giám sát;

­ Thanh tra;

­ Kiểm tra.06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở35* Ngun tắc:

­Khách quan;­Tồn diện;­Kịp thời;­Cụ thể;­Đúng pháp luật.06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở36* u cầu:

­  Phải  nhằm  vào  cơng  việc  khơng  nhằm 

vào con người;

­ Tạo khơng khí thỏa mái;

­ Biện pháp, phương pháp kiểm tra phải 

áp dụng linh hoạt;06/23/18Kỹ năng điều hành cơng sở37* u cầu:

­ Việc xử lý kết quả phải khách quan và 

nghiêm minh;

­  Khơng  nên  hình  thức,  khơng  nên  máy 

móc q;

­  Kết  quả  KT  phải  là  động  lực  thúc  đẩy 

CB, CC làm việc tốt hơn.

06/23/18Kỹ năng điều hành công sở38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×