Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
(ii) Phân loại theo nội dung kinh tế

(ii) Phân loại theo nội dung kinh tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phân loại

NSNN(ii)Phân loại theo nội dung kinh tếNgoài ra ở nhiều quốc gia, trong phân loại chi

tiêu theo nội dung kinh tế theo nghĩa rộng hay

còn gọi theo tính chất phát sinh, các khoản chi

thường được phân loại theo các nhóm:

- Chi hoạt động,

- Chi đầu tư phát triển,

- Chi cho vay

- Tham gia góp vốn của chính phủ.18Phân loại

NSNN(ii)Phân loại theo nội dung kinh tế- Chi hoạt động hay chi thường xuyên:

Là những khoản chi có thời hạn tác động ngắn

thường dưới một năm. Nhìn chung, đây là các

khoản chi chủ yếu phục vụ cho chức năng quản

lý và điều hành xã hội một cách thường xuyên

của Nhà nước trong các lĩnh vực như: Quốc

phòng, an ninh, sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế,

văn hóa thơng tin, thể dục thể thao, khoa học

công nghệ…19Phân loại

NSNN(ii)Phân loại theo nội dung kinh tếCác khoản chi đầu tư phát triển bao gồm: Chi đầu tư

XDCB các cơng trình kết cấu hạ tầng KTXH khơng có

khả năng thu hồi vốn như: Các cơng trình giao thơng,

điện lực, bưu chính viễn thơng, các cơng trình văn

hóa, giáo dục, y tế, phúc lợi cơng cộng…; đầu tư hỗ

trợ vốn cho các DN, các quỹ và đầu tư vào tài sản;

góp vốn cổ phần liên doanh vào các DN cần thiết

phải có sự tham gia của Nhà nước; chi cho các

chương trình mục tiêu quốc gia, dự án của nhà

nước.

Chi đầu tư phát triển là những khoản chi có thời hạn

tác động dài thường trên một năm, hình thành nên

những tài sản vật chất có khả năng tạo được nguồn

thu, trực tiếp làm tăng cơ sở vật chất của đất nước.20I NSNN1.2.2 Các tiêu thức phân loại NSNN(iii) Phân loại theo đối tượng (hay hạng mục chi tiêu)

Việc phân loại theo đối tượng (hay hạng mục chi tiêu) chủ

yếu được sử dụng trong trình bày chi tiết các phương tiện

đầu vào cho các hoạt động cung ứng dịch vụ cơng. Ngân

sách được trình bày theo đối tượng cung cấp thông tin về

các yếu tố đầu vào nhằm xác định nguồn gốc, cơ sở pháp

lý, mức độ chi tiêu của các hạng mục như: chi tiêu nhân

sự, chi phí đi lại, in ấn… Cách phân loại này khơng phản

ánh mối quan hệ giữa chi phí thực hiện và kết quả thu

được, không cung cấp thông tin về việc sử dụng có hiệu

quả các nguồn lực được phân bổ. Tuy nhiên, việc phân loại

này cho biết cách thức để thực hiện một khoản chi tiêu và

kiểm soát chặt chẽ các yếu tố đầu vào của quá trình hoạt

động có sử dụng NS.21I NSNN1.2.2 Các tiêu thức phân loại NSNN(iv) Phân loại theo tổ chức hành chính:

Phân loại theo tổ chức hành chính là một cách thức

phân loại cung cấp dữ liệu về các hoạt động thu và

chi ngân sách theo các tổ chức thuộc khu vực công.

Phân loại ngân sách theo tổ chức quản lý hành chính

nhằm xác định rõ trách nhiệm trong quản lý thu, chi

NSNN, bao gồm cả trách nhiệm thu, chi được phân

cấp và trách nhiệm giải trình. Theo cách phân loại

này, thu, chi ngân sách được trình bày chi tiết cho

từng bộ, hoặc đơn vị trực thuộc. Phân loại ngân sách

theo quản lý hành chính phụ thuộc vào cách thức tổ

chức hành chính nhà nước của một quốc gia.

22I NSNN(iv) Phân loại theo tổ chức hành chínhHộp 2.3. Ví dụ về phân loại theo tổ chức hành chính23I NSNN1.2.2 Các tiêu thức phân loại NSNN(v) Phân loại ngân sách theo chương trình:

Một chương trình là một tập hợp các hoạt động có

cùng một mục tiêu và tổng thể nguồn lực được phân

bổ để thực hiện chương trình đó. Một ngân sách phân

loại theo chương trình sẽ trình bày các mục tiêu chính

sách của chính phủ và cách thức làm thế nào những

chính sách này sẽ được thực hiện. Nó cũng là căn cứ

để phân bổ các nguồn lực tài chính và xác định mức

trần ngân sách cho mỗi chương trình, mỗi hoạt động

để thực hiện chương trình cũng như trách nhiệm thực

hiện của một cơ quan hay tổ chức (thường là một Bộ).

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(ii) Phân loại theo nội dung kinh tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×