Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tham khảo nền công vụ một số nước

Tham khảo nền công vụ một số nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tham khảo nền cơng vụ một số nước

Luật giá trị và đạo đức cơng vụ Canada:

 Dân chủ.

 Chun nghiệp.

 Phù hợp đạo đức xã hội, duy trì niềm tin 

của người dân vào nhà nước.

 Tơn trọng, cơng bằng, lịch sự khi giải 

quyết cơng việc của người dân.Tham khảo nền cơng vụ một số nước

Các nước OECDKhơng thiên vị

Tn thủ PL

Trung thực

Minh bạch

Hiệu quả

Bình đẳng

Trách nhiệm

Cơng bằngLuật CBCC Việt NamTn thủ Hiến pháp, pháp luật.

Bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp 

pháp của tổ chức, cơng dân. 

Cơng khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có 

sự kiểm tra, giám sát.

Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, 

thơng suốt và hiệu quả.

Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp 

chặt chẽ.Xác định giá trị cốt lõi của cơng vụ

Dựa trên giá trị chuẩn mực của xã hội

Dựa trên các ngun tắc dân chủ

Dựa trên các chuẩn mực nghề nghiệp (coi 

cơng chức là một nghề)Các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi CV

Vai trò của xã hội dân sự

Trách nhiệm giải trình trong hệ thống

Cách thức tổ chức chế độ việc làm trong 

nền cơng vụChương IV Đạo đức thực thi cơng vụ của 

cơng chức

Q trình hình thành đạo đức cơng vụ của 

cơng chức

Các yếu tố đạo đức cơng vụTiếp cận:

 Đạo đức cơng vụ thực chất là đạo đức 

nghề nghiệp được đặt trong mơi trường 

cụ thể là hoạt động cơng vụ.

 Cơng vụ được thực thi bởi cơng chức. 

Cơng chức trước hết là những con người ­ 

cá nhân, con người – xã hộiQ trình hình thành ĐĐCV

Giai đo

Giai đoạạnn

TTựự giác

 giác

Giai đo

Giai đoạạnn

Pháp lu

Pháp luậật hố

t hố

Giai đo

Giai đoạạnn

TTựự phát

 phátGiai đoạn tự phát

Những giá trị của cơng vụ là sản phẩm tất yếu 

của q trình hình thành và phát triển của mỗi 

nhà nước.

Những giá trị của cơng vụ chịu tác động mạnh 

mẽ từ phía nhân dân, thơng qua các đồn thể, dư 

luận, phong trào chính trị

Nhân dân đóng vai trò ngày càng quan trọng trong 

việc giám sát các hành vi của cơng chức Giai đoạn pháp luật hố

Xây dựng Nhà nước pháp quyền đang trở 

thành xu thế chung trên thế giới.

Trong các quốc gia pháp quyền, xu hướng 

chung là ghi nhận những giá trị cốt lõi của 

cơng vụ trong các văn bản pháp luật, pháp 

luật hố các quy tắc, chuẩn mực hành vi 

của cơng chức.Giai đoạn tự giác

Trước hết, cơng chức phải hiểu rõ bản chất, nội 

dung và tiêu chuẩn của các chuẩn mực hành vi 

thơng qua q trình đào tạo, huấn luyện, truyền 

thơng.

Các chuẩn mực hành vi được quy định gắn với 

các hoạt động cụ thể của cơng chức

Hiệu lực của các quy phạm pháp luật về đạo 

đức cơng vụ phụ thuộc vào sự gương mẫu của 

các cơng chức cao cấp, các nhà lãnh đạo, quản 

lý.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tham khảo nền công vụ một số nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×