Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 4. (3 điểm) - Tạo biểu mẫu cho bảng HOC_SINH, nhập 3 bản ghi bằng biểu mẫu này.

Câu 4. (3 điểm) - Tạo biểu mẫu cho bảng HOC_SINH, nhập 3 bản ghi bằng biểu mẫu này.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường THPT Diễn Châu 5Giáo án Tin học 12- Tạo biểu mẫu cho bảng BANG_DIEM, nhập 3 bản ghi bằng biểu mẫu này.

Giáo viên: Ngô Đức Phongemail: ndp.trian@gmail.comTrường THPT Diễn Châu 5Giáo án Tin học 12Ngày soạn: 10/11/2019

Tiết PPCT: 24

§ 8. TRUY VẤN DỮ LIỆU

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:

- Hiểu khái niệm mẫu hỏi. Biết vận dụng một số hàm và phép toán tạo ra các biểu thức số

học, biểu thức điều kiện và biểu thức lôgic để xây dựng mẫu hỏi.

- Biết các bước chính để tạo một mẫu hỏi.

- Biết sử dụng hai chế độ: chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu. Nắm vững cách tạo mẫu

hỏi mới trong chế độ thiết kế..

2. Kỹ năng:

3. Phát triển năng lực học sinh:

- Tạo được những mẫu hỏi đơn giản trong access

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Chuẩn bị GV:

Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, máy chiếu Projector, đĩa chứa các chương trình minh họa.

2. Chuẩn bị HS: Sách GK.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Bài cũ: Không.2. Nội dung bài:

Hoạt động của học sinh

Hoạt động của giáo viên

1. Các khái niệm:

a. Mẫu hỏi

Trên thực tế khi quản lý HS ta thường có những

yêu cầu khai thác thơng tin bằng cách đặt câu

hỏi (truy vấn): Tìm kiếm HS theo mã HS? Tìm

kiếm những HS có điểm TB cao nhất lớp.

Access cung cấp công cụ để tự động hóa việc

trả lời các câu hỏi do chính người lập trình tạo

ra đó là mẫu hỏi.

- u cầu HS đọc SGK nêu chức năng của mẫu

hỏi?

- Chức năng của mẫu hỏi:

+ Sắp xếp các bản ghi.

+ Chọn những bản ghi thỏa mãn các điểu

kiện cho trước;

+ Chọn một số trường cần thiết để hiển thị.

+ Thực hiện tính tốn như tính trung bình

cộng, tính tổng , đếm các bản …;

+ Tổng hợp và hiển thị thông tin từ một

- Khi làm việc trên mẫu hỏi có các chế độ làm hoặc nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khác.

việc nào ?

- Có 2 chế độ làm việc: Chế độ thiết kế và

Chú ý: Kết quả thực hiện của mẫu hỏi cũng trang dữ liệu.

đóng vai trò như một bảng và có thể tham gia

vào việc tạo bảng, biểu mẫu, tạo mẫu hỏi khác

và báo cáo.

b. Biểu thức:

Giáo viên: Ngô Đức Phongemail: ndp.trian@gmail.comTrường THPT Diễn Châu 5Giáo án Tin học 12Hoạt động của học sinh

Hoạt động của giáo viên

- Để thực hiện tính tốn như tính trung bình

cộng, tính tổng… cần phải sữ dụng các phép - Các kí hiệu phép tốn thường dùng bao

toán và biểu thức. Yêu cầu HS nêu một số phép gồm :

toán và biểu thức sữ dụng trong mẫu hỏi?

+ , – , * , / (phép toán số học)

<, >, <=, >=, =, <> (phép so sánh)

AND, OR, NOT (phép toán logic)

- Các toán hạng trong tất cả các biểu thức

có thể là :

+ Tên các trường (đóng vai trò các biến)

được ghi trong dấu ngoặc vng, ví dụ :

[GIOI_TINH], [LUONG], …

+ Các hằng số, ví dụ : 0.1 ; 1000000, ……

+ Các hằng văn bản, được viết trong dấu

nháy kép, ví dụ : “NAM”, “HANOI”, ……

+ Các hàm số (SUM, AVG, MAX, MIN,

- Bên cạnh việc sử dụng các biểu thức số học COUNT, …).

thì Access cũng cho phép chúng ta sử dụng các - Biểu thức số học được sử dụng để mô tả

biểu thức điều kiện và biểu thức logic. Biểu các trường tính tốn trong mẫu hỏi, mơ tả

thức logic được sữ dụng trong các trường hợp này có cú pháp như sau:

sau:

:

+ Thiết lập bộ lọc cho bảng.

+ Thiết lập điều kiện lọc để tạo mẫu hỏi.

Ví dụ :

VD: Để tìm HS nữ ở tổ 2 biểu thức lọc sẽ là: MAT_DO : [SO_DAN] / [DIENTICH]

[GT] = “Nữ” AND [TO]=2.

- Vậy để tìm các HS là đồn viên có Tốn từ 9

trở lên thì biểu thức điều kiện sẽ như thế nào ?

c. Các hàm:

Giới thiệu cho HS biết chức năng của các hàm - Biểu thức điều kiện sẽ là:

trong thống kê.

[Doanvien] AND [TOAN] >=9

SUM

Tính tổng các giá trị.

AVG

- HS lắng nghe và ghi chép.

Tính giá trị trung bình.

MIN

Tìm giá trị nhỏ nhất.

MAX

Tìm giá trị lớn nhất

COUNT

Đếm số giá trị khác trống (Null).

2. Tạo mẫu hỏi:

- Tương tự như bảng và báo cáo để làm việc với - Ta phải chọn Queries trong bảng chọn

đối tượng mẫu hỏi trước hết ta phải làm gì ?

đối tượng.

- Có các cách nào để tạo mẫu hỏi ?

- Nêu các bước chính để tạo mẫu hỏi ?

- Có 2 cách: sữ dụng thuật sĩ và tự thiết kế.

- Các bước chính để tạo mẫu hỏi:

Chú ý: Khơng nhất thiết phải thực hiện tất cả + Chọn nguồn dữ liệu cho mẫu hỏi mới,

các bước này.

gồm các bảng và các mẫu hỏi khác.

Giáo viên: Ngô Đức Phongemail: ndp.trian@gmail.comTrường THPT Diễn Châu 5Giáo án Tin học 12Hoạt động của giáo viên

- Cách thiết kế mẫu hỏi

C1: Nháy đúp vào Create Query by using

Wizard

hoặc

C2: Nháy đúp vào Create Query in Design

View.

- GV trình chiếu màn hình mẫu hỏi ở chế độ

thiết kế và giải thích các thành phần trên cửa sổ

thiết kế.Hoạt động của học sinh

+ Chọn các trường từ nguồn dữ liệu để đưa

vào mẫu hỏi mới.

+ Khai báo các điều kiện cần đưa vào mẫu

hỏi để lọc các bản ghi.

+ Chọn các trường dùng để sắp xếp bản

ghi trong mẫu hỏi.

- Xây dựng các trường tính tốn từ các

trường đã có.

- Đặt điều kiện gộp nhóm.IV. CÂU HỎI CỦNG CỐ VÀ BÀI TẬP VỀ NHÀ

- Nhắc lại khái niệm mẫu hỏi, một số hàm và phép toán tạo ra các biểu thức số học, biểu

thức điều kiện và biểu thức lôgic để xây dựng mẫu hỏi.

- Nhắc lại các bước chính để tạo một mẫu hỏi, cũng như hai chế độ: chế độ thiết kế và chế

độ trang dữ liệu của mẫu hỏi.

V. DẶN DÒ:

- Yêu cầu HS đọc trước bài thực hành 6.

Giáo viên: Ngô Đức Phongemail: ndp.trian@gmail.comTrường THPT Diễn Châu 5Giáo án Tin học 12Ngày soạn: 17/11/2019

Tiết PPCT: 25,26

Bài thực hành 6

MẪU HỎI TRÊN MỘT BẢNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiến thức

- Làm quen với mẫu hỏi kết xuất thông tin từ một bảng.

- Tạo những biểu thức điều kiện đơn giản.

- Làm quen với mẫu hỏi có sử dụng gộp nhóm, biết sử dụng các hàm gộp nhóm ở mức độ đơn

giản.

2. Kĩ năng: Tạo các mẫu hỏi đơn giản từ một bảng.

3. Thái độ : Tự giác, tích cực và chủ động trong thực hành.

4. Phát triển năng lực học sinh:

- Tạo được những mẫu hỏi đơn giản trong access

II.PHƯƠNG PHÁP

- Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm, kết hợp thực hành ở phòng máy tính với sự hướng dẫn

của giáo viên.

III. CHUẨN BỊ

1. Gv: chuẩn bị phòng máy tính hs thực hành, SGK, giáo án.

2. Hs: học bài và xem trước nội dung bài thực hành ở nhà.

Tiết 25

IV. NỘI DUNG

1. Ổn định lớp :Kiểm tra sĩ số

2. Bài cũ: trong khi thực hành

4. Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA Gv&Hs

NỘI DUNG

Hoạt động 1: gv hướng dẫn hs thao tác tạo mẫu hỏi.

Gv: Các bước để tạo mẫu hỏi:

1. Mở CSDL QuanLi_HS và chọn Queries

ở bảng chọn đối tượng

2. Nháy đúp vào Create query in Design

view

3. Trong bảng tạo cấu trúc mẫu hỏi:

Chọn bảng HOCSINH, nháy nút lệnh Add

Nháy đúp vào các trường muốn đưa vào mẫu

hỏi

4. Nháy nút

để xem kết quả.Bài 1

Sử dụng CSDL QuanLi_HS, tạo mẫu hỏi liệt

kê và sắp sắp thứ tự theo tổ , họ tên, ngày

sinh của các bạn nam.

Nội dung:

Khi chọn tạo mẫu hỏi có các hình ảnh sau:H1: Bảng dữ liệu để tạo mẫu hỏi

Hoạt động 2: Chia hs thành các nhóm và thực hành

Giáo viên: Ngơ Đức Phongemail: ndp.trian@gmail.comTrường THPT Diễn Châu 5Giáo án Tin học 12Gv. Tạo cấu trúc mẫu hỏi theo yêu cầu của

bài 1/ SGK trang 67

Gv: yêu cầu các nhóm hs thực hành theo yêu

cầu của bài

Hs: thực hành

Gv: hướng dẫn và đánh giá bài thực hành

của các nhóm.Kết quả sau khi tạo mẫu hỏi.

4. Củng cố, dặn dò

- Các thao tác cơ bản khi tạo một mẫu hỏi

Tiết 26

IV. NỘI DUNG

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số

2. Bài cũ

3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA Gv&Hs

NỘI DUNG

Hoạt động 1: Gv hướng dẫn học sinh thực hành bài 2

Gv: Yêu cầu học sinh đọc và soạn thảo nội Bài 2 Thực hành theo bài 2 SGK

dung bài 2 SGK trang 67.

Hs: Đọc và soạn thảo theo SGK.

Gv:Giải thích ý nghĩa của từng bước 1.

Hs: Nghe giảng và hiểu.

Hoạt động 2: hướng dẫn hs thực hành bài 3

Bài 3:

Gv: hướng dẫn hs các bước để tạo mẫu

Sử dụng CSDL QuanLi_HS, tạo mẫu hỏi

hỏi:

KI_LUC_DIEM thống kê các điểm cao nhất

1. Mở CSDL QuanLi_HS và chọn

của các bạn học sinh trong lớp về từng môn

Queries trong bảng chọn đối tượng.

(Toán, Lý, Hoá, Văn)

2. Nháy đúp vào Create query in Design

Nội dung:

view

Khi chọn tạo mẫu hỏi có các hình ảnh sau:

3. Chọn bảng HOCSINH và nháy vào Add.

Xuất hiện bảng như hình bên (H1)

4. Nháy đúp vào các trường muốn đưa vào

mẫu hỏi. (hình 2)

Gv: Hướng dẫn học sinh cách tạo gộp

Giáo viên: Ngô Đức Phongemail: ndp.trian@gmail.comTrường THPT Diễn Châu 5Giáo án Tin học 12nhóm, Cách tạo trường mới từ các trường

có trước.

- Hướng dẫn một số cách thực hiện các câu

lệnh đơn giản sử dụng các biểu thức.

Chọn chế độ hiển thị trang dữ liệu để xem

kết quả.

H1: Bảng dữ liệu để tạo mẫu hỏi.

Hs: lắng nghe và ghi nhớ các bước tạo

mẫu hỏi.

Hoạt động 3: hs thực hành theo nhóm

Gv: cho hs thực hành theo các nhóm đã phân công

Hs: thực hành theo hướng dẫn của giáo viên

Gv: kiểm tra và hướng dẫn, đánh giá kết quả thực hành của học sinh.4. Củng cố, dặn dò

- Các thao tác cơ bản khi tạo một mẫu hỏi

- Xem trước phần còn lại của bài thực hành.

Giáo viên: Ngơ Đức Phongemail: ndp.trian@gmail.comTrường THPT Diễn Châu 5Giáo án Tin học 12Ngày soạn: 23/11/2019

Tiết PPCT: 27

Bài tập và thực hành 7

MẪU HỎI TRÊN NHIỀU BẢNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiến thức

- Làm quen với mẫu hỏi kết xuất thông tin từ 1 và nhiều bảng.

- Học sinh tạo được các mẫu hỏi để kết xuất thông tin từ nhiều bảng.

2. Kĩ năng

- Rèn luyện kỹ năng tạo mẫu hỏi

3. Thái độ

- Học sinh ứng dụng các kiến thức đã học sau này vào thực tiễn cơng việc của mình.

4. Phát triển năng lực học sinh:

- Tạo được những mẫu hỏi đơn giản trong access

II. PHƯƠNG PHÁP

- Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm, kết hợp thực hành ở phòng máy tính với sự hướng dẫn

của giáo viên.

III. CHUẨN BỊ

1. Gv: chuẩn bị phòng máy tính hs thực hành, SGK, giáo án.

2. Hs: học bài và xem trước nội dung bài thực hành ở nhà.

IV. NỘI DUNG

1. Ổn định lớp

2. Bài cũ: kiểm tra khi học sinh thực hành

3. Nội dung bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA Gv&Hs

NỘI DUNG

Hoạt động 1: hướng dẫn thực hành

Gv: Phân nhóm làm bài tập

Bài 1:

- Phân vị trí từng nhóm làm bài tập

Sử dụng CSDL KINH_DOANH, sử dụng

- Những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng

độ của HS

hàm COUNT lập mẫu hỏi liệt kê các loại

Hs: Chú ý lằng nghe, thực hiện theo sự phân mặt hàng (theo tên mặt hàng) cùng số lần

công của GV.

được đặt.

Gv: Để thời gian 5 phút để học sinh đọc kĩ

những yêu cầu của bài thực hành.

- Hướng dẫn cách thức thực hiện buổi thực

hành của HS

Hs: Xem nội dung bài tập thực hành

Gv: Nêu các yêu cầu kiến thức cần vận

dụng để hoàn thành thực hành

- Chú ý lắng nghe, quan sát ghi nhớ những

yêu cầu của GV

H1: Cách tạo Queries

Hoạt động 2: Thực hành thao tác tạo mẫu hỏi.

HƯỚNG DẪN

Gv: Yêu cầu học sinh đọc bài 1 SGK trang

69.

1. Mở CSDL KINH_DOANH và chọn

Giáo viên: Ngô Đức Phongemail: ndp.trian@gmail.comTrường THPT Diễn Châu 5Giáo án Tin học 12Hs: Đọc SGK.Queries.

2. Nháy đúp vào Create query in Design

Gv: yêu cầu hs thảo luận nhóm và đưa ra view

cách làm bài 1.

- Chọn hai bảng HOA_DON và

Hs: thảo luận và làm bài thực hành

MAT_HANG, nháy nút Add .

3. Chọn trường Ten_mat_hang ở bảng

MAT_HANG và trường Ma_mat_hang ở

bảng HOA_DON.

4. Nháy nút Totals để hiển thị dòng Total,

tại trường Ma_mat_hang ta chọn Count

Sau đó chọn chế độ hiển thi trang dữ liệu sẽ

có dạng như hình H3. Đó là kết quả bài toán.H2: Chọn các trường đưa vào mẫu hỏiH3: Kết quả của mẫu hỏi bài 1.

4. Củng cố, dặn dò

– Nhắc lại thao tác tạo mẫu hỏi trên nhiều bảng?

– Dặn hs về xem trước bài 2 của bài thực hành 7 để tiết sau thực hành.

Giáo viên: Ngô Đức Phongemail: ndp.trian@gmail.comTrường THPT Diễn Châu 5Giáo án Tin học 12Ngày soạn: 24/11/2019

Tiết PPCT: 28

Bài tập và thực hành 7

MẪU HỎI TRÊN NHIỀU BẢNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiến thức

- Làm quen với mẫu hỏi kết xuất thông tin từ 1 và nhiều bảng.

- Học sinh tạo được các mẫu hỏi để kết xuất thông tin từ nhiều bảng.

2. Kĩ năng

- Rèn luyện kỹ năng tạo mẫu hỏi

3. Thái độ

- Học sinh ứng dụng các kiến thức đã học sau này vào thực tiễn cơng việc của mình.

4. Phát triển năng lực học sinh:

- Tạo được những mẫu hỏi đơn giản trong access

II. PHƯƠNG PHÁP

- Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm, kết hợp thực hành ở phòng máy tính với sự hướng dẫn

của giáo viên.

III. CHUẨN BỊ

1. Gv: chuẩn bị phòng máy tính hs thực hành, SGK, giáo án.

2. Hs: học bài và xem trước nội dung bài thực hành ở nhà.

IV. NỘI DUNG

1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số

2. Bài cũ: kiểm tra khi học sinh thực hành

3. Bài mới

HOẠT ĐỘNG CỦA Gv&Hs

NỘI DUNG

Hoạt động 1: Thực hành tạo biểu mẫu theo yêu cầu.

Gv: Yêu cầu học sinh đọc bài 2 SGK trang

Bài 2:

69.

Sử dụng CSDL KINH_DOANH, sử dụng

Hs: Đọc SGK.

hai bảng HOA_DON và MAT_HANG, dùng

Gv: hướng dẫn thao tác mẫu

các hàm AVG, MAX, MIN để thống kê sớ

Các bước để tạo mẫu hỏi:

lượng trung bình, cao nhất, thấp nhất trong

1. Mở CSDL KINH_DOANH và chọn

các đơn đặt hàng theo tên mặt hàng...

Queries.

Nháy đúp vào Create query in Design

view

Chọn và Add hai bảng HOA_DON và

MAT_HANG. Xuất hiện bảng như hình bên

(H1)

Khi đó nhập các trường như H2. Sau đó

chọn chế độ hiển thi trang dữ liệu sẽ có dạng

như hình H3. Đó là kết quả bài tốn.Giáo viên: Ngơ Đức Phongemail: ndp.trian@gmail.comTrường THPT Diễn Châu 5Giáo án Tin học 12H1: Cách tạo QueriesH2: Cách nhập các thông số cho bài 2H3: Kết quả của bài 2

4. Củng cố, dặn dò

– Nhắc lại cách tạo mẫu hỏi từ nhiều bảng.

– Ý nghĩa của mẫu hỏi.

Xem trước bài “báo cáo và kết xuất báo cáo”

Giáo viên: Ngô Đức Phongemail: ndp.trian@gmail.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 4. (3 điểm) - Tạo biểu mẫu cho bảng HOC_SINH, nhập 3 bản ghi bằng biểu mẫu này.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×