Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích nguyên nhân và hậu quả từ tình huống

Phân tích nguyên nhân và hậu quả từ tình huống

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1. Ngun nhân

   Có thể có nhiều ngun nhân làm phát sinh tình 

huống nhưng nên chia thành 2 nhóm là ngun 

nhân khách quan và ngun nhân chủ quan:

­ Ngun nhân khách quan: Có thể từ

+ Bất cập từ chính sách, pháp luật, cơ chế quản lý

+ Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa­xã hội

+ Hạn chế, bất cập trong tổ chức và hoạt động 

của cơ quan cấp trên  ­ Ngun nhân chủ quan: Có thể từ

+ Phẩm chất, năng lực của cán bộ, cơng 

chức 

+ Tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, tác 

phong, lề lối làm việc… của cán bộ, cơng 

chức

+ Trình độ dân trí, ý thức pháp luật của 

người dân

+ Sự mất đồn kết trong nội bộ các cơ quan 

nhà nước hoặc mâu thuẫn trong nhân 

dân.  3.2. Hậu quả từ tình huống    Hậu quả phát sinh từ tình huống có thể xem xét dưới 

góc  độ  cụ  thể  (trước  mắt)  hoặc  lâu  dài.  Tuy  nhiên, 

việc xác định hậu quả có thể dựa trên các khía cạnh 

sau:

    + Xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, xã hội, quyền 

và  lợi  ích  hợp  pháp,  chính  đáng  của  công  dân,  tổ 

chức

    + Ảnh hưởng đến ổn định chính trị

        +  Ảnh  hưởng  đến  kinh  tế,  văn  hóa  –  xã  hội,  môi 

trường

        +  Làm  mất  uy  tín  của  cơ  quan,  cán  bộ,  cơng  chức, 

giảm sút lòng tin của nhân dân, gây bất bình trong dư 

luận

    +  Ảnh hưởng đến trật tự pháp luật và pháp pháp chế 

 

 

XHCN…4. Xác định mục tiêu xử lý

tình huống

 Việc xác định mục tiêu xử lý tùy thuộc vào 

nội  dung,  tính  chất,  đặc  điểm  của  từng 

tình  huống  cụ  thể.  Tuy  nhiên,  thường 

trong quá trình xử lý mỗi tình huống chúng 

ta  đều  cần  đặt  ra  các  mục  tiêu  cụ  thể, 

trước mắt cũng như mục tiêu lâu dài. Ví dụ: 

      Giải  quyết  tình  huống  vướng  mắc  trong 

việc  giải  phóng  mặt  bằng  để  xây  dựng 

cơng trình cơng cộng thì rõ ràng  mục tiêu 

cụ thể, trước mắt  là phải giải phóng được 

mặt  bằng  kịp  thời  hạn  để  thi  công  theo 

tiến  độ  đã  định.  Nhưng  mục  tiêu  lâu  dài, 

sâu xa hơn là để tăng cường pháp chế, kỷ 

cương,  để  bảo  vệ  lợi  ích  chính  đáng  của 

nhà  nước,  xã  hội,  cơng  dân  cũng  như 

ngăn  ngừa  các  tình  huống  đó  tái  diễn 

trong thực tế…

  Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích nguyên nhân và hậu quả từ tình huống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×