Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
d. Di chuyển trong bảng

d. Di chuyển trong bảng

Tải bản đầy đủ - 0trang

GV: Đưa con trỏ vào 1 ô và bấm chuột vào nút

(lọc) .Em hiểu như thế nào về lọc theo ô dữ liệu đang b. Lọc

chọn?

Lịch là cho phép trích ra những bản

GV: Thực hiện việc lọc theo mẫu. Và yêu cầu HS gi thỏa điều kiện nào đó. Ta có thể

nhận xét về hình thức lặp này.

lọc hay dùng mẫu hỏi để thực hiện

GV: Sự khác nhau của 2 cách lọc trên?

việc này. Có 3 nút lệnh lọc sau:

Đưa ra tình huống 1: Tìm những học sinh có địa chỉ

: Lọc theo ô dữ liệu đang chọn

"Hà Nội"

(nơi con trỏ đứng

GV: Yêu cầu HS trình bày cách thực hiện và cho HS

: Lọc theo mẫu, nhiều điều kiện

thực hiện trên máy.

dưới dạng mẫu

Tình huống 2: Tìm những HS có địa chỉ "Quảng

: Lọc / Hủy lọc

Ngãi" và sinh năm 1991.

Gọi 1 HS trình bày và thực hiện trên máy.

GV: Khi nào thì thực hiện việc lọc, khi nào thì thực

hiện việc lọc theo mẫu?

Hoạt động 3: Tìm kiếm đơn giản

GV: Ta có thể tìm những bản ghi, chi tiết của 3.Tìm kiếm đơn giản

bản ghi thỏa một số điều kiện nào đó. Chức Tìm kiếm - Find

năng tìm kiếm và thay thế trong Access tương - Định vị con trỏ ở bản ghi đầu tiên.

tự chức năng này của Word.

Chọn lệnh Edit – Find (Ctrl_F).

- Nháy nút Find. Gõ nội dung cần tìm

vào hộp Find What.

- Nhấn nút Find Next để tìm.

Thay thế - Replace

Trong trường hợp muốn thay thế ta chọn

thẻ Replace, Gõ nội dung cần thay thế

vào hộp Replace with. Chọn:

- Replace: thay thế tuần tự từng mẫu tin.

- Replace All: thay thế tất cả.Hoạt động 4: In d liu

Định dạng Font chữ:

4. In dữ liệu:

a) Định dạng bảng dữ liệu:

Chọn phông cho DL:

Format/Font.

- Đặt độ rộng cột và chiều cao

hàng: bằng cách kéo thả chuột

hoặc chọn qua các lệnh

Format/Column Width ... và

Format/Row Height ...

- Cách thiết ®Ỉt trang giÊy in:b) Xem tríc khi in:

- Chän biĨu tợng

hoặc File/

Print Preview.

c) Thiết đặt trang và in:

- Thiết đặt trang in: File/Page

Setup.

- Chọn lệnh in: File/Print hoặc

biểu tợng .4. Củng cố: - Liệt kê các thao tác làm việc của Access.

- Tìm kiếm, lọc, sắp xếp

Ngày soạn: 13/10/2019

Tiết PPCT: 15,16

Bài tập và thực hành 3

THAO TÁC TRÊN BẢNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiến thức.

- Thực hiện được các thao tác trên bảng, làm việc với bảng trong cả hai chế độ.

2. Kỹ năng.

- Luyện kĩ năng thao tác trên bảng.

- Sử dụng các công cụ lọc, sắp xếp để kết xuất thơng tin từ bảng.

3.Thái độ.

- Có thái độ nghiêm túc trong thực hành.

4. Phát triển năng lực học sinh:

- Vận dụng các thao tác trong bảng vào giải quyết các bài toán quản lý thực tế

II. PHƯƠNG PHÁP

- Thuyết trình vấn đáp, gợi mở giải quyết vấn đề

- Chia học sinh thành các nhóm thực hành và thực hiện bài thực hành theo các yêu cầu của giáo

viên.

III. CHUẨN BỊ

1. Gv. Sách giáo viên, SGK tin 12, SBT tin 12, Giáo án, phòng máy: các máy cài Access.

2. Hs. SGK tin 12, SBT tin 12, vở.

Tiết 15

IV. NỘI DUNG

1. Ổn định chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ: không kiểm tra3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA Gv&Hs

NỘI DUNG

Hoạt động 1: Thao tác cập nhật dữ liệu cho bảng.

Bài 1/SGK.

Gv. Yêu cầu HS mở bảng HOC_SINH đã Sử dụng bảng HOC_SINH đã được tạo cấu

được tạo cấu trúc trong bài thực hành 2.

trúc trong bài thực hành 2.

Hs. Thực hiện thao tác mở bảng

HOC_SINH.

Gv.Thực hiện mẫu thao tác trên máy chiếu.

* Gv. thực hiện mẫu thao tác chỉnh sửa

các lỗi trong các trường.

Sử dụng các cách di chuyển trong bảng (được

cho cuối bài thực hành) để:

- Chỉnh sửa các lỗi trong các trường (nếu có);

- Xố hoặc thêm bản ghi mới.

* Gv. thực hiện mẫu thao tác Xóa bản * Thao tác Xóa bản ghi.

1. Chọn bản ghi cần xố.

ghi.

2. Nháy nút

(Delete Record) hoặc nhấn

1. Chọn bản ghi cần xoá.

2. Nháy nút

(Delete Record) hoặc phím Delete.

3. Trong hộp thoại khẳng định xố (h. 26),

nhấn phím Delete.

3. Trong hộp thoại khẳng định xoá, chọn chọn Yes.

Yes.Hs: Quan sát GV thực hiện các thao tác và

thực hành trên máy của mình.

Gv: Thực hiện thao tác thêm bản ghi mới

(Record)

Gv. Quan sát, giải đáp khi có thắc mắc của

Thao tác thêm bản ghi mới (Record)

học sinh.

Hs. Quan sát GV thực hiện các thao tác và - Chọn InsertNew Record hoặc nháy nút

thực hành trên máy của mình

(New Record) trên thanh cơng cụ rồi gõ

dữ liệu tương ứng vào mỗi trường.

Hoạt động 2: Lọc dữ liệu

Gv. Hướng dẫn HS thực Bài 2/SGK.

hiện công việc hiển thị các Sử dụng bảng HOC_SINH đã tạo trong bài thực hành 2. Hãy

học sinh nam trong lớp.

thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện hiển thị danh * Hiển thị các học sinh nam trong lớp.

sách các học sinh nam - Nháy nút ;

trong lớp.

- Trong hộp thoại Filter by Form, nhập điều kiện lọc: nhập

Hs. Quan sát và thực hiện "Nam" trong cột GT

theo sự hướng dẫn của - Nháy nút

để thực hiện lọc

giáo viên.

* Lọc ra danh sách các bạn chưa là đoàn viên.

Gv. Quan sát học sinh Để hiển thị danh sách các học sinh chưa là đoàn viên:

thực hiện và hướng dẫn

1. Nháy nút ;

khi cần thiết.

Gv. Yêu cầu HS làm các ý 2. Trong hộp thoại Filter by Form, nhập điều kiện lọc: nhập

trong cột DoanVien :

tiếp theo:

- Lọc ra danh sách các bạn

chưa là đoàn viên.

Mẫu lọc

3. Nháy nútđể thực hiệnKết quả lọc theo mẫu

* Tìm các học sinh có điểm ba mơn Tốn, lí, hóa đều trên

8.0.

1. Nháy nút ;

2. Trong hộp thoại Filter by Form, nhập điều kiện lọc: trong

- Tìm các HS có điểm ba cột Tốn, Lí, Hóa ta gõ > 8.0:

mơn Tốn, Lí, Hóa đều

trên 8.

Hs. Thực hiện trên máy 3. Nháy nút

để thực hiện

của mình.

Gv. Quan sát và hướng

dẫn.4. Củng cố, dặn dò

Về nhà các em thực hiện được các thao tác trên bảng, làm việc với bảng trong cả 2 chế độ.

Các em về nhà nghiên cứu tiếp Bài 3, Bài 4 trong SGK trang 49. Giờ sau thực hành tiếp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

d. Di chuyển trong bảng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×