Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xã hội, (4), tr.32-33.

Xã hội, (4), tr.32-33.

Tải bản đầy đủ - 0trang

93.Trung ương Đồn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

(1999), Dạy nghề và việc làm kỷ yếu cho các bạn trẻ, Nxb

Thanh niên, Hà Nội.94.Thái Duy Tiên (1998), Những vấn đề cơ bản giáo dục hiện

đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội.95.Lương Anh Trâm - Chủ nhiệm (2000), Một sô' giải pháp

Cơng đồn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghê

cho cơng nhân đáp ứng u cầu cơng nghiệp hố, hiện đại

hoá đất nước, Đề tài NCKH mã số 98-97-TLĐ, Tổng Liên

đoàn Lao động Việt Nam, Hà Nội.96.Trường Đại học Cơng đồn (2004), Pháp luật về Lao động

và Cơng đồn, Nxb Lao động, Hà Nội.97.Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (1995), Kinh tê'học lao

động, Nxb Giáo dục, Hà Nội.98.Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (1997), Kinh tế học

công cộng, Nxb Thống kê, Hà Nội.99.Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (2000), Lập và quản lý

dự án đầu tư, Nxb Thống kê, Hà Nội.100. Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật I (1991), Giáo dục học

nghề nghiệp, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

101. Phan Mậu Tùng- chủ biên (1994), Cơ sở lý luận của hiệu

quá kinh tế đào tạo lao động kỹ thuật, Đề tài NCKH mã số

V93-10, Hà Nội.

102. Phan Chính Thức (2003), Những giải pháp phát triển đào

tạo nghề góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp

cơng nghiộp hố, hiện đại hố, Luận án Tiến sĩ giáo dục,

trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.

207103. Uỷ ban quốc gia về Thanh niên (2000), Thực trạng chính

sách dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên, Đề tài

NCKH, Hà Nội.

104. Viện khoa học giáo dục (2001), Xã hội hoá giáo dục,

Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

105. Viện Ngôn ngữ học (2001), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà

Nẵng, Đà Nẵng.208MỤC LỤC

Trang

Các chữ viết tất ..........................................................................4Danh mục các bảng ..... ••........................................................5Danh mục các biểu đồ .............................................................. 6Mở đ ầ u ........................................................................................7

CHUƠNG 1

Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NướcVỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGHỀ

TRONG NỀN KINH TÊ THỊ TRƯỞNG......................... 11

I. Đầu tư phát triển đào tạo nghề trong nền kinh tế

thị trường .................................................................................11

II. Quản lý nhà nước vể đầu tư phát triển đào tạo nghề

trong nền kinh tế thị trường .................................................. 40

III. Kinh nghiệm một số quốc gia trong quản lý nhà nước

về đầu tư phát triển đào tạo nghề ..........................................64

CHUƠNG2

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHẢ NƯỚC

VỀ ĐẨU TƯ PHÁT TRIỂN ĐẢO TẠO N6HÊ ở VIỆT NAM ............... 75I. Tinh hình đào tạo nghề và đầu tư phát triển đào

tạo n g h ề...................................................................................75

II. Thực trạng Quản lý nhà nước vể đầu tư phát triển đào

tạo nghề ..............................................................................102III. Đánh giá chung quản lý nhà nước về đầu tư phát triển

đào tạo n g h ề ......................................................................... 133

CHUƠNG 3

ĐỊNH HƯÚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

QUẢN LÝ NHẢ NƯỚC VỆ ĐẨU Tư PHÁT TRIỂN

ĐÀO TẠO NGHÊ ở VIỆT N A M ................................152

I.Định hướng phát triển đào tạo nghề và hoàn thiện

quản lý nhà nước về đầu tư phát triển đào tạo nghề.......... 152II.Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về đầu tư phát

triển đào tạo nghề ............................................................... 166Tài liệu tham k h ả o ............................................................197210QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỂ ĐẦU T ư PHÁT TRIỂN

ĐÀO TẠO NGHỀ ở VIỆT NAM

TS. NGUYỄN ĐỨC TĨNH

NHA XUẢT BAN DAN TRI

Số 9 - Ngõ 26 - phố Hoàng Cầu - Hà Nội

ĐT: (04) 63280438 - Fax: (04) 35149839

Email: nxbdantri@gmai.comChịu trách nhiệm xuất bản:

TỔ ĐĂNG HẢI

Chịu trách nhiệm bản thảo:

NGUYỄN PHAN HÁCH

Bicn tập:NGUYÊN THI DINHVẽ bìa:STARBOOKSửa bản in:NGỌC LINHChế bản:LAN HƯƠNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xã hội, (4), tr.32-33.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×