Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thổi ngạt kết hợp ấn tim x 3 tổ x 10l x nghỉ 2p

Thổi ngạt kết hợp ấn tim x 3 tổ x 10l x nghỉ 2p

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BƠI VÀ CỨU ĐUỐI

Nhóm bình thường

Từ ngày 8/3/2018 đến ngày 29/5/2018.STT

I.TUẦN

NỘI DUNG

Khởi động và nhận lớp

Nhận lớp(chia nhóm) 3

nhóm

Khởi động chung - kđcm11 2 3+

Đi lại, chạy, nhảy, nhào + +người trong nước x 3 tổ45678910 11 12 132

3456x 10l x nghỉ 1p

Nhịn thở x 3 tổ x 10l

nghỉ 5 p

Thở cơ bản dưới nước

x 3 tổ x 10l nghỉ 1p

Ôm gối nổi người hoặc

sao biển x 3 tổ x 5 l x 2

p

Đạp thành bể lướt nước

x 3 tổ x 5 l x 2 p

Ngồi chống tay tập

động tác chân x 3 tổ x+ + + +

+ + + ++ ++ + + +- + + +10l x 1p

Nằm sấp chấng tay

7thực hiện động tác đạp

1 chân ếch x 3 tổ x 10l- + + +x 1p

Đứng thẳng quạt tay

8kiểu bơi ếch x 3 tổ x- + + +10l x nghỉ 1p

Thở cơ bản kiểu bơi

9ếch x 3 tổ x 10l x nghỉ- - + +1p

Phối hợp tay với chân

10kiểu đứng lên ngồi

xuống x 3 tổ x 5l x nghỉ- - + + +1p

Đứng bám 2 tay vào

1112thành bể đạp từng chân

bơi ếchx 3 tổ x 5 l x

nghỉ 1p

Nằm sấp bám 2 tay vào

thành bể đạp chân bơi- - + + +- - + + +ếch x 3 tổ x 5l x nghỉ

2p

Đạp

131415chânbơiếchngang bể 5-10mx 3 tổ x

5 lx nghỉ 1p

Đạp chân ếch 10-15m x

3 tổ x 5 l x nghỉ 1p

Đạp chân ếch kết hợp

với thở 10-15m x 3 tổ x- - + + +- -+ +- - + + +5 l x nghỉ 1p

Đi bộ cúi người quạt

16tay kiểu bơi ếch x 3 tổ- - + + +x 5l x nghỉ 1p

Bơi riêng tay ếch có

17người cầm chânx 3 tổ x- - + + +5l x nghỉ 1p

Đứng cúi người tại chỗ

chống tay vào thành bể

18tập động tác thở kiểu- - + + +ếch x 3 tổ x 5 l x nghỉ

1p

Đứng cúi người tại chỗ

tay đưa ra sau bám vào

19thành bể tập động tác- - + + +thở kiểu ếch x 3 tổ x 5l

x nghỉ 1p

Đứng cúi người tại chỗ

2021quạt tay phối hợp với

thở theo 4 nhịpx 3 tổ x

5l x nghỉ 1p

Bơi quạt tay phối hợp

với thở chân duỗi thẳng- - + + +- - + + +khép sát nhau x 3 tổ x

3l x nghỉ 1p

Bơi phối hợp tay +chân

225-10m x 3 tổ x 5l x- - + + +nghỉ 1p

Bơi phối hợp 2-3 chu

23kỳ thở 1 lầnx 3 tổ x 5p- - + + +x nghỉ 1p

Nằm sấp trên bể hoặc

24ghế đập chân trườn- ----+ + +sấpx 3 tổ x 5lx nghỉ 1p

Bài tập từng tay theo 4

25nhịp hô x 3 tổ x 5 l x- ----+ + +26nghỉ 1p

Bài tập phối hợp 2 tay

Thở tại chỗ x 3 tổ x 5l- ----+ + +- ----+ + +- ----+ + +- ----+ + +- ----+ + +- ----+ + +2728x nghỉ 1p

Phối hợp quạt 1 tay bên

thuận với thở tại chỗ

theo 4 nhịpx 3 tổ x 5l x

nghỉ 1p

Phối hợp quạt 2 tay với29bước nhún chân tại

chỗx 3 tổ x 5 l x nghỉ

1p

Phối hợp quạt 2 tay với3031bước nhún chân đoạn

ngắnx 3 tổ x 5l x nghỉ

1p

Bám 2 tay vào thành bể

ở sau vai đập chân

trườn sấpx 3 tổ x 5l xnghỉ 1p

Bám 2 tay vào thành bể

32đập chân trườn sấp x 3- ----+ + +- ----+ + +- ----+ + +- ----+ + +- ----+ + +- ----+ + +- ----+ + +tổ x 5l x nghỉ 1p

Duỗi thẳng 2 tay ra

trước hình thoi đập

33chân trườn sấp ngang

bể 5-10m x 3 tổ x 5 l x

nghỉ 1p

Hai tay bám phao đập34chân trườn sấp 10m x 3

tổ x 5 l x nghỉ 1p

Đứng dưới bể cúi35người quạt 1 tay trườn

sấp x 3 tổ x 5l x nghỉ

1p

Đứng dưới bể cúi36người quạt 2 tay trườn

sấp x 3 tổ x 5l x nghỉ

1p

Đi bộ cúi người quạt 23738tay trườn sấp 10m x 3

tổ x 5l nghỉ 1p

Thở cơ bản tại chổ x 3

tổ x 10l x nghỉ 1p

Phối hợp quạt 2 tay với39thở đi bộ ngang bể x 3- ----+ + +40tổ x 5 l x nghỉ 1p

Bơi phối hợp quạt 2 tay- ----+ + +với thở ngang bể có

người giúp cầm chân đi

sau x 3 tổ x 5l x nghỉ1p

Bơi phối hợp tay quạt

41thẳng + chân đoạn ngắn

nhịn thở x 3 tổ x 5l x- ----+ + +- -------+- -------+- -------- ------- ------ ----- ---- --nghỉ 1p

PP Tự cứu mình khi bị

424344đuối nước x 3 tổ x 10l x

nghỉ 1p

Cứu đuối gián tiếp x 3

tổ x 10l x nghỉ 1p

Giải thoát khi nạn nhân

nắm cổ tay x 3 tổ x 5l x+++++++++-++++--++++---++++----++++-----++++nghỉ 1p

Giải thoát khi bị ơm ghì

45sau gáy x 3 tổ x 5l x

nghỉ 1p

Giải thoát khi bị nạn46nhân nắm một chân x 3

tổ x 5l x nghỉ 1p

Giải thoát khi nạn nhân47bám chặt lấy cổ x 3 tổ x

5l x nghỉ 1p

Giải thoát khi bị nạn48nhân ơm chặt phía sau

lưng x 3 tổ x 5l x nghỉ

1p

Giải thốt khi bị nạn49nhân ơm trước ngực x 3

tổ x 5l x nghỉ 1p

Giải thoát khi bị nạn50nhan ôm cứng 2 tay x 3- -------++++51tổ x 5l x nghỉ 1p

Gỡ 2 người đang ôm- -------++++cứng nhau x 3 tổ x 5l x

nghỉ 1p

Đứng nước đạp chân

52ếch x 3 tổ x 10 l x nghỉ- -------++++- -------++++- -------++++- -------++++- -------++++- -------++++- -------++++- -------++++- -------++++- -------++++2p

Đứng nước đập trườn

53sấp x 3 tổ x 10l x nghỉ

2p

Tiếp cận người bị đuối54nước x 3 tổ x 5l x nghỉ

1p

Dìu người bị đuối nước5556

57585960vào bờ x 3 tổ x 5l x

nghỉ 1p

Khai thông đường thở x

3 tổ x 10l x nghỉ 2p

Đánh thức nạn nhân x 3

tổ x 10l x nghỉ 2p

Kiểm tra mạch và hơi

thở x 3 tổ x 10 l x nghỉ

2p

Hà hơi thổi ngạt x 3 tổ

x 10 x nghỉ 2p

Thổi ngạt kết hợp ấn

tim x 3 tổ x 10l x nghỉ

2p

Chạy tốc độ 30m x 361lần x 3 tổ. nghỉ giữa lần

1 phút

Nhảy dây 30s x 4 lần x623 tổ. nghỉ giữa lần 1- -------++++63phút

Bật cóc 20m x 3 lần x 3- -------++++64tổ . nghỉ giữa lần 1 phút

Gập bụng 20 lần x 3 tổ.- -Nghỉ giữa lần 2 phút------++++Tổng thời gianCHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BƠI VÀ CỨU ĐUỐI

Nhóm dạn nước

Từ ngày 8/3/2018 đến ngày 29/5/2018.

ST

T

I.TUẦN

NỘI DUNG

Khởi động và nhận lớp

Nhận lớp(chia nhóm) 3

nhóm

Khởi động chung - kđcm1 2345+Đi lại, chạy, nhảy, nhào

12

345người trong nước x 3 tổ +

x 10l x nghỉ 1p

Nhịn thở x 3 tổ x 10l

nghỉ 5 p

Thở cơ bản dưới nước x

3 tổ x 10l nghỉ 1p

Ôm gối nổi người hoặc+

+ +sao biển x 3 tổ x 5 l x 2

p

Đạp thành bể lướt nước

x 3 tổ x 5 l x 2 p

Ngồi chống tay tập động+ +6tác chân x 3 tổ x 10l x+ + + +71p

Nằm sấp chấng tay thực+ + + +6789 10 11 12 13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thổi ngạt kết hợp ấn tim x 3 tổ x 10l x nghỉ 2p

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×