1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

Mô tả tình huống

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.12 MB, 30 trang )


Một số lưu ý trong phần

mơ tả tình huống

 Tình  huống  được  mơ  tả  có  thể  là  tình 

huống  diễn  ra  trong  thực  tế,  tình  huống 

hư  cấu  hoặc  kết  hợp  giữa  thực  tế  và  hư 

cấu  nhưng  phải  gắn  với  thực  tiễn  và  thể 

hiện  được  u  cầu  phát  sinh  tác  động 

quản lý hành chính nhà nước. Nên mơ tả tình huống theo lối kể chuyện để 

tạo  sự  hấp  dẫn,  lơi  cuốn  nhưng  cần  đảm 

bảo văn phong, ngơn ngữ hành chính.

Cần  thể  hiện  rõ  ràng,  chặt  chẽ,  hợp  lý  về 

nhân  vật,  thời  gian,  không  gian  diễn  ra  tình 

huống

Sự  kiện,  vụ  việc  được  mơ  tả  trong  tình 

huống phải xuất hiện các vấn đề đòi hỏi cơ 

quan, cán bộ, cơng chức nhà nước phân tích 

và  tìm  ra  các  phương  án,  biện  pháp  giải 

quyết phù hợp   Các vấn đề mà tình huống đặt ra cần gợi 

mở  ra  nhiều  phương  án  giải  quyết.  Cố 

gắng  tránh  các  tình  huống  chỉ  có  một 

cách  giải  quyết  duy  nhất  đúng  hoặc  tình 

huống  q  đơn  giản  mà  sau  khi  đọc  đã 

thấy ngay cách giải quyết

Việc mơ tả tình huống cần chi tiết, cụ thể, 

làm nổi bật những u cầu tác động quản 

lý  nhà  nước  nhưng  khơng  nên  q  dài 

hoặc sa vào kể lể những tình tiết vụn vặt 

khơng  cần  thiết  (chỉ  nên  trong  khoảng  2 

đến 4 trang). 

 Những trường hợp mơ tả tình

huống khơng phù hợp trong tiểu

luận tình huống

­ Tường thuật lại một sự kiện, vụ việc đã 

được giải quyết xong, khơng còn phát sinh 

nhu cầu tác động quản lý hành chính nhà 

nước

­  Nội dung tình huống q xa rời thực tế

­  Nội dung tình huống được mơ tả khơng 

liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản 

lý hành chính nhà nước.

  3. Phân tích ngun nhân và hậu

quả từ tình huống

 Đây  là  nội  dung  quan  trọng của  quá trình xử lý 

tình  huống,  thể  hiện  trình  độ  lý  luận,  chun 

mơn, kỹ năng nghiệp vụ cũng như kinh nghiệm 

thực tiễn của học viên. Làm tốt nội dung này là 

cơ  sở  để  xây  dựng,  phân  tích  và  lựa  chọn 

phương  án  giải  quyết  tình  huống  cũng  như  đề 

xuất các kiến nghị đúng đắn, hợp lý

Việc phân tích các ngun nhân và hậu quả của 

tình huống là hết sức đa dạng gắn với mỗi tình 

huống.  Tuy  nhiên  có  thể  định  hướng  phân  tích 

ngun  nhân  và  hậu  quả  của  tình  huống  như 

sau:

 3.1. Ngun nhân

   Có thể có nhiều ngun nhân làm phát sinh tình 

huống nhưng nên chia thành 2 nhóm là ngun 

nhân khách quan và ngun nhân chủ quan:

­ Ngun nhân khách quan: Có thể từ

+ Bất cập từ chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý

+ Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa­xã hội

+ Hạn chế, bất cập trong tổ chức và hoạt động 

của cơ quan cấp trên  Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (30 trang)

×