Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề

Hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề

Tải bản đầy đủ - 0trang

Việc ban hành Bộ luật Lao động, Luật Đầu tư, Luật Giáo

dục, Luật Dạy nghề và các văn bản dưới luật đã bước đầu phát

huy tác dụng. Song đào tạo nghề là một lĩnh vực đào tạo có

những đặc thù riêng gắn chặt với sản xuất, việc làm, đòi hỏi đầu

tư tơn kém, với sự tham gia của tồn xã hội, do đó cần có một

hành lang pháp lý thích hợp. Hiện nay, hệ thống của các văn bản

quy phạm pháp luật còn thiếu và lạc hậu cần phải sửa đổi, bổ

sung và ban hành mới cho phù hợp yêu cầu QLNN về đầu tư phát

triển đào tạo nghề. Cụ thể cần tập trung vào xây dựng các văn

bản pháp luật và các quy định sau:

Xây dựng và ban hành Nghị định của Chính phủ, các văn

bản dưới luật cụ thể hoá Luật Dạy nghề, nhất là các điều 62, 72,

84, 86, 88, 89 và một số nội dung khác của Luật Dạy nghề. Đối

với vấn đề cụ thể hóa về đầu tư và QLNN về đầu tư phát triển

đào tạo nghề, theo tác giả cần làm rõ một số nội dung sau:

+ Cần làm rõ nhiệm vụ của cơ quan QLNN về đầu tư phát

triển đào tạo nghề, quan hệ giữa Bộ Lao động - Thương binh và

Xã hội với các bộ, các ngành, tỉnh, thành phố, đặc biệt là Bộ

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng

cơ chế chính sách, định hướng, quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát

triển đào tạo nghề, thực hiện QLNN về đầu tư phát triển đào tạo

nghề trên phạm vi quốc gia, ngành, địa phương, nhất là đối với

cơ sở dạy nghề được sự đầu tư của nhiều nguồn ngân sách hoặc

cơ sở đào tạo có tham gia đào tạo nghề.

+ Vấn để sở hữu của các cơ sở dạy nghề cơng lập, tư thục, có

vốn đầu tư nước ngồi. Vấn đề vì mục đích lợi nhuận và khơng vì

mục đích lợi nhuận trong đào tạo nghề, chính sách ưu đãi đối với

từng loại hình cơ sở dạy nghề. Cơ chế quản lý đối với từng loại

167hình cơ sở đào tạo. Vấn đề cổ phần hóa cơ sở dạy nghề. Vấn đề

cạnh tranh giữa các cơ sở dạy nghề, ngay cả cơ sở dạy nghề cơng

ích được Nhà nước đầu tư cũng phải cạnh tranh để nâng cao chất

lượng dịch vụ, nếu dịch vụ tốt được Nhà nước hàng năm đặt hàng

(gắn với đặt hàng là cấp kinh phí). Vấn đề đấu thầu trong đào tạo

nghề từ NSNN.

+ Xây dựng quỹ hỗ trợ học nghề, cần rõ cơ quan quản lý

quỹ, hình thức đóng góp và quản lý quỹ, cơ chế giám sát quỹ.

+ Quy định chế tài thực hiện quy định về thanh tra, giám sát

các hoạt động đầu tư cho đào tạo nghề, nhất là đối với các cơ sở

dạy nghề ngồi cơng lập, thanh tra nội bộ các cấp QLNN về đào

tạo nghề sao cho các hoạt động thanh tra, giám sát được thực

hiện nghiêm túc hơn.

+ Có chính sách đầu tư tích cực đối với đào tạo, nâng cao đời

sống đội ngũ giáo viên.

- Hồn thiện các quy định về mơ hình, quy chế hoạt động

của các cơ sở dạy nghề công lập, ngồi cơng lập; các cơ sở liên

doanh, liên kết; các cơ sở có vốn đầu tư nước ngồi. Trong đó

quy định rõ về trách nhiệm, mục tiêu hoạt động, nội dung đào

tạo, chất lượng đào tạo, sản phẩm đào tạo, chế độ sở hữu, cơ chế

hoạt động, chế độ tài chính, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ thuế.

- Quy định về chế độ thông tin, báo cáo. Trong thông tin báo

cáo cần đánh giá đúng tình hình, kịp thời, thông tin hai chiều từ

dưới lên, từ trên xuống và yêu cầu thông tin trên phương tiện

thông tin đại chúng để phục vụ cho hệ thống đào tạo nghể và cho

xã hội.

- Xây dựng một số định mức chi phí tối thiểu cho đào tạo

một nghề, một bậc thợ. Thiết lập một hệ thống kiểm định

168chất lượng đào tạo gồm: Mục tiêu đào tạo; tổ chức và quản lý

đào tạo; tuyển sinh; nội dung chương trình; đội ngũ cán bộ,

giáo viên; tài chính, tài sản, các thiết bị; dịch vụ phục vụ học

sinh; kết quả học tập và các chế tài bắt buộc việc thực hiện

kiểm định.

- Sửa đổi và ban hành các quy định cần thiết như: Quy chế về

tổ chức, hoạt động trong các loại hình cơ sở dạy nghề; quy định

chức nãng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy QLNN về đầu tư phát

triển đào tạo nghề các cấp; quy định trách nhiệm của các cơ quan

liên quan đến quản lý cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài;

quy định về phân luồng giữa giáo dục và dạy nghề, liên thông

giữa các cấp học nghề (hiện nay mới thực hiện theo quy định tạm

thời); quy định về thủ tục thành lập, chia, tách cơ sở dạy nghề

theo cơ chế “một cửa”.

- Hồn thiện chính sách khuyến khích đầu tư phát triển đào

tạo nghề như: Chính sách ưu đãi đối với cơ sở dạy nghề, chính

sách tuyển sinh, chính sách đối với người dạy nghề và người

học nghề.

2.

Đẩy nhanh xã hội hoá đào tạo nghề nhằm thu hút và

sử dụng hiệu quả đầu tư phát triển đào tạo nghề

Xã hội hoá đào tạo nghề là giải pháp quan trọng thu hút và

sử dụng hiệu quả đầu tư phát triển đào tạo nghề của nước ta hiện

nay. Xã hội hoá đào tạo nghé dựa trên cơ chế chia sẻ chi phí đào

tạo. Cơ chế chia sẻ chi phí đào tạo là việc huy động các đối

tượng như: Nhà nước, gia đình và bản thân người học, người sử

dụng lao động, cộng đồng xã hội tham gia đóng góp nguồn lực

cho đào tạo nghề.

169Lý do cơ bản thực hiện cơ chế này là:

- Nhu cầu học nghề và chất lượng đào tạo nghề ngà) càng

cao, kinh phí đầu tư cho đào tạo nghề là quá lớn và ngà) càng

tăng, trong khi nguồn vốn từ ngân sách chi cho đào tạo nghề

không đủ sức tăng tương ứng với yêu cầu kinh phí đào tạc. Hơn

nữa, khác với hệ thống giáo dục phổ thơng mang tính ph) cập,

đại trà, cấp học mang tính bắt buộc, được Nhà nước bao cấ) tồn

bộ, còn đào tạo nghề mang tính tự nguyện, lợi ích đem lại (ho cá

nhân nhiều hơn lợi ích đem lại cho xã hội, do đó người h)c trả

tiền là nhằm thực hiện công bằng trong giáo dục, công bằng

trong chi ngân sách và dành ngân sách chi cho các lợi ích cồng

cộng khác cần hơn.

- Các nước trên thê giới đều áp dụng cơ chế chia sẻ cii phí

trong đào tạo nghề, ngay cả các nước phát triển như Anh Đức

sau một thời gian khơng thu học phí học nghề thì nay đã tiíp tục

thực hiện việc thu học phí.

- Đối với nước ta chủ trương xã hội hố đào tạo nghề dễn ra

còn chậm so với tiềm năng và mức độ phát triển, chậm hĩn so

với sự chuyển đổi của nền kinh tế. Chủ trương xã hội hoá li biện

pháp tích cực huy động sự đóng góp của nhân dân tronị điều

kiện NSNN còn hạn hẹp. Trong những năm gần đây, thực hện xã

hội hoá đào tạo nghề đã thu hút được nhiều nguồn lực xã hú đầu

tư cho đào tạo nghề, việc chia sẻ chi phí đào tạo, thực hiện :ã hội

hoá đào tạo nghề là hướng đi cần thiết trong giai đoạn hiệi nay

và chiến lược đào tạo nghề đến năm 2020.

Hiện nay, việc chia sẻ chi phí đào tạo nghề, thực hiện ;ã hội

hố đào tạo nghề được thể hiện trong Nghị quyết sô' 0) của

170Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoàn thiện hệ thống các văn bản, quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×