Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặc thù của NoNT

Đặc thù của NoNT

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Nước ta là nước nhiệt đới gió

mùa nên có tính đa dạng sinh học

rất cao (đứng thứ 16 trên TG)

• Cây trồng chủ yếu là lúa nước

• Sản xuất còn lạc hậu, đang dần

chuyển sang kinh tế hàng hóa.

• Trình độ sản xuất yếu, vai trò

nơng nghiệp chưa đúng mức

8• Trình độ dân trí thấp  lạc hậu

• Diện tích

đất nơng nghiệp Vn thấp và bị

chia nhỏ.  Rút bớt dân ra khỏi

nơng nghiệp, dồn điền, đổi

thửa, tích tụ ruộng đất lành

mạnh cần được khuyến khích.

92. Đặc thù của NN NT (tóm lại)SX nơng nghiệp mang tính chất sinh học nên chịu tác động lớn của

điều kiện tự nhiên và chịu rũi ro cao

Thời gian sản xuất dài, quy mơ sản xuất lớn

SX mang tính thời vụ cao nên lao động trong nơng nghiệp cũng

phải mang tính thời vụ  nông nhàn?

Cấu trúc dân cư nông thôn phức tạp: họ tộc, tơn giáo, làng bản….

Trình độ dân trí thấp  lạc hậu

Diện tích đất nơng nghiệp Vn thấp nhất thế giới và bị chia nhỏ. 

Rút bớt dân ra khỏi nơng nghiệp, dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng

đất lành mạnh cần được khuyến khích.

Nước ta là nước nhiệt đới gió mùa nên có tính đa dạng sinh học rất

cao (đứng thứ 16 trên TG)

Cây trồng chủ yếu là lúa nước

Sản xuất còn lạc hậu, đang dần chuyển sang kinh tế hàng hóa.

Trình độ sản xuất yếu, vai trò nông nghiệp chưa đúng mức

10Ngoài ra, trong kinh tế thị trường

NN NT còn mợt sớ đặc thù sau:• Đợ trễ của thơng tin thị

trường

• Hàng nơng sản bị chi phới

mạnh bởi quy luật King

• Sự phát triển mạnh của Kinh

tế tri thức làm giá trị do lao

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc thù của NoNT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×