1. Trang chủ >
  2. Kinh Tế - Quản Lý >
  3. Quản lý nhà nước >

I. Khái niệm nợ công

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.49 MB, 76 trang )


I. Khái niệm nợ công

Theo nghĩa rộng và theo chuẩn quốc tế được định

nghĩa trong các tài liệu của WB và IMF thì nợ cơng

là nghĩa vụ nợ của khu vực công, bao gồm các

nghĩa vụ nợ của các tổ chức sau:

- Chính phủ trung ương

- Các cấp chính quyền địa phương;

- Ngân hàng trung ương;

- Các tổ chức độc lập, nhưng nguồn vốn hoạt động

của nó do NSNN quyết định (trên 50% vốn thuộc sở

hữu nhà nước) và trong trường hợp vỡ nợ nhà

nước phải trả nợ thay cho tổ chức đó.www.company.comI. Khái niệm nợ cơng

Theo nghĩa hẹp nợ cơng bao gồm: nghĩa vụ nợ của

chính phủ trung ương và các cấp chính quyền địa

phương, nợ của các tổ chức độc lập nhưng được

Chính phủ bảo lãnh thanh tốn.

Tùy thuộc vào khn khổ thể chế và chính trị, quan

niệm về nợ công và phạm vi quản lý nợ công của mỗi

quốc gia cũng rất khác nhau. Trong Luật quản lý nợ

công của các nước đều thể hiện phạm vi quản lý nợ

chính phủ và nợ được chính phủ bảo lãnh. Một số

nước xác định nợ cơng còn có thêm nợ chính quyền

địa phương như: Đài Loan, Bungari, Rumani…, nợ

của doanh nghiệp nhà nước phi tài chính như: Thái

Lan, Macedonia.

www.company.comI. Khái niệm nợ công (t/t)

Nợ công ở Việt Nam bao gồm 3 bộ phận

quan trọng(1)

Nợ Chính phủ

Nợ

cơngNợ được Chính phủ 

bảo lãnh

Nợ chính quyền địa 

phương(1)Theo Luật Quản lý nợ cơng Việt Nam năm 2017

www.company.comI. Khái niệm nợ công (t/t)

1. Nợ chính phủ là khoản nợ phát sinh từ các khoản

vay trong nước, nước ngoài, được ký kết, phát hành

nhân danh Nhà nước, nhân danh Chính phủ hoặc

các khoản vay khác do Bộ Tài chính ký kết, phát

hành theo quy định của pháp luật. Nợ chính phủ

khơng bao gồm khoản nợ do NHNN VN phát hành

nhằm thực hiện chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

3. Nợ được Chính phủ bảo lãnh là khoản nợ của

doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tín dụng vay trong

nước, nước ngồi được Chính phủ bảo lãnh.

4. Nợ chính quyền địa phương là khoản nợ do UBND

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ký kết, phát

hành hoặc uỷ quyền phát hành.

www.company.comXem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (76 trang)

×