Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
(iv) Phân loại theo tổ chức hành chính

(iv) Phân loại theo tổ chức hành chính

Tải bản đầy đủ - 0trang

I NSNN1.2.2 Các tiêu thức phân loại NSNN(v) Phân loại ngân sách theo chương trình:

Một chương trình là một tập hợp các hoạt động có

cùng một mục tiêu và tổng thể nguồn lực được phân

bổ để thực hiện chương trình đó. Một ngân sách phân

loại theo chương trình sẽ trình bày các mục tiêu chính

sách của chính phủ và cách thức làm thế nào những

chính sách này sẽ được thực hiện. Nó cũng là căn cứ

để phân bổ các nguồn lực tài chính và xác định mức

trần ngân sách cho mỗi chương trình, mỗi hoạt động

để thực hiện chương trình cũng như trách nhiệm thực

hiện của một cơ quan hay tổ chức (thường là một Bộ).

24II Nguyên

tắc QL

NSNN2.1. Nguyên tắc 1 tài liệu NS duy nhấtNguyên tắc này được hiểu là tất cả các khoản thu,

chi của Nhà nước đều phải được phản ánh đầy đủ,

rõ ràng trong cùng một thời gian, trong cùng một văn

bản tổng hợp được cơ quan lập pháp quyết định.

Nguyên tắc này yêu cầu: NSNN phải tổng hợp được

toàn bộ các hoạc động thu và chi của nhà nước,

không loại trừ bất cứ một hoạt động nào và được tập

hợp trong một dự toán NS duy nhất trình cơ quan lập

pháp xem xét. Khơng cho phép sự tồn tại của nhiều

tài liệu NS và các khoản thu, chi của Nhà nước được

thực hiện ngoài NS.

25II Nguyên

tắc QL

NSNN2.1. Nguyên tắc 1 tài liệu NS duy nhấtNguyên tắc một văn kiện ngân sách duy nhất có lý

do chính trị đó là: để đảm bảo quyền của cơ quan

lập pháp trong quyết định NS một cách toàn diện

trên cơ sở đó phân bổ nguồn lực một cách cơng

bằng, hiệu quả. Mặt khác, việc tôn trọng nguyên tắc

này cho phép biết được một cách rõ ràng tình trạng

cân bằng hay thâm hụt NS và tính tốn được một

cách chính xác mức thâm hụt NS để có biện pháp

xử lý phù hợp.26II Nguyên

tắc QL

NSNN2.1. Nguyên tắc 1 tài liệu NS duy nhấtNguyên tắc một văn kiện ngân sách duy nhất có lý

do chính trị đó là: để đảm bảo quyền của cơ quan

lập pháp trong quyết định NS một cách tồn diện

trên cơ sở đó phân bổ nguồn lực một cách công

bằng, hiệu quả. Mặt khác, việc tôn trọng nguyên tắc

này cho phép biết được một cách rõ ràng tình trạng

cân bằng hay thâm hụt NS và tính tốn được một

cách chính xác mức thâm hụt NS để có biện pháp

xử lý phù hợp.27II Nguyên

tắc QL

NSNN2.2 Nguyên tắc ngân sách tổng thểNguyên tắc NS tổng thể được hiểu là tất cả các

khoản thu được tập hợp vào một quỹ duy nhất để tài

trợ chung cho các khoản chi.

Nguyên tắc này đặt ra hai yêu cầu:

Thứ nhất, tất cả các khoản thu và các khoản chi phải

được ghi vào NS một cách riêng biệt, theo số tiền

đầy đủ của nó, khơng được bù trừ giữa thu và chi.

Thứ hai, không phân bổ riêng một khoản thu để

trang trải cho một khoản chi nhất định.28II Nguyên

tắc QL

NSNN2.3 Nguyên tắc niên độ của NS29II Nguyên

tắc QL

NSNN2.3 Nguyên tắc niên độ của NSNguyên tắc niên độ được hiểu là dự toán NS được cơ

quan có thẩm quyền quyết định chỉ có hiệu lực trong

thời hạn một năm.

Nguyên tắc này đặt ra yêu cầu: trong quyết định NS,

các khoản thu, chi NSNN chỉ được quyết định trong

từng năm; trong chấp hành NS, Chính phủ phải sử

dụng trong năm những khoản kinh phí đã được cấp.

Mặc dù trên thực tế có ngoại lệ cho phép các điều

chỉnh dự toán trong năm NS (ngoại lệ thời kỳ dưới 1

năm) hoặc chuyển nguồn kinh phí từ năm trước sang

năm sau (thời kỳ trên 1 năm) hay nhiều nước đã xây

dựng KH chi tiêu trung hạn nhưng về cơ bản nguyên

30

tắc này vẫn được tuân thủ vì các lý do sau:II Nguyên

tắc QL

NSNN2.3 Nguyên tắc niên độ của NS- Thời hạn niên độ theo năm là không quá dài để cho

phép hoạt động kiểm tra của cơ quan lập pháp đối với

việc thực hiện NS đạt hiệu quả. Cơ quan lập pháp có

thể đánh giá và điều chỉnh kịp thời NS đã phân bổ vào

niên độ tiếp theo.

- Do những khó khăn trong việc thực hiện dự tốn khi

nguồn thu diễn biến và ảnh hưởng bởi mức độ phát

triển của nền kinh tế nên buộc phải xem xét lại các

mức độ thu, chi theo niên độ, để có thể đảm bảo được

cân đối trong chấp hành NS ở niên độ tiếp theo.31II Nguyên

tắc QL

NSNN2.4 Nguyên tắc chuyên dùng của NSNguyên tắc chuyên dùng của NS là các khoản chi phải

được phân bổ và sử dụng cho đối tượng và mục đích

nhất định đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Nguyên tắc này đòi hỏi việc phân bổ chi tiêu NS phải

được chi tiết theo các đối tượng và mục đích cụ thể;

các khoản chi chỉ có thể được cam kết và chuẩn chi

theo đúng đối tượng và mục đích đã được ghi trong dự

tốn NS đã phê duyệt và trong phạm vi kinh phí được

cấp để đảm bảo tính chuyên dùng và sự cân đối tài

chính.32II Nguyên

tắc QL

NSNN2.4 Nguyên tắc chuyên dùng của NSTrên thực tế việc áp dụng nguyên tắc này có thể thay

đổi tùy theo yêu cầu quản lý NSNN của các quốc gia

và có những khác biệt giữa các quốc gia thực hiện

phương thức quản lý NS theo đầu vào với các quốc

gia chuyển sang quản lý ngân sách theo kết quả song

về cơ bản nguyên tắc này hiện vẫn được các quốc gia

sử dụng. Điều đó nhằm bảo đảm thực thi quyền giám

sát sử dụng NS của các cơ quan dân cử đối với cơ

quan hành pháp trong việc sử dụng tiền thuế theo các

mục tiêu mà người dân mong muốn.33II Nguyên

tắc QL

NSNN2.5 Nguyên tắc cân đối ngân sáchCân đối NSNN đề cập đến sự cân bằng giữa thu và chi

NSNN, trong đó bao gồm mối quan hệ cân bằng giữa tổng

thu và tổng chi NSNN, và sự hài hòa giữa cơ cấu các

khoản thu, chi NSNN nhằm thực hiện các mục tiêu quản lý

tài chính cơng trong từng thời kỳ.

Trên góc độ pháp lý, nguyên tắc này cho rằng NSNN được

quyết định bởi cơ quan lập pháp phải có sự cân bằng.

Nhưng trên góc độ kinh tế, nguyên tắc này có thể được

hiểu là các cam kết chi NS phải được cân đối bằng các

khoản thu và các nguồn tài chính khác như các khoản vay.

Yêu cầu của nguyên tắc này là ngoài sự cân bằng về thu,

chi còn là sự hài hòa, hợp lý trong cơ cấu thu, chi giữa các

khoản thu, chi; các lĩnh vực, các ngành; các cấp chính34

quyền thậm chí ngay cả giữa các thế hệ (ví dụ: vay nợ).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(iv) Phân loại theo tổ chức hành chính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×