1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khai thông đường thở x 3 tổ x 10l x nghỉ 2p

Khai thông đường thở x 3 tổ x 10l x nghỉ 2p

Tải bản đầy đủ - 0trang

64tổ . nghỉ giữa lần 1 phút

Gập bụng 20 lần x 3 tổ.- -Nghỉ giữa lần 2 phút------++++Tổng thời gianCHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BƠI VÀ CỨU ĐUỐI

Nhóm dạn nước

Từ ngày 8/3/2018 đến ngày 29/5/2018.

ST

T

I.TUẦN

NỘI DUNG

Khởi động và nhận lớp

Nhận lớp(chia nhóm) 3

nhóm

Khởi động chung - kđcm1 2345+Đi lại, chạy, nhảy, nhào

12

345người trong nước x 3 tổ +

x 10l x nghỉ 1p

Nhịn thở x 3 tổ x 10l

nghỉ 5 p

Thở cơ bản dưới nước x

3 tổ x 10l nghỉ 1p

Ôm gối nổi người hoặc+

+ +sao biển x 3 tổ x 5 l x 2

p

Đạp thành bể lướt nước

x 3 tổ x 5 l x 2 p

Ngồi chống tay tập động+ +6tác chân x 3 tổ x 10l x+ + + +71p

Nằm sấp chấng tay thực+ + + +6789 10 11 12 13hiện động tác đạp 1 chân

ếch x 3 tổ x 10l x 1p

Đứng thẳng quạt tay

8910kiểu bơi ếch x 3 tổ x 10l

x nghỉ 1p

Thở cơ bản kiểu bơi ếch

x 3 tổ x 10l x nghỉ 1 p

Phối hợp tay với chân

kiểu đứng lên ngồi

xuống x 3 tổ x 5l x nghỉ+ + + ++ + + ++ + + +1p

Đứng bám 2 tay vào

11thành bể đạp từng chân

bơi ếchx 3 tổ x 5 l x+ + + +nghỉ 1p

Nằm sấp bám 2 tay vào

12thành bể đạp chân bơi-+ + +-+ + +-+ + +-+ + +-+ + +ếch x 3 tổ x 5l x nghỉ 2p

Đạp chân bơi ếch ngang

131415bể 5-10mx 3 tổ x 5 lx

nghỉ 1p

Đạp chân ếch 10-15m x

3 tổ x 5 l x nghỉ 1p

Đạp chân ếch kết hợp

với thở 10-15m x 3 tổ x

5 l x nghỉ 1p

Đi bộ cúi người quạt tay16kiểu bơi ếch x 3 tổ x 5l x

nghỉ 1p

Bơi riêng tay ếch có17người cầm chânx 3 tổ x-+ + +185l x nghỉ 1p

Đứng cúi người tại chỗ-+ + +chống tay vào thành bể

tập động tác thở kiểu

ếch x 3 tổ x 5 l x nghỉ 1p

Đứng cúi người tại chỗ

tay đưa ra sau bám vào

19thành bể tập động tác-+ + +-+ + +-+ + +-+ + +----+ + + +----+ + + +thở kiểu ếch x 3 tổ x 5l x

nghỉ 1p

Đứng cúi người tại chỗ

20quạt tay phối hợp với

thở theo 4 nhịpx 3 tổ x

5l x nghỉ 1p

Bơi quạt tay phối hợp21với thở chân duỗi thẳng

khép sát nhau x 3 tổ x 3l

x nghỉ 1p

Bơi phối hợp tay +chân225-10m x 3 tổ x 5l x nghỉ

1p

Bơi phối hợp 2-3 chu kỳ23thở 1 lầnx 3 tổ x 5p x

nghỉ 1p

Nằm sấp trên bể hoặc24ghế đập chân trườn sấpx

3 tổ x 5lx nghỉ 1p

Bài tập từng tay theo 425nhịp hô x 3 tổ x 5 l x----+ + + +26nghỉ 1p

Bài tập phối hợp 2 tay

Thở tại chỗ x 3 tổ x 5l x----+ + + +----+ + + +----+ + + +27

28nghỉ 1p

Phối hợp quạt 1 tay bênthuận với thở tại chỗ

theo 4 nhịpx 3 tổ x 5l x

nghỉ 1p

Phối hợp quạt 2 tay với

29bước nhún chân tại chỗx----+ + + +----+ + + +----+ + + +----+ + + +----+ + + +----+ + + +----+ + + +3 tổ x 5 l x nghỉ 1p

Phối hợp quạt 2 tay với

30bước nhún chân đoạn

ngắnx 3 tổ x 5l x nghỉ

1p

Bám 2 tay vào thành bể31ở sau vai đập chân trườn

sấpx 3 tổ x 5l x nghỉ 1p

Bám 2 tay vào thành bể32đập chân trườn sấp x 3

tổ x 5l x nghỉ 1p

Duỗi thẳng 2 tay ra

trước hình thoi đập chân33trườn sấp ngang bể 510m x 3 tổ x 5 l x nghỉ

1p

Hai tay bám phao đập34chân trườn sấp 10m x 3

tổ x 5 l x nghỉ 1p

Đứng dưới bể cúi người35quạt 1 tay trườn sấp x 3

tổ x 5l x nghỉ 1p

Đứng dưới bể cúi người36quạt 2 tay trườn sấp x 3----+ + + +37tổ x 5l x nghỉ 1p

Đi bộ cúi người quạt 2----+ + + +tay trườn sấp 10m x 3 tổ3839x 5l nghỉ 1p

Thở cơ bản tại chổ x 3

tổ x 10l x nghỉ 1p

Phối hợp quạt 2 tay với

thở đi bộ ngang bể x 3 tổ----+ + + +----+ + + +----+ + + +----+ + + +--------++++--------++++--------++++--------++++--------++++x 5 l x nghỉ 1p

Bơi phối hợp quạt 2 tay

40với thở ngang bể có

người giúp cầm chân đi

sau x 3 tổ x 5l x nghỉ 1p

Bơi phối hợp tay quạt41thẳng + chân đoạn ngắn

nhịn thở x 3 tổ x 5l x

nghỉ 1p

PP Tự cứu mình khi bị424344đuối nước x 3 tổ x 10l x

nghỉ 1p

Cứu đuối gián tiếp x 3 tổ

x 10l x nghỉ 1p

Giải thoát khi nạn nhân

nắm cổ tay x 3 tổ x 5l x

nghỉ 1p

Giải thốt khi bị ơm ghì45sau gáy x 3 tổ x 5l x

nghỉ 1p

Giải thoát khi bị nạn46nhân nắm một chân x 3

tổ x 5l x nghỉ 1p

Giải thoát khi nạn nhân47bám chặt lấy cổ x 3 tổ x--------++++485l x nghỉ 1p

Giải thốt khi bị nạn--------++++nhân ơm chặt phía saulưng x 3 tổ x 5l x nghỉ

1p

Giải thoát khi bị nạn

49nhân ôm trước ngực x 3--------++++--------++++--------++++--------++++--------++++--------++++--------++++--------++++--------++++--------++++--------++++--------++++tổ x 5l x nghỉ 1p

Giải thốt khi bị nạn

50nhan ơm cứng 2 tay x 3

tổ x 5l x nghỉ 1p

Gỡ 2 người đang ôm515253cứng nhau x 3 tổ x 5l x

nghỉ 1p

Đứng nước đạp chân ếch

x 3 tổ x 10 l x nghỉ 2p

Đứng nước đập trườn

sấp x 3 tổ x 10l x nghỉ

2p

Tiếp cận người bị đuối54nước x 3 tổ x 5l x nghỉ

1p

Dìu người bị đuối nước5556

575859

60vào bờ x 3 tổ x 5l x nghỉ

1p

Khai thông đường thở x

3 tổ x 10l x nghỉ 2p

Đánh thức nạn nhân x 3

tổ x 10l x nghỉ 2p

Kiểm tra mạch và hơi

thở x 3 tổ x 10 l x nghỉ

2p

Hà hơi thổi ngạt x 3 tổ x

10 x nghỉ 2p

Thổi ngạt kết hợp ấn tim

x 3 tổ x 10l x nghỉ 2pChạy tốc độ 30m x 3 lần

6162

63

64x 3 tổ. nghỉ giữa lần 1

phút

Nhảy dây 30s x 4 lần x 3

tổ. nghỉ giữa lần 1 phút

Bật cóc 20m x 3 lần x 3

tổ . nghỉ giữa lần 1 phút

Gập bụng 20 lần x 3 tổ.

Nghỉ giữa lần 2 phút--------++++--------++++--------++++--------++++Tổng thời gianGhi chú: Dấu - ôn tập; dấu + học mới.PHỤ LỤC 3

PHÒNG GD& ĐT TÂN HIỆP

TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG

DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA LỚP HỌC BƠI VÀ CỨU ĐUỐI

Lướt nước

ST

THọ và tên1 Đỗ Ngọc Diệu Mỹ

2 Lý Ngọc Tường vy

3 Lê Huỳnh Anh

4 Trịnh Duy Đích

5 Đặng Minh Thùy

6 Lê Thị Cẩm Ly

7 Huỳnh Ngọc Trâm

8 Đậu Anh Thư

9 Phương Lan

10 Trần Thị Kim TuyếnNổi nước(m)

Trước Sau(s)

Trước SauĐứngBơi tự donước (s)25m (s)10m (s)Trước Sau Trước SauTrước SauTNTNTNTNTNTNTNTN5.12

6.03

5.77

6.02

5.77

6.65

5.12

7.09

6

7.016.78

7.04

6.76

7.08

7.12

7.32

6.87

7.43

7

7.818.23

9.12

10

11.1

7.98

9.11

10

11

12.1

9.7813

12.8

13

14

11.5

11.8

12.1

13.7

13.1

11.919.32

17.54

19.32

20.12

16.32

18.54

19.65

15.76

18.67

14.8720.2

19.5

20.5

12

17.5

19.6

20.1

17.6

19.1

16.934.2 30.32

35.1 31.83

33.3 30.54

34.8 32.09

36.2 34.52

34.4 30.57

33.8 29.19

36.8 35.59

34.7 32.47

33.9 30.37bơi tự doTNTN11.21

12.5

19.32

12.15

12.22

12.54

11.65

13.76

14.67

13.8710.21

11.23

20.54

12.09

11.52

11.57

10.09

12.54

13.07

12.8711 Trương Phương Thảo

12 Lý Chí Cao

13 Nguyễn Gia Hân

14 Nguyễn Phương Linh

15 Trương Quỳnh Nhi

16 Phạm Nhật Long

17 Trần Ngọc Khánh Vy

18 Ng Ngọc Khánh Hà

19 Phạm Thanh Tuấn

20 Nguyễn Hồng Yến

21 Trịnh Duy Dích

22 Trương Việt Nam

23 Trương Chiến Thắng

24 Hà Hữu Hải

25 Phạm Luân

26 Nguyễn Võ

27 Nguyễn văn Tiến

28 Danh Hữu

29 Nguyễn Thị Hà

30 Nguyễn Văn Lâm

31 Phạm Thụy Hà My

32 Phan Văn Long

33 Nguyễn Tuấn Kiệt

34 Danh Ngọc Châu

35 Lương Văn Vũ

36 Phạm Thái Bảo

37 Nguyễn Văn Thái

38 Danh Hồng nghiệp

39 Lưu Văn Hậu

40 Nguyễn Thị Diệu

41 Lý Ngọc Châu5.18

6.14

5.16

6.06

7.02

5.13

5.14

6.02

5.87

6.12

5.56

5

7.03

6.1

5.81

6.04

6.32

7.01

5.15

6.82

5.68

7

6.77

6.29

7.88

5.33

6.29

6.14

7.12

5.59

4.65Xác nhận Phòng Giáo Dục6.42

7.03

6.19

6.91

7.23

6.42

6.81

7.04

6.98

7.08

6.92

6.57

8.12

7.42

7.54

7.21

7.71

7.56

5.87

7.54

6.74

7.34

7.67

7.54

8.03

6.73

7.02

7.54

7.93

6.89

5.9811

9.77

7.87

8.94

12.1

10

10.1

11.3

9

12

13

11.7

10.1

11

9.87

10.8

11.1

12.1

10.8

9.87

8.71

12.1

13

8.72

12.4

13.1

10.9

11

12.1

13.1

12.113.9

12

9.88

12.2

14.5

13.7

14.8

13.9

12.1

14.8

14.8

13.4

14.9

15.1

12

13

13.7

14.3

11.2

11.7

12.3

13.9

14.7

11.3

14.5

14.3

12.8

12.9

13.5

14.5

14.915.87

18.76

17.54

15.87

16.78

19.06

18.43

16.34

18.67

15.87

17.54

15.56

18.65

16.67

17.83

15.83

14.98

18.32

20.05

16.43

19.76

15.45

19.52

16

15.76

16.63

17.54

19.12

14.76

18.54

20.0917.4

19.1

19.5

17.9

18.1

20

19

17.1

19.1

17

19.1

17.1

19.9

18

18.1

17

16

21.1

20.7

17.1

20.1

18

20

17.1

17.4

17.9

18

20

16.2

20.1

21.331.9 28.43

32.8 29.07

37.5 33.55

37.9 36.1

32.7 28.32

38.1 34.19

32.4 29.28

32.3 28.27

39.7 34.09

36.9 31.03

34.5 30.21

35.6 32.09

36.6 31.93

32.7 29.65

34.9 31.01

39.9 36.34

34 28.98

39.3 35.48

35.1 30.65

34.4 32.49

32.8 29.12

34.5 31.57

34.5 31.76

32 28.12

36.8 33.49

38.6 34.84

34.5 30.76

34.1 31.13

34.8 32.23

39.6 36.36

38.1 34.4413.87

15.76

15.54

12.87

16.72

12.06

14.43

16.34

15.67

17.87

21.54

14.56

12.63

13.67

12.83

15.85

15.98

13.32

17.05

11.43

13.76

15.47

16.52

19

18.76

12.63

18.54

12.13

14.76

17.56

12.05Người thực hiện11.43

14.07

13.55

11.8

15.07

11.09

13.23

14.07

15.06

17.03

19.07

12.09

10.93

11.65

10.08

14.04

15

12.08

15.65

10.05

12.12

13.67

14.76

17.12

16.42

10.86

17

10.13

11.23

15.06

10.36Phạm Văn TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khai thông đường thở x 3 tổ x 10l x nghỉ 2p

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×