Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương III Công chức và Công vụ

Chương III Công chức và Công vụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

“Cơng chức” Họ là ai?Cơng chức

Cơng chức: nhóm người làm việc cho nhà 

nước.

ở mỗi nước, luật pháp quy định nhóm này 

gồm những ai.

Những cơng việc mà nhóm người này đảm 

nhiệm có tính chất đặc biệt: gắn với Nhà 

nước.Cơng chức ở Việt Nam

Lịch sử hình thành khái niệm cơng chức ở 

VN:

Sắc lệnh 76/SL ngày 20/5/1950 ban hành Quy 

chế cơng chức Việt Nam

Trong những năm xây dựng miền Bắc XHCN 

và cả sau ngày đất nước thống nhất

Từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mớiCơng chức ở Việt Nam

NĐ 169/HĐBT 25/5/1991

Pháp lệnh CBCC(1998)

NĐ 95/1998/NĐ­CP ngày 17/11/1998 => 

cơng chức..\TL\CC.ppt

Pháp lệnh CBCC(sửa đổi 2003) => 

NĐ117(2003) => NĐ09(2007)sửa đổi 117 

……..

Luật CBCC(2008)..\TL\LuatCBCC.pptTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương III Công chức và Công vụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×