1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.32 MB, 64 trang )


BỘ TƯ PHÁP VIỆT NAM Lớp bồi dưỡng ngạch Chun viên chính 

tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh KỸ NĂNG TỔ CHỨC

VÀ ĐIỀU HÀNH HỘI HỌP

ü TS. BÙI QUANG XNKỸ NĂNG TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH HỘI HỌP§ Cuộc  họp  là  nơi  để  trao  đổi  và 

§bàn  bạc  để  cùng  giải  quyết  một 

vấn đề gì đó. 

Muốn  cuộc  họp  thành  cơng  thì 

người  điều  hành  cuộc  họp  phải 

có  những  kỹ  năng  cơ  bản  để 

điều hành tốt cuộc họp của mình N ỘI D UN G CHÍN H

I. HOẠT ĐỘNG HỘI HỌP CỦA TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

1. Khái niệm

2. Vai trò\các loại hình và tính chất

II. CHỨC HOẠT ĐỘNG HỘI HỌP CỦA TỔ CHỨC NHÀ 

NƯỚC

3. Khái niệm

4. Nội dung

III. ĐIỀU HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỘI HỌP

5. Tổng quan

6. Nội dung

7. Xử lý tình huốngI. HOẠT ĐỘNG HỘI HỌP 

CỦA TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

1. Khái niệm

2. Vai trò3. các loại hình và tính chấtVAI TRỊ HỘI HỌP ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA 

TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC1.

2.

3.Là  phương  thức  hoạt  động  của  tổ 

chức Nhà nước

Hội  họp  đối  với  việc  xây  dựng,  ban 

hành  và  tổ  chức  thực  hiện  các  quyết 

định quản  lý

Hội  họp  đối  với  việc  vận  hành  tổ 

chức Nhà nướcXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (64 trang)

×