1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

Tổ chức thông tin về nợ công (t/t)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.49 MB, 76 trang )


QUẢN LÝ NỢ CƠNGTrần Ngọc Hồng, LHUwww.company.comNội dung

1.

2.

3.

4.

5.Khái niệm nợ cơng

Các hình thức nợ cơng

Bội chi NSNN và nợ công

Quản lý nợ công

Một số nội dung cơ bản về quản lý nợ

công ở Việt Nam.www.company.comI. Khái niệm nợ cơng

Nợ cơng là khoản nợ phải hồn trả, bao gồm:

khoản gốc, lãi, phí và chi phí khác có liên quan

tại một thời điểm, phát sinh từ việc đi vay hoặc

bảo lãnh khoản vay của Chính phủ và chính

quyền địa phương (nếu có) một quốc gia theo

quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.www.company.comI. Khái niệm nợ công

Theo nghĩa rộng và theo chuẩn quốc tế được định

nghĩa trong các tài liệu của WB và IMF thì nợ công

là nghĩa vụ nợ của khu vực công, bao gồm các

nghĩa vụ nợ của các tổ chức sau:

- Chính phủ trung ương

- Các cấp chính quyền địa phương;

- Ngân hàng trung ương;

- Các tổ chức độc lập, nhưng nguồn vốn hoạt động

của nó do NSNN quyết định (trên 50% vốn thuộc sở

hữu nhà nước) và trong trường hợp vỡ nợ nhà

nước phải trả nợ thay cho tổ chức đó.www.company.comXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (76 trang)

×