1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

II. CHỨC HOẠT ĐỘNG HỘI HỌP CỦA TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.32 MB, 64 trang )


CÁC LOẠI HÌNH VÀ TÍNH CHẤT CỦA HỘI HỌP2.  ẠI

 H

Ì

HỌ N H

P  H Ộ

1. ĐẠI HỘI 

I N

HỘ4. GIAO BAN 

H

ÌN C

H

 

Á

C

H

Á

C C  K

 

.

5 Ứ

THLO

GH3. 

HI

 

T

HOCÁC LOẠI HÌNH VÀ TÍNH CHẤT CỦA HỘI HỌP

§ Ho ä i n g h ò

§ Ho ä i  đ o à n g

§ y  b a n

§

§

§

§Th ư ô ø n g  x u y e â n

Ñ ie à u   đ ìn h ,  t h o û a  t h u a ä n

Ñ o ä n g  v ie â n

Ra  q u y e á t  đ ò n h§ Ha ø n g  n g a ø y

§ Ha ø n g   t u a à n  

thánghoặ c hàng  N ỘI D UN G CHÍN H§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§Tại sao phải điều hành một cuộc

họp?

Các chức năng của một cuộc họp

Các kiểu họp

Chuẩn bò cho một cuộc họp

Đònh nghóa mục tiêu

Con người

Bài thuyết trình

Chủ tọa

Điều hành cuộc họp

Thời gian trình bày

Kết thúc cuộc họpII. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỘI HỌP CỦA 

TỔ CHỨC NHÀ NƯỚCü  Nhằm  thực  hiện  hóa  một  hoạt 

động  hội  họp  cụ  thể,  đảm  bảo  cho 

hoạt động hội họp để được  tổ chức 

theo  kế  hoạch  và  đạt  tới  mục  tiêu 

xác địnhU CẦU VỀ CÁC THỨC TỔ CHỨCĐẢM 

BẢO1.Mục đích cơng vụ2.Cơng khai, minh bạch3.Quy trình tổ chức4.Tn thủ quy trình chung Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (64 trang)

×