Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đạp chân ếch 10-15m x 3 tổ x 5 l x nghỉ 1p

Đạp chân ếch 10-15m x 3 tổ x 5 l x nghỉ 1p

Tải bản đầy đủ - 0trang

chỗ chống tay vào

thành bể tập động tác

thở kiểu ếch x 3 tổ x

5 l x nghỉ 1p

Đứng cúi người tại

chỗ tay đưa ra sau

19bám vào thành bể tập-+ ++-+ ++-+ ++-+ ++-+ ++---+ ++++---+ ++++động tác thở kiểu ếch

x 3 tổ x 5l x nghỉ 1p

Đứng cúi người tại

chỗ quạt tay phối

20hợp với thở theo 4

nhịpx 3 tổ x 5l x nghỉ

1p

Bơi quạt tay phối

hợp với thở chân21duỗi thẳng khép sát

nhau x 3 tổ x 3l x

nghỉ 1p

Bơi phối hợp tay22+chân 5-10m x 3 tổ x

5l x nghỉ 1p

Bơi phối hợp 2-3 chu23kỳ thở 1 lầnx 3 tổ x

5p x nghỉ 1p

Nằm sấp trên bể hoặc2425ghế đập chân trườn

sấpx 3 tổ x 5lx nghỉ

1p

Bài tập từng tay theo

4 nhịp hô x 3 tổ x 5 l26

2728x nghỉ 1p

Bài tập phối hợp 2

tay

Thở tại chỗ x 3 tổ x

5l x nghỉ 1p

Phối hợp quạt 1 tay

bên thuận với thở tại

chỗ theo 4 nhịpx 3 tổ---+ ++++---+ ++++-----+++-----+++-----+++-----+++-----+++----+++----+++x 5l x nghỉ 1p

Phối hợp quạt 2 tay

29với bước nhún chân

tại chỗx 3 tổ x 5 l x

nghỉ 1p

Phối hợp quạt 2 tay30với bước nhún chân

đoạn ngắnx 3 tổ x 5l

x nghỉ 1p

Bám 2 tay vào thành31bể ở sau vai đập chân

trườn sấpx 3 tổ x 5l x

nghỉ 1p

Bám 2 tay vào thành32bểđập chân trườnsấp x 3 tổ x 5l x nghỉ

1p

Duỗi thẳng 2 tay ra

trước hình thoi đập33chân trườn sấp ngang

bể 5-10m x 3 tổ x 5 l34x nghỉ 1p

Hai tay bám phao

đập chân trườn sấp-10m x 3 tổ x 5 l x

nghỉ 1p

Đứng dưới bể cúi

35người quạt 1 tay

trườn sấp x 3 tổ x 5l-----+++-----+++-----+++-----+++-----+++-----+++-----+++x nghỉ 1p

Đứng dưới bể cúi

36người quạt 2 tay

trườn sấp x 3 tổ x 5l

x nghỉ 1p

Đi bộ cúi người quạt3738392 tay trườn sấp 10m

x 3 tổ x 5l nghỉ 1p

Thở cơ bản tại chổ x

3 tổ x 10l x nghỉ 1p

Phối hợp quạt 2 tay

với thở đi bộ ngang

bể x 3 tổ x 5 l x nghỉ

1p

Bơi phối hợp quạt 2

tay với thở ngang bể40có người giúp cầm

chân đi sau x 3 tổ x

5l x nghỉ 1p

Bơi phối hợp tay41quạt thẳng + chân

đoạn ngắn nhịn thở x

3 tổ x 5 l x nghỉ 1p

PP Tự cứu mình khi42bị đuối nước x 3 tổ x--------++++4310 l x nghỉ 1p

Cứu đuối gián tiếp x--------++++3 tổ x 10 l x nghỉ 1p

Giải thoát khi nạn

44nhân nắm cổ tay x 3--------++++--------++++--------++++--------++++--------++++--------++++--------++++--------++++--------++++tổ x 5 l x nghỉ 1p

Giải thoát khi bị ôm

45ghì sau gáy x 3 tổ x 5

l x nghỉ 1p

Giải thoát khi bị nạn46nhân nắm một chân x

3 tổ x 5 l x nghỉ 1p

Giải thoát khi nạn47nhân bám chặt lấy cổ

x 3 tổ x 5l x nghỉ 1p

Giải thốt khi bị nạn48nhân ơm chặt phía

sau lưng x 3 tổ x 5l x

nghỉ 1p

Giải thốt khi bị nạn49nhân ơm trước ngực

x 3 tổ x 5l x nghỉ 1p

Giải thoát khi bị nạn50nhan ôm cứng 2 tay x

3 tổ x 5l x nghỉ 1p

Gỡ 2 người đang ôm51cứng nhau x 3 tổ x 5l

x nghỉ 1p

Đứng nước đạp chân52ếch x 3 tổ x 10 l x

nghỉ 2p

Đứng nước đập trườn53sấp x 3 tổ x 10 l x--------++++54nghỉ 2p

Tiếp cận người bị--------++++đuối nước x 3 tổ x 5

l x nghỉ 1p

Dìu người bị đuối

55nước vào bờ x 3 tổ x--------++++--------++++--------++++--------++++--------++++--------++++--------++++--------++++--------++++--------++++5 l x nghỉ 1p

Khai thông đường

5657585960thở x 3 tổ x 10 l x

nghỉ 2p

Đánh thức nạn nhân

x 3 tổ x 10l x nghỉ 2p

Kiểm tra mạch và

hơi thở x 3 tổ x 10 l x

nghỉ 2p

Hà hơi thổi ngạt x 3

tổ x 10 x nghỉ 2p

Thổi ngạt kết hợp ấn

tim x 3 tổ x 10l x

nghỉ 2p

Chạy tốc độ 30m x 361lần x 3 tổ. nghỉ giữa

lần 1 phút

Nhảy dây 30s x 4 lần62x 3 tổ. nghỉ giữa lần

1 phút

Bật cóc 20m x 3 lần63x 3 tổ . nghỉ giữa lần

1 phút

Gập bụng 20 lần x 364tổ. Nghỉ giữa lần 2

phút

Tổng thời gianTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đạp chân ếch 10-15m x 3 tổ x 5 l x nghỉ 1p

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×