Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án giải quyết tình huống.

Xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án giải quyết tình huống.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trên thực tế, mỗi tình huống có thể được 

giải  quyết  theo  nhiều  phương  án  khác 

nhau.  Mỗi  phương  án  đều  sẽ  ln  có 

những ưu điểm và hạn chế nhất định. Học  viên  cần  xây  dựng  ít  nhất  2  phương 

án, sau  đó phân tích làm rõ từng phương 

án để lựa chọn phương án tối ưu.   Một phương án được lựa chọn đúng (tối 

ưu) cần đảm bảo một số u cầu sau:

+ Đáp ứng được nhiều nhất các mục tiêu 

đặt ra, ưu điểm là cơ bản, các nhược 

điểm, khuyết điểm là khơng cơ bản và có 

thể chấp nhận được.

+ Có lý, có tình

+ Có tính khả thi

  Lưu ý:

 Đánh  giá  nội  dung  này  ngồi  sự  hợp  lý 

của  phương  án  được  lựa  chọn  còn  cần 

chú  ý  tới  kỹ  năng  phân  tích  và  lựa  chọn 

phương  án,  khả  năng  lập  luận  để  đi  đến 

quyết  định  lựa  chọn  phương  án  tối  ưu 

trong số các phương án đã dự kiến. 6. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện

phương án đã được lựa chọn

 Bước này giúp học viên rèn luyện kỹ năng 

lập kế hoạch, tổ chức và điều hành để giải 

quyết, xử lý tình huống sau khi đã lựa chọn 

một phương án cụ thể Một số lưu ý trong phần lập kế

hoạch tổ chức thực hiện phương ánXây dựng lịch trình (có thể lập biểu đồ) cơng 

việc theo thời gian 

Thiết lập tổ chức và phân cơng trách nhiệm cụ 

thể cho từng thành viên

Xác định các văn bản cần được áp dụng

Xác định nguồn lực về vật chất ­ kỹ thuật và tài 

chính cần thiết để giải quyết phương án

Dự kiến kết quả giải quyết tình huống 

  7. Kết luận và kiến nghị

Kết luận: Đưa ra những kết luận chủ yếu qua 

q trình phân tích và xử lý tình huống đã được 

tiến hành ở các phần trên.

 Kiến nghị (nếu có): Đề xuất với các cơ quan 

nhà nước, cá nhân có thẩm quyền 

 u cầu khi kiến nghị:

+ Đúng cấp, cá nhân có thẩm quyền.

+ Cụ thể

+ Kết hợp hài hồ các lợi ích.

+ Có tính khả thi.

  III. u cầu về hình thức trình bày

 Giấy trình bày: Tiểu luận được in 2 mặt trên 

giấy khổ A4 (210 x 297 mm) một cách rõ ràng, 

khơng được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số 

bảng biểu, hình vẽ…(nếu có).

Bìa tiểu luận: Bìa ngồi là giấy màu cứng và in 

chữ đủ dấu tiếng Việt ( theo đúng mẫu hướng 

dẫn)

Sử dụng phơng chữ: Phơng Unicode Times New 

Roman, cỡ chữ 14 của hệ soạn thảo Word hoặc 

tương đương trên máy vi tính

  Việc  căn  lề,  dãn  dòng  thực  hiện  theo 

hướng  dẫn  của  Thông  tư  số  01/2011/TT­

BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội Vụ

Việc  đánh  số  trang:  Đánh  số  trang  bắt 

đầu  từ  phần  “Mở  đầu”  cho  đến  hết  phần 

“Tài  liệu  tham  khảo”  (Nếu  có  phần  phụ 

lục nên đánh số trang riêng). Số trang nên 

được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang 

giấy. Trình bày mục:  Có thể sử dụng một trong  02 

cách:

+ Các tiểu mục được trình bày và đánh số thành 

nhóm chữ số Ả rập, nhưng nhiều nhất chỉ nên 

gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương 

(Ví dụ: 4.1.2.1. dùng để chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu 

mục 2 mục 1 chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục 

phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là khơng thể 

có tiểu mục 2.1.1 mà khơng có tiểu mục 2.1.2 

tiếp theo.

+ Trình bày theo số La mã: I, II; III; mục: 1; 2; 3…; 

Tiểu mục: a, b,c…; Ý chính: ­, ­, ­; Ý nhỏ: +, +, 

+, +. 

   Số trang của tiểu luận: tối thiểu là 10 

trang (Khơng kể phần mục lục; danh mục 

tài liệu tham khảo và phụ lục (nếu có)). CÁCH

TRÌNH

BÀY

BÌA

NGỒI  Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xây dựng, phân tích và lựa chọn phương án giải quyết tình huống.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×