Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỘI HỌP CỦA TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỘI HỌP CỦA TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ - 0trang

U CẦU VỀ CÁC THỨC TỔ CHỨCĐẢM 

BẢO1.Mục đích cơng vụ2.Cơng khai, minh bạch3.Quy trình tổ chức4.Tn thủ quy trình chung ĐỂ TỔ CHỨC MỘT CUỘC HỌP HIỆU QUẢüXác định mục tiêu cụ thể cho cuộc họp

üChuẩn  bị  chu  đáo  chương  trình  cuộc 

họpüGửi tiến  trình  cuộc  họp  cho  những người tham giaüChọn địa điểm và thời gian phù hợpNỘI DUNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỘI HỌP

NỘI DUNG HỘI HỌP

1.XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI

HỌPXác định trách nhiệm tổ chức & 

điều hành2. Nội dung khai mạc3.Nội dung chính4.Nội dung bế mạcNỘI DUNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỘI HỌP

XÁC ĐỊNH NHU CẦU HỘI HỌPKHƠNG NÊN TỔ

CHỨC CUỘC HỌP

NẾU:§Cần thiết ?§Còn cách nào khác1.Chỉ liên quan đến những vấn đề cá nhân2.Khơng có thời gian chuẩn bị3.Có cách khác hiệu quả hơn4.Vấn đề đã được giải quyếtNỘI DUNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỘI HỌP

XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH HỘI HỌP§CỤ THỂ, RÕ RÀNGTHÀNH PHẦN

1.Có thẩm quyền & trách niệm2.Có năng lực để đóng góp ý kiến3.Chịu ảnh hưởng bởi các quyết định4.Những người cần thơng tin được trình bày5.Các đối tượng khác mà múc đích tổ chức họp hộiVAI TRỊ CỦA NGƯỜI TỔ CHỨC  

VÀ ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP 

+ Mục tiêu ?

+ Thời gian 

và địa điểm ?

+ Thành phần ?

Ø

Người tổ chức cần sắp xếp + Nội dung ?

về

+ Tiến độ ?CẦN 

CHUẨN BỊNgười điều

hành cần

Ø+Thực hiện chương trình+ Quản lý sự kiện diễn biến

+ Kỹ thu

ật và phương pháp 

17

được sử dụng …TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỘI HỌP1.Xác định nhu cầu cuộc 

họp6.Xây dựng chương trình7.Chẩn bị tài liệu2.Xác định mục đích8.Giấy mời3.Xác định thành phần9.Chuẩn bị nguồn lực phục vụ4.Thời gian & địa điểm10.Điều kiện vật chất5.Tổ nội dungNGUN TẮC CƠ BẢN TRONG TỔ 

CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH CUỘC HỌP

Nhiệm vụ chính

khi điều hành1.Tuyên bố lý do - Giới thiệu2.Khai mạc3.4.Cung cấp chương trinh,yêu cầu và

phương pháp làm việc

Điều hành cuộc họp

- Bám sát CT (tránh lan man)

- Duy trì kỷ luật- Hướng dẫn thảo luận

(chung/nhóm)

5. Đánh giá kết quả cuộc họp

6. Tổng kết và bế mạc

19CHUẨN BỊ CHO MỘT CUỘC HỌPLỊCH TRÌNH CUỘC HỌP

PHÂN CƠNG NGƯỜI GHI CHÉPNỘI DUNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỘI HỌP

NỘI DUNG HỘI HỌPCHUẨN BỊ1.Nội dung cơ bản2.Nội dung  chính thức3.Nội dung  dự kiến4.Nội dung  phụ trợCHƯƠNG TRÌNH HỘI HỌP

Trình tự

Thời gian

Người

Nội dung

Hoạt động thực hiện Thực hiện Hoạt động

Từ…

đến…

1

2

……Kết quả

Mong đợiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỘI HỌP CỦA TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×