Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoàn thiện quy hoạch, kê hoạch và tăng cường kiểm tra, giám sát đầu tư phát triển đào tạo nghề

Hoàn thiện quy hoạch, kê hoạch và tăng cường kiểm tra, giám sát đầu tư phát triển đào tạo nghề

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Thực hiện việc dự báo nhu cầu đầu tư phát triển đào tạo

nghề trong q trình hồn thiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát

triển đào tạo nghề. Đặc biệt hiện nay, thực hiện định hướng

chuyển đổi đào tạo nghề từ hướng cung sang hướng cầu, nhiệm

vụ cần thiết là có thơng tin nhu cầu lao động qua đào tạo nghề,

nhu cầu cần chi tiết về số lượng, loại thợ, bậc thợ và đào tạo lại

nghề hàng năm. Để dự báo nhu cầu đầu tư phát triển đào tạo

nghề có căn cứ khoa học, phải tiến hành khảo sát, đánh giá thực

trạng hệ thống dạy nghề hiện nay; đặc biệt khảo sát nhu cầu đào

tạo nghề, tuyển dụng lao động qua đào tạo của người sử dụng lao

động (khảo sát từ phía cầu lao động); dự báo nhu cầu số lượng và

chất lượng đào tạo nghề, nhu cầu vốn đầu tư và khả năng nguồn

vốn có thể huy động, trong đó có tính đến các yếu tố nước ngồi

tác động vào hệ thống dạy nghề của Việt Nam.

- Xác định hướng ưu tiên trong đầu tư phát triển đào tạo

nghề: Để có căn cứ khoa học xây dựng quy hoạch, kế hoạch cần

đặt ra hướng ưu tiên trong đầu tư phát triển đào tạo nghề. Theo

yêu cầu hiện nay, hướng ưu tiên là tập trung đầu tư nâng cấp cơ

sở vật chất, thiết bị, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, xây

dựng chương trình, giáo trình, khuyến khích đầu tư xây dựng cơ

sở dạy nghề trọng điểm, đào tạo chất lượng cao, đẩu tư vào vùng

khó khăn, miền núi, dân tộc ít người.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển đào tạo

nghề cần thể hiện được mơ hình đào tạo nghề, các hình thức đầu

tư, vai trò của hình thức đầu tư, cơ cấu, tỷ lệ đầu tư. Định hướng

rõ đầu tư từ NSNN chiếm tỷ trọng bao nhiêu, còn lại đầu tư từ

nguồn vốn nào, theo tác giả nguồn vốn của Nhà nước không nhất

189thiết phải trên 50%, sử dụng nguồn vốn vào mục đích gì, quản lý

việc phát huy hiệu quả của sử dụng vốn.

- Thực hiện xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển

đào tạo nghề theo quy trình từ dưới lên, sau đó tổng hợp, phân

tích, dựa trên dự báo và hướng ưu tiên, tiếp tục điều chỉnh, bổ

sung những quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển đào tạo nghề

tồn quốc cho phù hợp với tình hình tăng tốc đào tạo nghề và hội

nhập quốc tế hiện nay. Từ quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển

toàn quốc, các ngành địa phương điều chỉnh lại quy hoạch, kế

hoạch của mình cho phù hợp với quy hoạch chung.

- Quy hoạch đầu tư phát triển đào tạo nghề cần được xây

dựng tương đối ổn định, thời gian dài và có tầm nhìn chiến lược,

ít nhất là 10 năm. Cần xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển đào

tạo nghề ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.

- Việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển đào

tạo nghé có thể xây thành quy định riêng, hoặc nằm trong quy

hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hoặc nằm trong quy

hoạch, kế hoạch đầu tư hoặc trong quy hoạch, kế hoạch về đào

tạo nghề nhưng tất cả phải được các cấp có thẩm quyền ra quyết

định phê duyệt (phạm vi quốc gia là Chính phủ, phạm vi địa

phương là ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phạm vi ngành là bộ chủ

quản). Điều quan trọng hiện nay, trước khi các quy hoạch, kế

hoạch được duyệt cần có sự thẩm định hoặc phản biện của cơ

quản ỌLNN về đào tạo nghề.

- Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển đào tạo nghề phải dựa

trên quy hoạch đầu tư phát triển đào tạo nghề và tình hình kinh tế

- xã hội, kế hoạch phát triển đào tạo nghề. Nội dung cơ bản của

190các kế hoạch đó cần phải đầy đủ các thơng tin như: Thực trạng

thành tựu, tổn tại, nguyên nhân về đầu tư phát triển đào tạo nghề;

bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế có ảnh hưởng trực

tiếp đến đầu tư phát triển đào tạo nghề; các quan điểm chỉ đạo

phát triển đào tạo nghề; mục tiêu, nhiộm vụ, biện pháp và nguồn

lực đầu tư phát triển đào tạo nghề.

Từ yêu cầu trên, hiện nay cần hoàn thiện quy hoạch, kế

hoạch cụ thể sau:

- Tiếp tục thực hiện quy hoạch mạng lưới trường dạy nghề đến

năm 2010, trong đó xây dựng hồn chỉnh các quy hoạch của các

ngành, địa phương theo quy hoạch chung của cả nước, bổ sung

làm rõ nguồn lực tài chính trong quá trình thực hiện quy hoạch.

- Xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề đến năm 2020.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề đến năm 2020.

- Kế hoạch đầu tư phát triển đào tạo nghề đến năm 2010 và

năm 2020.

Về tâng cường kiểm tra, giám sát đầu tư phát triển đào tạo

nghề: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy

phạm pháp luật, các chế độ chính sách về đào tạo nghề nói chung

và đầu tư phát triển đào tạo nghề nói riêng là giải pháp hết sức

quan trọng đảm bảo cho công tác đầu tư phát triển đào tạo nghề

thực hiện đúng mục tiêu, quy định đề ra, phát hiện kịp thời

những sai iệch để điều chỉnh, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực.

Để tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư phát triển

đào tạo nghề thực hiện nghiêm túc các quy phạm pháp luật, các

chế độ, chính sách về đầu tư phát triển đào tạo nghề, với phương

191châm: Chuyển trọng tâm hoạt động kiểm tra, giám sát từ đơn

thuần giải quyết đơn thư khiếu nại, tô' cáo sang kiểm tra, hướng

dẫn việc thực hiện quy trình, quy phạm, các nghiệp vụ lập và

quản lý dự án đầu tư.

Thực hiện nguyên tắc: Nhà nước thực hiện chức nảng quản lý

vĩ mô, đồng thời tăng quyền và trách nhiệm tự chủ cho cơ sở dạy

nghề trong việc tự đánh giá hoạt động của cơ sở; Nhà nước chuyển

từ vai trò kiểm sốt chi tiết sang vai trò giám sát, điểu phối.

Cần có biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra,

giám sát sau:

- Phổ biến các quy chế, quy định, các chế độ chính sách đối

với cán bộ làm cơng tác quản lý đào tạo nghề, cơng khai hố cho

tồn xã hội biết những quy định về hoạt động đầu tư cho dạy

nghề, nhất là đầu tư từ NSNN. Đối với cán bộ làm công tác quản

lý các dự án đầu tư, cán bộ chủ chốt của cơ sở dạy nghề, tuỳ

thuộc vào yêu cầu công việc cần tiến hành tập huấn theo chuyên

đề, đảm bảo các cán bộ làm công tác quản lý đầu tư phải rất

thông hiểu quy chế, quy định liên quan đến công việc, nhiệm vụ

cá nhân.

- Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở vể thực hiện báo

cáo thu, chi tài chính; quy chế huy động, sử dụng tài chính, tài

sản của cơ sở.

- Tiến hành tổng kiểm tra dạy nghề ngắn hạn, các trung tâm

dạy nghề, các cơ sở dạy nghề ngồi cơng lập về điều kiện đảm bảo

chất lượng dạy và học, thu học phí và báo cáo tài chính.

- Kiểm tra việc chấp hành quy định về thu, chi lệ phí

tuyển sinh.

192- Kiểm tốn các hoạt động thu, chi tài chính, các dự án đầu

tư cho đào tạo nghề.

- Xây dưng hệ thống thanh tra dạy nghề từ Tổng cục Dạy

nghề đến các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về số lượng,

được trang bị đủ kiến thức của thanh tra viên, được tạo diều kiện

về phương tiện, kinh phí và cơ sở pháp ]ý để thực hiện chức năng

thanh tra.

- Hình thành các tổ chức tự thanh tra tại cơ sở dạy nghề.

7.Hoàn thiện bộ máy tổ chức, cán bộ quản lý nhà nướcvề đầu tư phát triển đào tạo nghề

Theo quy định hiện nay, bộ máy tổ chức QLNN về đào tạo

nghé, đồng thời là bộ máy tổ chức QLNN về đầu tư phát triển

đào tạo nghề. Cán bộ quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào

tạo nghề là cán bộ QLNN về đào tạo nghề được phân cơng quản

lý hoạt độnẹ đầu tư. Vì vậy, hồn thiện bộ máy tổ chức, cán bộ

QLNN về đầu tư phát triển đào tạo nghé gắn liền với hoàn thiện

bộ máy tổ chức, cán bộ QLNN về đào tạo nghề. Hiện nay, vấn đề

hoàn thiện bộ máy tổ chức, cán bộ QLNN về đào tạo nghề có rất

nhiều ý kiến khác nhau, theo tác giả cần thống nhất một số

nguyên tắc sau:

- Đảm hảo cho hệ thống hoạt động được thống nhất, tinh

giản, thuận tiện cho việc diều hành.

- Nâng cao trách nhiộm cho các cấp quản lý, thực hiện phân

cấp quản lý rõ ràng, dứt khoát, nhất quán giữa trung ương và các

cấp chính quyền địa phương.

193- Hạn chế sự xáo trộn gây ảnh hưởng đến công tác đào tạo

nghề đang trên đà phát triển.

- Việc hoàn thiện bộ máy tổ chức QLNN về đào tạo nghề

không trái với quy định của Luật Giáo dục, Luật Dạy nghề.

Để đảm bảo nguyên tắc trên, việc hoàn thiện bộ máy tổ chức

QLNN về đào tạo nghề cần tiếp tục thực hiện Nghị định số

33/1998/NĐ-CP ngày 23/5/1998 của Chính phủ, Nghị định

02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001, Luật Dạy nghề và Thông tư

liên tịch số 01/1999-TTLT-LĐTBXH-TCCP của Ban tổ chức cán

bộ Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thành

lập, kiện tồn phòng dạy nghề ở các địa phương. Cụ thể như sau:

- Hoàn thiện bộ máy tổ chức: Thành lập một số ban chuyên

ngành của Tổng cục Dạy nghề, trong đó có bộ phận chun

nghiên cứu chiến lược và chính sách, thông tin về đào tạo nghề để

giúp Tổng cục Dạy nghề chỉ đạo, định hướng, giúp đỡ hộ thống

dạy nghề các cấp. Hồn thành việc thành lập các phòng Dạy nghề

trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ít nhất đến năm

2008 phải hồn thành việc thành lập các phòng Dạy nghé (hiện

nay mới có 37/64 tỉnh, thành phố có phòng Dạy nghề).

Hình thành bộ phận (chuyên trách hoặc bán chuyên trách)

giúp cho Tổng cục Dạy nghề và các Sở Lao động - Thương binh

và Xã hội quản lý các hoạt động đầu tư.

Xây dựng quy chế phối hợp giữa Bộ Lao động - Thưưng binh

và Xã hội với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và

các bộ, ngành trong quản lý đầu tư phát triển đào tạo nghề. Ớ địa

phương, xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan lao động thương binh - xã hội và cơ quan giáo dục - đào tạo trong quản lý

194Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoàn thiện quy hoạch, kê hoạch và tăng cường kiểm tra, giám sát đầu tư phát triển đào tạo nghề

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×